Radanpidon työpätevyyskoulutusohjelmien uusiminen

Liikennevirasto on uusimassa Radanpidon työpätevyyskoulutusohjelmia. Tällä hetkellä voimassaolevat työpätevyyskoulutukset on esitetty Radanpidon turvallisuusohjeiden (TURO, Liikenneviraston ohjeita 6/2015) liitteessä 1.

Uudistuksen tavoitteena on ollut arvioida nykyisiä koulutusohjelmia ja työpätevyyksiä ja päivittää koulutusohjelmien opetussisällöt ajantasaisiksi niin, että koulutusten laatua kehitetään. Uudistuksen yhteydessä on määritelty myös uusia, tarpeelliseksi katsottuja koulutusohjelmakokonaisuuksia. Sisältö-päivitykset ja uusien koulutusohjelmien määritykset on tehty asiantuntijatyönä Liikenneviraston järjestämissä työpajoissa. Työpajoissa sihteerinä ja sisältöjen yhteenkokoajana toimi Keijo Ristolainen Proxion Oy:stä.

Liikennevirasto esittää, että vaihde- ja turvalaiteasentajan pätevyydet olisivat työryhmän esityksestä poiketen voimassa kolme vuotta. Lisäksi lausuntopyyntöön kuuluu "Perusteet rautatiejärjestelmästä" -koulutusohjelman kuvaus, jonka hyväksytty suorittaminen on osa uusia työpätevyyskoulutuksia.

Työpätevyyksien koulutussisältöihin ja koulutusohjelmiin tulee vielä muutoksia, kun Ratatekninen oppimiskeskus aloittaa toimintansa Kouvolassa 2017. Suurin osa koulutusohjelmista koulutetaan Ratateknisessä oppimiskeskuksessa ja osa työpätevyyskoulutusohjelmien sisällöistä muutetaan käytännön harjoituksiksi.

Liikennevirasto tulee myös täsmentämään työpätevyyskoulutusohjelmien kouluttajien pätevyysvaatimuksia sekä hyväksyttyjen koulutuslaitoksen hakemenettelyä.

Pyydämme lausuntoanne työpätevyyskoulutusohjelmiin 18.3.2016 mennessä.

Lausunnot tulee toimittaa Liikenneviraston kirjaamoon ensisijaisesti sähköisenä ([email protected]) tai toissijaisesti postitse osoitteella Liikennevirasto, Janne Tuovinen, PL 33, 00521 Helsinki. Mainitkaa lausunnossa ja sähköpostin otsikossa teksti "Radanpidon työpätevyyskoulutusohjelmien uusiminen, LIVI/546/01.01.03/2016".

 

Radanpidon työpätevyyskoulutusohjelmat – Muistio

Perusteet rautatiejärjestelmästä koulutusohjelmakuvaus


Radanpidon työpätevyyskoulutusohjelmat  ja tuntijaot

Radanpidon työpätevyyskoulutusohjelmat

Maarakennus
Päällysrakenne
Vaihde
Turvalaiteasentaja
Turvalaitetarkastaja
Rautatiealueen työkone
Sillanrakennus
Ratajohto
Kytkinlaitos
Hitsaus
Hitsausmestari