Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

NTM-centralen i Södra Österbotten

projektchef

Hanna Kauppila

  • 0295 027 723

Karleby stad

stadsplaneringschef

Jouni Laitinen

  • 044 7809360

Sitowise Oy

projektchef för planeringen

Maija Ketola

  • 020 747 6131

Förbättring av riksväg 8 vid Karleby

Vägprojekt Under planering Mellersta Österbotten

I början av år 2021 inledde Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten utarbetningen av vägplanen för förbättring av riksväg 8 vid Karleby. Planeringsområdet sträcker sig från cirkulationsplatsen vid Kyrklunden längs riksväg 8 till anslutningen till riksväg 28. Målet med planeringen är att förbättra anslutningarna till riksvägen, trafikens smidighet och säkerhet samt att bygga förbindelser för gång- och cykeltrafik. Vägplanen blir färdig under hösten 2022.

Aktuellt

  • Utkastet till vägplan har uppdaterats i kartresponssystemet Louhi. I utkastet till vägplan presenteras också en lösning för bullerbekämpning. 
  • Respons ges senast 31.8.2022 för att den ska kunna beaktas i finslipningen av vägplanen.

Kartresponssystemet LOUHI (sitowise.com)

Projektsidans innehåll

Via snabblänkarna nedan kan du lätt navigera mellan olika delar av webbplatsen. 

Projektets utgångspunkter>

Riksväg 8 är huvudtrafikleden i västra Finlands kustområde och vägen är en del av det övergripande nätverket TEN-T. I planeringsområdet är trafikmängderna längs riksväg 8 i centrum av Karleby cirka 13 100 fordon per dygn och mellan riksvägarna 13 och 28 cirka 9 600–10 900 fordon per dygn.  I centrum uppskattas att trafiken ökar fram till år 2050 till cirka 14 900 fordon per dygn och mellan riksvägarna 13 och 28 cirka 12 300–14 000 fordon per dygn.

Förbättring av rv 8 vid Karleby, generalkarta.

Vid Karleby går största delen av vägtransporterna till och från hamnen i Karleby via riksväg 8 till landsväg 756. Mängden tung trafik på riksvägen är 8–13 % av den genomsnittliga trafikmängden. På riksvägen vid Karleby förekommer också en betydande mängd lokaltrafik.

I nuläget har den långväga riksvägstrafikens och hamntrafikens smidighet och resetidernas förutsägbarhet försämrats. Problemen med huvudanslutningarnas funktionsduglighet avspeglas också på trafiksäkerheten längs riksväg 8, som är sämre än genomsnittet jämfört med andra motsvarande huvudvägar.  I planeringsområdet finns bostadshus i trafikbullerområdet.

Målet med planeringen är att förbättra anslutningarna till riksväg 8 samt trafikens smidighet och säkerhet. I vägplanen kvarstår riksvägsförbindelsen i sin nuvarande sträckning och den långsiktiga planen är att förbereda sig på en omfartsväg i Karleby. Med åtgärderna i vägplanen utvecklas de nuvarande trafiklederna såväl ur den långväga trafikens som ur den interna tätortstrafikens synvinkel, eftersom det ännu inte är aktuellt att bygga en omfartsväg. Genom att förbättra den nuvarande riksvägen tryggas verksamhetsförutsättningarna för den nuvarande riksvägen och den anslutande markanvändningen ända tills att omfartsvägen kan byggas och även efter då den nuvarande vägen betjänar lokaltrafiken.

Vad är en vägplan?

Utarbetning av vägplan innebär att förbättringsåtgärdernas noggranna läge längs riksvägen och detaljerade lösningar planeras. Principiella lösningar i tidigare planer styr planeringen, men deras funktionsduglighet granskas noggrannare genom att också anpassa lösningarna i detaljplaneområdet till detaljplanläggningen. 
 
NTM-centralen i Södra Österbotten har 22.5.2020 kungjort att utarbetning av vägplan inleds. Vägplanens planeringsområde gränsar längs riksväg 8 i väster till den södra och västra delen av cirkulationsplatsen i Kyrklunden och i norr till anslutningen till riksväg 28. Planeringsavsnittet på riksväg 8 är cirka 13 kilometer långt.

Efter att planeringen har blivit färdig fattar Trafik- och kommunikationsverket (Traficom) beslut om godkännande av vägplanen på förslag av NTM-centralen i Södra Österbotten. Beslutet inklusive handlingar läggs fram till påseende. Beslutet om godkännande vinner laga kraft efter att eventuella besvär har behandlats. En lagakraftvunnen vägplan ger väghållaren rätt att ta vägområdet i sin besittning och bygga vägen.

Vägplanens innehåll - hur förbättras riksväg 8 i Karleby?

I grundlösningen byggs riksväg 8 i centrum av Karleby till en fyrfilig väg med dubbla körbanor och anslutningarna till vägen förbättras. Antalet körfiler i cirkulationsplatsen vid Kyrklunden utökas, varför anslutningen från Vagnkarlsgatan till Hamnvägen stängs av. Den nya förbindelsen byggs till riksväg 8 på den södra sidan av cirkulationsplatsen. Hyvlerigatans anslutning till Hamnvägen blir en ensidig anslutning och från norr på Vasavägen byggs en ny cirkulationsplats till Hyvlerigatan, vilken byggs i området mellan nuvarande Prismavägen och Karleby överfartsbro. 

