Ajankohtaista

Tarkentuneet suunnitelmaluonnokset päivitetään näille sivuille kesäkuun lopussa ja seuraava suunnitelman esittelytilaisuus lähes valmiista suunnitelmasta pidetään syyskuun puolivälissä 2019.

Voit antaa näkökulmia ja ajantasaista tietoa huomioitavista asioista ja tutustua hankkeen sisältöön palautekarttapalvelun avulla. Linkki alla.

Seuraa hanketta

Liity hankkeen postituslistalle ilmoittamalla s-postiosoitteesi Tiina Ronkaiselle tiina.ronkainen@ sitowise.com, niin saat tietoa suunnittelutyön etenemistä, sivujen päivityksistä ja hankkeen tilaisuuksista. 

Hankkeella on sähköpostilistan lisäksi oma Facebook-sivu, joilla jaetaan tietoa hankkeen ajankohtaisista asioista ja keskustellaan vapaamuotoisesti hankkeen etenemisestä. 

Hankkeen Facebook-sivuja voit tykätä ja seurata alla olevassa linkissä:

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Juha Laamanen

 • 0295 029 184
 • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Sitowise Oy

Projektipäällikkö

Rauno Tuominen

 • 040 700 7321
 • etunimi.sukunimi@sitowise.com

Vt 15 parantaminen välillä Kotka (Rantahaka) - Kouvola (Tykkimäki)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa valtatielle 15 välillä Kotka–Kouvola.  Valtatie 15 on satamien ja suurteollisuuden kuljetusten sekä Kymenlaakson työmatkaliikenteen pääväylä.  Turvatonta ja ruuhkaista yhteysväliä parannetaan mm. ohituskaistajärjestelyillä ja vilkkaimpien liittymien parantamisella. Suunnittelualue alkaa valtatien 7 (E18) pohjoispuolella Kotkan Rantahaassa Leikarin eritasoliittymästä (mt 170) ja rajautuu pohjoisessa Käyrälammen eritasoliittymän (vt 6) eteläpuolen ramppien liittymiin Kouvolassa. Tavoitetilanteessa koko yhteysväli on jatkuva, keskikaiteellinen ohituskaistatie, jossa liittymät ovat eritasoliittymiä. Maantielain mukaisen tiesuunnitelman laatiminen alkoi vuonna 2017. Alkuperäistä tiesuunnitelman aluetta on päätetty laajentaa huhtikuussa 2018 väleille Ylänummi-Uronlampi ja Inkeroinen-Keltakangas.

Valtatien parantaminen on tärkeä asia kaikille tiellä liikkujille sekä alueen asukkaille ja toimijoille. Tiesuunnitteluun on mahdollista osallistua monin tavoin ja vuorovaikutuksella pyritään mahdollisimman hyvää ratkaisuun. Tälle sivulle on koottu tiivis tietopaketti hankkeesta ja siihen liittyvästä osallistumisesta. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan suunnittelun aikana.  Yksityiskohtaisempaa tietoa hankkeesta saat myös linkeistä. Muista  lukea myös Usein kysytyt kysymykset!

Aikataulu ja eteneminen

Valtatien 15 tiesuunnitelman laatimisen aktiivinen vaihe käynnistyi kesällä 2017. Työn alkuvaiheessa tarkasteltiin koko tiejakson kehittämisen periaatteita, joista tärkeimpänä on maantietasoisen rinnakkaistien sijoittaminen valtatien 15 käytävään. Alun perin suunnittelu koski valtatien 15 jaksoja Leikari-Ylänummi, Uronlampi-Inkeroinen, Keltakangas-Kiehuva ja Tykkimäki.  Keväällä 2018 tiehanke sai lisärahoitusta ja suunnitteluun päätettiin ottaa mukaan jaksot Ylänummi-Uronlampi ja Inkeroinen-Keltakangas.  Tämä suunnittelualueen laajentaminen muutti aikataulua siten, että tiesuunnitelma valmistuu näillä näkymin elokuussa 2019, jonka jälkeen se lähetetään lain mukaiseen käsittelyyn. Käsittelyn aikana suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville Kotkan ja Kouvolan kaupungeissa. Siitä ilmoitetaan erikseen. Keväällä 2019 hankkeeseen sisältyvä Inkeroisten jalankulku- ja pyöräilytie sai rahoitusta ja siitä laaditaan samalla aikataululla oma erillinen tiesuunnitelma. Jalankulku- ja pyöräilytien toteuttaminen on tarkoitus aloita ennen päätiehanketta loppuvuodesta 2019 tai alkuvuodesta 2020.

