Hoppa till innehåll

Uppförandekod

Trafikledsverkets uppförandekod definierar våra etiska riktlinjer och bästa praxis. Uppförandekoden är inte juridiskt bindande, utan den är en rekommendation för god praxis i all vår verksamhet.

Vi arbetar alltid för samhällets och kundernas bästa.

 • Våra uppgifter och vår behörighet föreskrivs genom lag.
 • Vi sköter våra uppgifter högklassigt, utan dröjsmål, opartiskt och effektivt.
 • Vi ställer vår sakkunskap till samhällets förfogande och verkar på ett transparent sätt.
 • Vi främjar målen, som de demokratiskt valda beslutsfattarna har ställt upp för oss.

Vi använder våra tilldelade anslag på ett ansvarsfullt sätt.

 • Vi planerar vår verksamhet väl. Våra beslut är övervägda och konsekvenserna av dem har bedömts.
 • Vi strävar efter att välja lösningar och tillämpningar som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara.
 • Genom att upprätthålla vår sakkunskap samt utveckla verksamheten och verksamhetssätten, satsar vi på att också i framtiden kunna förbättra transportsystemet så att det bidrar till samhällets välmåga.
 • Vi uppnår de bästa lösningarna för samhället genom att tillsammans med olika aktörer utveckla transportsystemet och i gott samarbete med dem överväga olika alternativ.

Vi sätter värde på våra sakkunniga och våra intressegrupper.

 • Vi ser till att vår sakkunskap syns i våra lösningar.
 • Då vi planerar och utför våra uppgifter, lyssnar vi på våra intressegrupper.
 • Vid växelverkan med medborgare, till exempel på möten för allmänheten om trafikledsprojekt, visar vi vår sakkunskap genom att också vara lyhörda för dem som är emot projektet.
 • Vi håller fast vid våra överenskommelser och är en lojal avtalspart.
 • Vi informerar aktivt om vår verksamhet och är öppna för respons om den.

Vi behandlar varandra jämlikt, rättvist och med respekt.

 • En god arbetsgemenskap bygger på varje individs insats.
 • Var och en sköter sina egna arbetsuppgifter, tar kollegerna i beaktande och delar på arbetsbördan.
 • Vi tolererar inga former av diskriminering, trakasseri eller dåligt uppförande, utan ingriper direkt. Baktalande är inte vår stil; vi tar genast upp problem till diskussion och funderar tillsammans på en lösning med målsättningen att var och en ska ha ett gott arbetsklimat.

Vi accepterar ingen form av korruption.

 • Vi värdesätter samarbetet med våra intressegrupper. Eftersom trafikbranschens aktörsfält är ganska begränsat, fäster vi särskild uppmärksamhet vid vår opartiskhet, i synnerhet vid direktupphandling och då vi fastställer jämförelsekriterier.
 • Vi tackar i regel nej till tjänsteleverantörers gåvor: små gåvor på t.ex. bemärkelsedagar är OK.

Vi verkar proaktivt, öppet och transparent.

 • Vi informerar öppet om såväl våra projekt som vårt samarbete med intressegrupper.
 • Vem som helst får snabbt tillgång till våra offentliga dokument och öppna data.
 • Inga dolda motiv ligger bakom våra beslut.
 • Vi informerar i god tid om våra eventuella bindningar.

Våra etiska värden testas i vardagen – både i stort och smått

 • Vi är rollmodeller för varandra.
 • Dagliga etiska handlingar är till exempel att hälsa, inte dölja sina misstag, stämpla arbetsdagens pauser rätt och att inkludera människor av olika åsikt i arbetsgrupperna.
 • Genom vår egen verksamhet visar vi att vi förväntar oss etiska handlingar också av våra intressegrupper.
 • Vi ansvarar alla för att våra handlingar är etiska. Ledningen och cheferna betonar regelbundet vikten av etiskt handlande.