Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

NTM-centralen i Södra Österbotten

projektchef

Minna Pasanen

  • 0295 027 027

Karleby stad

stadsplaneringschef

Jouni Laitinen

  • 044 7809360

Förbättring av riksväg 8 vid Karleby

Vägprojekt Under planering Mellersta Österbotten

Vägplanen har blivit klar våren 2023. Planeringsområdet sträcker sig från cirkulati-onsplatsen vid Kyrklund längs riksväg 8 till anslutningen för riksväg 28. Målet med planeringen är att förbättra anslutningarna till riksvägen samt trafikens smidighet och säkerhet.

Projektsidans innehåll

Via snabblänkarna nedan kan du lätt navigera mellan olika delar av webbplatsen. 

Aktuellt

  • Vägplanen har blivit klar våren 2023. 

Bakgrund och mål

Riksväg 8 är huvudtrafikleden i västra Finlands kustområde och en del av det transeuropeiska transportnätet TEN-T. Inom planeringsområdet är trafikmängderna längs riksväg 8 i centrum av Karleby cirka 13 100 fordon per dygn och mellan riksvägarna 13 och 28 cirka 9 600–10 900 fordon per dygn.  Det uppskattas att fram till år 2050 ökar trafiken i centrum till cirka 14 900 fordon per dygn och mellan riksvägarna 13 och 28 till cirka 12 300–14 000 fordon per dygn. 

Förbättring av rv 8 vid Karleby, generalkarta.

Vid Karleby går största delen av vägtransporterna till och från hamnen i Karleby via riksväg 8 till landsväg 756. Mängden tung trafik på riksvägen är 8–13 % av den genomsnittliga trafikmängden. På riksvägen vid Karleby förekommer också en betydande mängd lokaltrafik.

I nuläget har den långväga riksvägstrafikens och hamntrafikens smidighet och resetidernas förutsägbarhet försämrats. Problemen med huvudanslutningarnas funktionsduglighet avspeglas också på trafiksäkerheten på riksväg 8, som är sämre än genomsnittet jämfört med andra motsvarande huvudvägar.  Inom planeringsområdet finns det bostadshus i trafikbullerområdet.

Målet med planeringen är att förbättra anslutningarna till riksväg 8 samt trafikens smidighet och säkerhet. I vägplanen kvarstår riksvägsförbindelsen i sin nuvarande sträckning och den långsiktiga planen är att förbereda en omfartsväg i Karleby. Med åtgärderna i vägplanen utvecklas de nuvarande trafiklederna såväl ur den långväga trafikens som ur den interna tätortstrafikens synvinkel, eftersom det ännu inte är aktuellt att bygga en omfartsväg. Genom en förbättring av den nuvarande riksvägen tryggas funktionsförutsättningarna för den nuvarande riksvägen med tillhörande markanvändning ända till dess att omfartsvägen kan byggas och även efteråt, då den nuvarande vägen betjänar lokaltrafiken.

Vad är en vägplan?

Utarbetandet av en vägplan innebär planering av exakta lägen för åtgärder och detaljerade lös-ningar för förbättring av riksvägen. Principiella lösningar i tidigare planer styr planeringen, men deras funktionsduglighet granskas noggrannare även genom att lösningarna i detaljplaneområ-det anpassas till detaljplaneringen.

Utarbetandet av vägplanen påbörjades våren 2020.  I väster gränsar vägplanens planering-sområde längs riksväg 8 till södra och västra sidan av cirkulationsplatsen i Kyrklund och i norr till anslutningen för riksväg 28. Planeringsavsnittet på riksväg 8 är cirka 13 kilometer långt.

Efter att planeringen har blivit färdig fattar Trafik- och kommunikationsverket (Traficom) beslut om godkännande av vägplanen på förslag av NTM-centralen i Södra Österbotten. Beslutet inklu-sive handlingar läggs fram till påseende. Beslutet om godkännande vinner laga kraft efter att eventuella klagomål har behandlats. En lagakraftvunnen vägplan ger väghållaren rätt att ta väg-området i besittning och genomföra vägen.

Vägplanens innehåll - hur förbättras riksväg 8 i Karleby?