Anslutningarna för Ventusvägen, Sättaregatan, Terminalgatan och Heinolasvängen är även i framtiden anslutningar med trafikljus. I Heinolasvängens anslutning och rampanslutningen till riksväg 13 byggs fria körfiler till höger från cirkulationsplatsen vid Kyrklunden längs riksväg 8 till Heinolasvängen och rampen till riksväg 13 söderut. Geometrin för den nuvarande rampen vid den planskilda anslutningen vid riksväg 13 från Karleby centrum till riksväg 8 i riktning mot Uleåborg förbättras. Efter rampanslutningen för riksväg 13 smalnar den tvåfiliga vägen till nuvarande bredd.  

Mellan den planskilda anslutningen till riksväg 13 och anslutningen till riksväg 28 kvarstår riksvägens nuvarande genomskärning och förbättringsåtgärderna riktas till anslutningarna och de enskilda vägarrangemangen.

Den enskilda väganslutningen på den norra sidan av riksväg 8 före Perho å stängs av och en ny vägförbindelse ordnas via den kanaliserade servicestationsanslutningen genom att förlänga Skataforsvägen. 

Vid Korplax och Vitick på den norra sidan av riksväg 8 stängs de nuvarande anslutningarna till Söderbackavägen, Friisvägen, Englundsstigen och Brännistövägen. En ny kanaliserad plankorsning byggs cirka 600 meter väster om Friisvägens anslutning. På den norra sidan av riksväg 8 byggs en enhetlig parallellväg mellan Ruotsalovägen och Kaukobackavägens nya anslutning. I Ruotsalovägens anslutning byggs en fil för högersväng från riksvägen 8 norrifrån i riktning mot Ruotsalovägen. 

I Korplax och Vitick på den södra sidan av riksväg 8 stängs de nuvarande anslutningarna till Kaukostigen, Kabelvägen, Lehtoahovägen, Korplaxvägen och Vitickstigen.  Vid Korplax byggs en ny ersättande kanaliserad anslutning på den södra sidan av riksvägen cirka 200 meter öster om den nuvarande Kabelvägen. Trafiken på Kaukostigen styrs längs en ny enskild väg till Rimmivägens anslutning. I Vitick byggs en ny kanaliserad plankorsning i Korplax cirka 250 meter öster om den nuvarande anslutningen. På den östra sidan av anslutningen byggs en undergång för gång- och cyckeltrafik. 

I anslutningen till Peltokorpivägen byggs en skild fil för höger- och vänstersväng från riksväg 8 norrifrån i riktning mot Peltokorpivägen. 

I anslutningen för riksväg 28 byggs en planskild anslutning. Anslutningarna till Järvikylä och Storholmen stängs och förbindelse ordnas via enskilda vägar till en planskild korsning. 

Dessutom byggs bullerbekämpning för bosättningen på de platser där åtgärderna utförs längs riksväg 8. Samtidigt som vägplanen görs upp har Karleby stad preliminärt planerat bullerbekämpningslösningar för Junnil och området mellan Perho å och Rimmivägen längs riksväg 8.

Projektets tidtabell

Det aktiva planeringsarbetet i vägplaneringsskedet har inletts våren 2021 och vägplanen blir färdig hösten 2022. 

För tillfället är projektet inte med i Trafikledsverkets eller NTM-centralen i Södra Österbottens program för verkställande av vägprojekt, men utarbetning av vägplan främjar möjligheterna att få med projektet i programmen.

Dialog

Områdets invånare och andra intressegrupper har möjlighet att delta i planeringen och bedömningen av konsekvenser. Projektets växelverkan omfattar kommunikation som genomförs på olika sätt, informationssökning och deltagande samt samarbete mellan myndigheter. Målet är att planeringslösningarna i planen och konsekvenserna som de bedömts ha ska kunna accepteras på så bred front som möjligt. Respons på planeringslösningarna tas emot under hela planeringsförloppet.

Invånarna och andra intressegrupper informeras om projektet med hjälp av pressmeddelanden, tidningsannonser och projektets webbplats. 

Ett informationsmöte för allmänheten har hållits om projektet 4.11.2021 på stadshuset i Karleby. Planutkastet som har bearbetats på basis av responsen och den preciserade planeringen finns i kartresponssystemet Louhi, där det även är möjligt att ge respons om planen elektroniskt. Via den lätt användbara karttjänsten kan man fritt titta på planen och ge kommentarer. I utkastet till vägplan presenteras också bullerbekämpningslösningarna. Respons ges senast 31.8.2022 för att den ska kunna beaktas i finslipningen av vägplanen. 

Kartresponssystemet LOUHI (sitowise.com)

Tidigare planer

Preliminär utredningsplan för Kyrklunds cirkulationsplats på riksväg 8 och Kosila 2017 (på finska)


Preliminär utredningsplan, text (pdf, 7.5 Mt)

Planritningar (pdf, 4.8 Mt)