Tällä hetkellä suunnitelmaratkaisut ovat viimeistelyvaiheessa päätien, rinnakkaisteiden ja yksityistiejärjestelyjen sekä meluntorjunnan ja teknisten ratkaisujen kuten siltojen ja pohjavahvistusten määrittelyn osalta.

Suunnittelua toteutetaan vuorovaikutuksessa asukkaiden, liikkujien ja muiden sidosryhmien kanssa. Vuosien 2017-2018 aikana on järjestetty lukuisia tilaisuuksia ja aktiivinen osallistaminen jatkuu aina suunnitelman valmistumiseen saakka. Seuraava yleisötilaisuus pidetään syyskuun 2019 puolivälissä. Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista sekä tilaisuuksista on lisää tietoa alasivulla Vuoropuhelu ja ajankohtaiset asiat (linkki vasemmalla).

Tavoitteena on, että hanke etenee rakentamisvaiheeseen mahdollisimman nopeasti tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen. Tällä hetkellä ensimmäinen toteutusvaihe ei ole Liikenneviraston tai Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tiehankkeiden toteuttamisohjelmissa, mutta tiesuunnitelman laatimisen käynnistyminen edistää sen saamista ohjelmiin. Tavoitteena on, että hanke saadaan seuraavan hallituskauden toteuttamisohjelmaan.

Keltakankaan eritasoliittymän rakentaminen etenee omana hankkeena. Eritasoliittymän rakentaminen alkoi syksyllä 2017 ja se valmistui vuonna 2018. Tiesuunnitelman ratkaisut sovitetaan rakennettuun eritasoliittymään.

 

Tausta ja tavoitteet

Valtatien 15 parantamistarpeen taustalla on lukuisia tekijöitä. Valtatien merkittävimpiä tavoitteita on liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen.

Valtatie palvelee Kymenlaakson keskusten Kotkan ja Kouvolan välistä liikennettä ja erityisesti vilkasta työmatkaliikennettä. Se kytkee toisiinsa TEN T-ydinverkkoon kuuluvat HaminaKotka -sataman ja Kouvolan kehittyvän rautatie- ja maantieterminaalin sekä palvelee Itä - ja Keski-Suomen vientikuljetuksia satamiin ja terminaaliin. Valtatie 15 toimii siten tärkeänä elinkeinoelämän yhteytenä.

Valtatie 15 on vilkasliikenteinen arkiliikenteen väylä. Sen keskimääräinen arkiliikennemäärä (KAVL) on 6 600 – 10 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus (11–18 %) ja määrä (1 200 – 1 500 ajoneuvoa vuorokaudessa) ovat huomattavan suuria erityisesti satamien liikenteen takia. Henkilöliikenteessä yhteysvälillä korostuvat erityisesti työ-, opiskelu- sekä ostos- ja asiointiliikenteen matkat. Liikenteen on ennustettu kasvavan 30 % vuoteen 2040 mennessä

Suunnittelualueella on tapahtunut vuosina 2013–2017 yhteensä 150 onnettomuutta, joista henkilövahinkoihin johtaneita oli 46 onnettomuutta. Sujuvuusongelmat johtuvat raskaan liikenteen aiheuttamasta liikenteen jonoutumisesta, henkilöautoliikenteen nopeuden alenemisesta, ohitustarpeista sekä liittymisongelmista pääliittymissä.

Valtatien 15 liikenne aiheuttaa melu- ja viihtyisyyshaittaa asutukselle ja sujuvuusongelmat vaikeuttavat asukkaiden ja alueen toimijoiden liikkumista. Tiellä ei ole kevyen liikenteen väyliä tai leveitä pientareita, joka vaikeuttaa liikkumista pyörällä tai jalan. Valtatien varrella on vedenotolle tärkeitä pohjavesialueita, joille liikenne aiheuttaa pilaantumisriskin.

Tiesuunnittelun tavoitteita

 • yhteysvälin parantaminen tasalaatuiseksi
 • heikkolaatuisten tieosuuksien ja matalamman ajonopeuden muutoskohtien poistaminen
 • turvallisten ohitusmahdollisuuksien lisääminen
 • liikenneturvallisuuden parantaminen
 • työmatkaliikenteen yhteyksien nopeuttaminen
 • liikenteen melu-, terveys- ja ympäristöhaittojen lieventäminen
 • maankäytön kehittymisen tukeminen liikennejärjestelyillä.

Tutustu tarkemmin tavoitteisiin: Valtatien 15 yhteysvälin Kotka (Rantahaka) – Kouvola palvelutasolähtöinen kehityskäytäväselvitys (doria.fi)

Hankkeen sisältö

Tiesuunnitelman laatiminen on valtatien parantamisen toimenpiteiden tarkan sijainnin ja yksityiskohtaisten ratkaisujen suunnittelua.  Sitä on edeltänyt vuonna 2004 laadittu yleissuunnitelma (pdf 21,6 Mt), jossa parantamisratkaisut on suunniteltu periaatetasolla. Yleissuunnitelman periaateratkaisut ohjaavat pääosin suunnittelua, mutta niiden ajantasaisuutta tarkastellaan osana tiesuunnittelua.

