Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Projektansvarig
NTM-Centralen i Södra Österbotten

enhetschef

Janne Ponsimaa

  • 0295 027 746

WSP Finland Oy

projektchef

Esa Nyrhinen

  • 0400 161 857

Ramboll Finland Oy

planerings projektchef

Sari Kirvesniemi

  • 040 575 6090

Tilläggsuppgifter om planen på svenska
Ramboll Finland Oy

huvudplanerare

Tero Hakkola

  • 040 555 8497

Vasa hamnväg, utredningsplan, Vasa, Korsholm

Vägprojekt Under planering Österbotten

NTM-Centralen i Södra Österbotten fortsätter planeringen av Vasa hamnväg genom att upprätta en utredningsplan mellan Vasklothamn och riksväg 8. NTM-centralen har beslutat om alternativet för vilket man tar till vidare planering. Utredningsplaneringen fortsätter med Vikby-alternativet, som går från Myrgrund till riksväg 8 i Vikby.

Aktuellt

Utkastet till vägplanen kommer presenteras på informationstillfället för allmänheten på onsdag den 21.2.2024 17.30-19.0 i Solf skola i Korsholm (Idrottsgränd 3, 65450 Solf). 

På informationstillfället har man möjlighet att bekanta sig utkasten till vägplanen, diskutera om planerna samt att ge feedback åt planerarna.

Materialet för utkastet till utredningsplan finns nedan på sidan.
Planutkastet kan kommenteras i en kartresponsenkät 21.2.-17.3.2024. Länken till enkäten 
(maptionnaire.com).

 

Utgångsläge och målsättning för projektet

 

Målet med projektet är att hitta en mer fungerande förbindelse till Vasa hamn än nuvarande och därmed utveckla Vasaregionens logistiksystem. Målet är binda samman Vasa hamn och industriområdet som byggs intill flygfältet samt sammanbinda dem i det nationella huvudvägnätet, riksväg 3 och 8. Målet är också minska på speciellt tunga trafiken, mellan hamnen och riksvägarna, från Vasa centrum.    

Flera tidigare planer och utredningar ha gjorts av projektet. På uppdrag av Österbottens Förbund och NTM-centralen i Södra Österbotten har man åren 2011–2013 gjort upp en trafiksystemplan, vars viktigaste målsättning var att definiera områdets trafiksystems viktigaste målsättning och utvecklingsåtgärder. En miljökonsekvensbedömning (MKB) om Vasa hamnväg färdigställdes 2017, i den utredde man riksvägens olika förbättringsalternativ och deras påverkan. Resultatet av konsekvensanalysen presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen, till vilken det finns en länk längst ner på sidan. 

På basen av MKB-processen och projektutredningen som färdigställdes 2022, så valdes Vikby alternativet för vidare planering, som tar bort en del trafiken genom centrum och möjliggör utveckling av markanvändningen. I alternativet kommer jordbruksmark och befintlig byastruktur att splittras. Man försöker minimera nackdelarna genom till exempel ägoreglering.

Karta över sträckningen av Vasa hamnväg som valts till utredningsplaneringen.

Utredningsplan

Av alternativet som valts för vidare planering görs en utredningsplan baserat på lagen om trafiksystem och landsvägar. I utredningsplanen presenteras den nya vägförbindelsens sträckning samt tillhörande trafikarrangemang. I utredningsplaneringsskedet fastställs vägförbindelsens ungefärliga placering, anslutningar till markanvändning och planläggning.  Dessutom definieras de trafikmässiga och tekniska grundlösningarna, projektets effekter, preliminär kostnadsberäkning samt principerna för att förhindra olägenheter. 

Hamnvägens sträckning går från Myrgrund till Bolåkersvägen och vidare norr om Munsmo och Tölby byar till landsväg 673 (Strandvägen) och ännu vidare österut till riksväg 8 (Björneborgsvägen). Nya linjen mellan Myrgrund och Björneborgsvägen är ca 12 kilometer lång. Landsvägen planeras som tvåfilig väg, och hastighetsbegränsningen kommer i huvudsak att vara 60–80 km/h. Vid landsväg 673 och riksväg 8 planeras planskilda anslutningar. På en del av sträckan planeras gång- och cykelväg bredvid hamnvägen.

Planens fortskridning och tidtabell

Utredningsplaneringen har startat sommaren 2023 och målsättningen är att utredningsplanen blir klar under 2024. Tidtabellen för genomförandet av projektet är ännu inte känd.

Inom en snar framtid börjar man i planeringsområdet mäta terrängmodellen och genomföra markundersökningar.

Dialog och information

Områdets boenden och andra intressegrupper ha möjlighet att delta i planeringen. Samverkan i projektet innefattar olika former av informering, informationshämtning och deltagande samt samarbete mellan myndigheter. Målet är att planeringslösningarna och deras uppskattade påverkan skall godkännas på så bred front som möjligt.

Under planeringen kommer det ordnas två för alla öppna informationstillfällen. Det första tillfället kommer att ordnas på den 21.2.2024.  

Under planeringen kommer även en kartenkät att publiceras, var man kan bekanta sig med planutkasten och ge respons direkt på kartan. Enkäten är öppen 21.2.-17.3.2024. Feedbacken som fås kommer att användas i så stor utsträckning som möjligt i planeringen och i bedömningen av konsekvenser.

Under projektets gång kommer man på projektets hemsidor samt i lokaltidningarna att informera om informationstillfällen och kartenkäten. Fortskridningen av planeringen kan man följa på projektets hemsidor, vart man för planutkasten allt eftersom planeringen fortskrider.

Utkastet till utredningsplan 21.2.2024


•    Plankarta
•    Längdprofil
•    Tvärsektion

Material – Informationstillfälle


•    Presentation infomöte 21.2.2024