I den grundläggande lösningen byggs riksväg 8 i centrum av Karleby som en fyrfilig väg med dubbla körfält och anslutningarna till vägen förbättras. Antalet körfält i cirkulationsplatsen vid Kyrklund utökas, och därför stängs anslutningen från Vagnkarlsgatan till Hamnvägen av. Den nya förbindelsen från riksväg 8 byggs på södra sidan av cirkulationsplatsen. Hyvlerigatans anslutning till Hamnvägen blir en ensidig anslutning och norrifrån, från den nya cirkulationsplatsen på Vasavägen, byggs en ny förbindelse till Hyvlerigatan, i området mellan nuvarande Prismavägen och Karleby överfartsbro. 

Anslutningarna för Ventusvägen, Sättaregatan, Terminalgatan och Heinolasvängen kommer även i framtiden att vara anslutningar med trafikljus. I Heinolasvängens anslutning och rampanslutningen för riksväg 13 byggs fria körfält åt höger från cirkulationsplatsen vid Kyrklund från riksväg 8 till Heinolasvängen och rampen för riksväg 13 söderut. Geometrin hos rampen vid den planskilda anslutningen för riksväg 13 från Karleby centrum till riksväg 8 i riktning mot Uleåborg förbättras. Efter rampanslutningen för riksväg 13 görs den tvåfiliga vägen smalare, till nuvarande bredd.  

Mellan den planskilda anslutningen för riksväg 13 och anslutningen för riksväg 28 bibehålls riksvägens nuvarande genomskärning och förbättringsåtgärderna koncentreras till anslutningarna och arrangemangen för enskilda vägar.

Anslutningen för den enskilda vägen norr om riksväg 8 före Perho å stängs av och en ny vägförbindelse anordnas via den kanaliserade anslutningen för servicestationen, genom en förlängning av Skataforsvägen. 

Vid Korplax och Vitick norr om riksväg 8 stängs de nuvarande anslutningarna för Söderbackavägen, Friisvägen, Englundsstigen och Brännistövägen av. En ny kanaliserad plankorsning byggs cirka 600 meter väster om anslutningen för Friisvägen. På norra sidan av riksväg 8 byggs en sammanhängande parallellväg mellan Ruotsalovägen och den nya anslutningen för Kaukobackavägen. I Ruotsalovägens anslutning byggs ett körfält för högersväng från riksväg 8 norrifrån i riktning mot Ruotsalovägen. 

I Korplax och Vitick på södra sidan om riksväg 8 stängs de nuvarande anslutningarna för Kaukos-tigen, Kabelvägen, Lehtoahovägen, Korplaxvägen och Vitickstigen av.  Vid Korplax byggs en ny ersättande kanaliserad anslutning på södra sidan om riksvägen cirka 200 meter öster om den befintliga Kabelvägen. Trafiken på Kaukostigen styrs längs en ny enskild väg till anslutningen för Rimmivägen. I Vitickområdet byggs en ny kanaliserad plankorsning i Korplax cirka 250 meter öster om den befintliga anslutningen. På östra sidan om anslutningen genomförs en undergång för gång- och cykeltrafik. 

I anslutningen för Peltokorpivägen genomförs ett separat körfält för höger- och vänstersväng från riksväg 8 norrifrån i riktning mot Peltokorpivägen. 

I anslutningen för riksväg 28 byggs en planskild anslutning. Anslutningarna till Järvikylä och Storholmen stängs av och en förbindelse till den planskilda anslutningen anordnas via enskilda vägar. 

Dessutom byggs bullerbekämpning för bebyggelsen på de platser där det utförs åtgärder längs riksväg 8. Samtidigt med utarbetandet av vägplanen har Karleby stad preliminärt planerat bullerbekämpningslösningar för Junnil och området mellan Perho å och Rimmivägen längs riksväg 8.

Tidsplan och framskridande

Vägplanen är färdigställd och ska lämnas till handläggning för godkännande våren 2023. 

För tillfället ingår projektet inte i Trafikledsverkets eller NTM-centralen i Södra Österbottens program för verkställande av vägprojekt, men utarbetandet av vägplanen främjar möjligheterna att få med projektet i programmen