Hoppa till innehåll

Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Hanna Kauppila

  • 0295 027 723

WSP Finland

Projektipäällikkö

Viljo Heikkinen

  • 040 566 7034

Förbättring av riksväg 8 på avsnittet Boholmsvägen–Kronobyvägen, Kronoby, Karleby

Vägprojekt Under planering Österbotten Mellersta Österbotten

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har inlett utarbetningen av en vägplan för förbättring av riksväg 8 på avsnittet Boholmsvägen–Kronobyvägen, Kronoby, Karleby. Planen görs upp tillsammans med Karleby stad och Kronoby kommun. Planeringen har inletts i slutet av år 2023 och vägplanen blir färdig senast i slutet av år 2024. Det är ännu inte fastslaget när projektet ska byggas.

Vägens nuvarande tillstånd och problem

Förbindelseavsnittet Vasa–Karleby på riksväg 8 är en del av stamförbindelsen mellan västkustens hamnstäder mellan Åbo och Uleåborg. Riksväg 8 (E8) hör till EU:s övergripande TEN-T-nätverk och på avsnittet Ytterjeppo–Karleby till huvudlederna i landsvägsnätet (servicenivåklass 1). Riksvägen har stor betydelse för den tunga exportindustrin och hamntransporterna vid västkusten. Riksväg 8 är en viktig specialtransportrutt i syd-nordlig riktning. Dygnstrafiken (KVL 2022) på planeringsavsnittet längs riksväg 8 är 5 926 fordon och den tunga trafiken utgör 842 fordon (cirka 14 %).

Större trafikmängder, den tunga trafikens stora andel, rikligt med anslutningar och bristfälliga anslutningsarrangemang försämrar trafikens smidighet och trafiksäkerheten på riksväg 8. När omkörningsmöjligheter saknas sjunker trafikströmmens hastighetsnivå enligt det långsammaste fordonet bland annat på grund av livlig motriktad trafik.

Planeringsområdet 

Planeringsområdet ligger på riksväg 8 i Kronoby kommun och Karleby stad på avsnittet landsväg 7497 (Boholmsvägen)–Kronobyvägen. Planeringsobjektet börjar vid Boholmsvägens anslutning och upphör cirka 8 kilometer längre norrut på den norra sidan av Kronobyvägens anslutning. Planeringsobjektet visas på kartan med två gröna streck.

På den norra sidan av Boholmsvägen längs riksväg 8 planeras ett avsnitt med mitträcksförsedda 2+2 omkörningsfiler och vid Kronportens detaljplansområde planeras ett förskjutet plankorsningspar på riksväg 8. Dessutom förbättras Kronobyvägens anslutning till riksväg 8. Karleby stad planerar samtidigt gatuarrangemangen på Kronportens detaljplansområde, vilka hör samman med trafikarrangemangen på riksväg 8. 

Effekter

Åtgärderna förbättrar trafiksäkerheten, trafikens smidighet på riksväg 8 och stöder markanvändningen i området.

Planeringsprocessen

Planeringen har inletts i slutet av år 2023 och vägplanen blir färdig senast i slutet av år 2024. När vägplanen utarbetas tillämpas ett öppet och interaktivt planeringsförfarande. Under planeringsarbetet upprätthålls kontakt med invånarna, markägarna och andra delaktiga i området. 

När vägplanen blir färdig, skickas den ut för behandling enligt lagen om trafiksystem och landsvägar, varvid den läggs fram till påseende under en månads tid och utlåtande om vägplanen begärs av olika intressegrupper. Efter detta fattar Trafik- och kommunikationsverket Traficom ett beslut om godkännande av planen. Målet är att det ska vara möjligt att genomföra projektet under de närmaste åren. Tidtabellen beror på hur finansieringen kan ordnas.