Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

NTM-centralen i Södra Österbotten

projektchef

Hanna Kauppila

  • 0295 027 723

Karleby stad

stadsplaneringschef

Jouni Laitinen

  • 044 7809360

Sitowise Oy

projektchef för planeringen

Maija Ketola

  • 020 747 6131

Förbättring av riksväg 8 vid Karleby

Vägprojekt Under planering Mellersta Österbotten

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har inlett utarbetningen av vägplanen för förbättring av riksväg 8 vid Karleby. Planeringsområdet sträcker sig från rondellen vid Kyrklunden längs riksväg 8 till anslutningen till riksväg 28 och det innefattar också planering av gatunätet i centrum av Karleby. Målet med planeringen är att förbättra anslutningarna till riksvägen, trafikens smidighet och säkerhet samt att bygga förbindelser för gång- och cykeltrafik. Det egentliga planeringsarbetet har startat i början av år 2021.

Aktuellt

  • Ett evenemang för allmänheten ordnas om vägplaneringen 4.11.2021 kl.17.00-19.00 i Karleby stadshus, Kokkolasalen (Salutorg 5, Karleby).
  • Under evenemanget presenterar planerarna projektets bakgrund, mål och preliminära planutkast, efter vilket frågor kan ställas och kommentarer ges om planeringen. Material som presenteras på evenemanget finns längst ner på sidan under Material - Planutkast.
  • Under informationsmötet presenteras också kartresponssystemet LOUHI, i vilket det är möjligt att ge respons elektroniskt. Via karttjänsten som är lätt att använda kan man fritt titta på planen och ge kommentarer. I arbetets huvudskeden uppdateras planutkasten i karttjänsten och man kan ladda ner aktuella planutkast i pdf-form.

Kartresponssystemet LOUHI (sitowise.com)

Projektets utgångspunkter

Riksväg 8 är huvudtrafikleden i västra Finlands kustområde och vägen är en del av det övergripande nätverket TEN-T. I planeringsområdet är trafikmängderna längs riksväg 8 i centrum av Karleby cirka 13 100 fordon per dygn och mellan riksvägarna 13 och 28 cirka 9 600–10 900 fordon per dygn.  I centrum uppskattas att trafiken ökar fram till år 2050 till cirka 14 900 fordon per dygn och mellan riksvägarna 13 och 28 cirka 12 300–14 000 fordon per dygn.

Förbättring av rv 8 vid Karleby, generalkarta.

Vid Karleby går största delen av vägtransporterna till och från hamnen i Karleby via riksväg 8 till landsväg 756. Mängden tung trafik på riksvägen är 8–13 % av den genomsnittliga trafikmängden. På riksvägen vid Karleby förekommer också en betydande mängd lokaltrafik.
I nuläget har den långväga riksvägstrafikens och hamntrafikens smidighet och resetidernas förutsägbarhet försämrats. Problemen med huvudanslutningarnas funktionsduglighet avspeglas också på trafiksäkerheten längs riksväg 8, som är sämre än genomsnittet jämfört med andra motsvarande huvudvägar.  I planeringsområdet finns bostadshus i trafikbullerområdet.

I vägplanen kvarstår riksvägsförbindelsen i sin nuvarande sträckning. I grundlösningen är riksväg 8 i centrum av Karleby en fyrfilig väg med dubbla körbanor och anslutningarna till vägen förbättras. Vid centrum i Karleby granskas också gatunätsarrangemangen i närheten av riksväg 8. Mellan anslutningarna till riksvägarna 13 och 28 kvarstår riksvägens nuvarande genomskärning och förbättringsåtgärderna riktas till anslutningarna och de privata vägarrangemangen samt till gång- och cykelvägsförbindelser.    

Man förbereder sig på en omfartsväg i Karleby, men de nuvarande trafiklederna utvecklas såväl ur den långväga trafikens som ur den interna tätortstrafikens synvinkel, eftersom det ännu inte är aktuellt att bygga en omfartsväg. Genom att förbättra den nuvarande riksvägen tryggas verksamhetsförutsättningarna för den nuvarande riksvägen och den anslutande markanvändningen ända tills att omfartsvägen kan byggas och även efter det då den nuvarande vägen betjänar lokaltrafiken.

Vägplaneringsskede

Utarbetning av vägplan innebär att förbättringsåtgärdernas noggranna läge längs riksvägen och detaljerade lösningar planeras. Principiella lösningar i tidigare planer styr planeringen, men deras funktionsduglighet granskas noggrannare genom att anpassa lösningarna i detaljplaneområdet också till detaljplanläggningen.
  
NTM-centralen i Södra Österbotten har 22.5.2020 kungjort att utarbetning av vägplan inleds. Vägplanens planeringsområde gränsar på riksväg 8 i väster till den södra och västra delen av rondellen i Kyrklunden och i norr till anslutningen till riksväg 28. Planeringsavsnittet på riksväg 8 är cirka 13 kilometer långt.

Efter att planeringen har blivit färdig fattar Trafik- och kommunikationsverket (Traficom) beslut om godkännande av vägplanen på förslag av NTM-centralen i Södra Österbotten. Beslutet inklusive handlingar läggs fram till påseende. Beslutet om godkännande vinner laga kraft efter att eventuella besvär har behandlats. En lagakraftvunnen vägplan ger väghållaren rätt att ta vägområdet i sin besittning och bygga vägen.

Projektets tidtabell

Det aktiva planeringsarbetet i vägplaneringsskedet har inletts våren 2021 och vägplanen blir färdig i början av år 2022. 

För tillfället är projektet inte med i Trafikledsverkets eller NTM-centralen i Södra Österbottens program för verkställande av vägprojekt, men utarbetning av vägplan främjar möjligheterna att få med projektet i programmen.

Dialog

Områdets invånare och andra intressegrupper har möjlighet att delta i planeringen och bedömningen av konsekvenser. Projektets växelverkan omfattar kommunikation som genomförs på olika sätt, informationssökning och deltagande samt samarbete mellan myndigheter. Målet är att planeringslösningarna i planen och de bedömda konsekvenserna av dem skall kunna accepteras på så bred front som möjligt. Respons på planeringslösningarna tas emot under hela planeringsförloppet.

Invånarna och andra intressegrupper informeras om projektet med hjälp av pressmeddelanden, tidningsannonser och projektets webbplats. Presentationer och promemorior från evenemangen för allmänheten läggs fram på projektets webbsida.

Ett evenemang för allmänheten ordnas om vägplaneringen 4.11.2021. Under evenemanget presenterar planerarna projektets bakgrund, mål och preliminära planutkast, efter vilket frågor kan ställas och kommentarer ges om planeringen. Mer information om evenemanget och vägplanens presentationsmaterial läggs ut närmare tidpunkten för evenemanget.

Tidigare planer

Preliminär utredningsplan för Kyrklunds cirkulationsplats på riksväg 8 och Kosila 2017 (på finska)


Preliminär utredningsplan, text (pdf, 7.5 Mt)

Planritningar (pdf, 4.8 Mt)