Valtatien parantamisen lähtökohtia ajantasaistettiin vuonna 2016 tehdyssä palvelutasolähtöisessä kehityskäytäväselvityksessä (doria.fi). Siinä arvioitiin aiemmat kehittämisratkaisut tavoitellen kustannustehokkuutta ja käyttäjälähtöisyyttä.  Selvityksessä määriteltiin tavoitetila, joka toimii nimensä mukaisesti tekeillä tiejakson lopullisena tavoiteratkaisuna. Tavoitetilanteessa tiejakso parannetaan keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi, jonka pääliittymät ovat eritasoliittymiä ja nopeusrajoitus on pääosin 100 km/h.  Lisäksi siinä määriteltiin nyt tiesuunnitelman lähtökohtana oleva ensimmäisen vaiheen toteuttamishanke, jonka ratkaisu tarkentuu tiesuunnittelun aikana. Tiesuunnitelman alkuvaiheessa määriteltiin  myös koko osuuden rinnakkaistieverkon laatu ja laajuus.

Keväällä 2018 tiesuunnitteluun on otettu mukaan välit Ylänummi-Uronlampi ja Inkeroinen-Keltakangas.

Ensimmäisen vaiheen kehittämishankkeen (tiesuunnitelman laajuus) toimenpiteitä

 • Leikari—Ylänummi: Keskikaiteellinen ohituskaistatie, Leikarin eritasoliittymän parantaminen, Ylänummella nykyinen tiejärjestely ja tasoliittymä 80 km/h, muutoin 100 km/h, yksityistiejärjestelyt, meluntorjunta, Tavastilantielle jalankulku- ja pyöräilytien jatkaminen .
 • Ylänummi—Uronlampi: Keskikaiteellinen ohituskaistatie, Juurikorven ja Uronlammen uudet eritasoliittymät, uusi rinnakkainen maantie Ylänummi—Juurikorpi—Uronlampi osin Ylänummentietä parantaen vt 15:n länsipuolelle, yksityistiejärjestelyt, meluntorjunta.
 • Uronlampi—Inkeroinen: Keskikaiteellinen ohituskaistatie pääosin uudelle tielinjalle nykyisen syrjäytyvän valtatien jäädessä rinnakkaiseksi maantieksi, Marinkylän liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Uronlammen levähdysalueiden parantaminen, yksityistiejärjestelyt, meluntorjunta.
 • Inkeroinen—Keltakangas: Keskikaiteellinen ohituskaistatie, Inkeroisten porrastettu tasoliittymä (80 km/h) ja kevyen liikenteen alikulku, Keltakankaalle 2018 valmistuva eritasoliittymä (100 km/h), Huovilantien eritasoliittymä. Uusi jalankulku- ja pyöräilytie Inkeroistentien varteen vt 15:lta Päätien ja Haminanväylän liittymään ja liittymän muuttaminen kiertoliittymäksi. Uudesta jalankulku- ja pyöräilytiestä laaditaan erillinen tiesuunnitelma. Melusuojaukset Inkeroinen –Teininkallio, yksityistiejärjestelyt
 • Keltakangas—Kiehuva: Keskikaiteellinen ohituskaistatie, Rautakorvessa ja Kiehuvassa porrastetut tasoliittymät (80 km/h) ja Kiehuvassa kevyen liikenteen alikulku. Rinnakkainen maantie Keltakangas – Rautakorpi pääosin valtatien itäpuolelle Hasunkulmankujaa ja Hevosmäentietä parantaen, yksityistiejärjestelyt, melusuojaukset.
 • Kiehuva—Tykkimäki: Tykkimäen alueen liittymien lisäkaistajärjestelyt Tehontie—Karjalankatu, pohjavesisuojaukset, meluntorjunta, kevyen liikenteen järjestelyt.
 • Lisäksi joukkoliikenteelle toimivat pysäkit.

Tarvittaessa ensimmäisen vaiheen toimenpiteet voidaan toteuttaa vaiheittain eri jaksoissa. Kaikkein keskeisimpien ongelmakohteiden parantamiskohteet ovat Juurikorpi-Inkeroinen ja Rautakorpi-Kiehuva jaksot sekä Keltakankaan eritasoliittymä ja Tykkimäen järjestelyt.

 

Vt 15 Kotka-Kouvola palvelutasolähtöinen kehityskäytäväselvitys

Sivu päivitetty 19.06.2019