Ajankohtaista


Lähes valmista tiesuunnitelmaa esiteltiin  Myllykosken seuratalolla keskiviikkona 18.9.2019. Katso kuulutus Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen sivulta. Esillä oli myös Inkeroistentien erillinen jalankulku- ja pyöräilytien tiesuunnitelma, joka etenee omana hankkeena. Katso kuulutus Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen sivulta.

Tilaisuudesta saatuun palautteeseen ja sen huomioon ottamiseen voi tutustua valtatie 15 osalta muistiosta ja Inkeroistentien tien osalta muistiosta.

Voit tutustua hankkeen sisältöön ja antaa näkökulmia ja ajantasaista tietoa huomioitavista asioista ja  palautekarttapalvelun avulla. Linkki alla.

Seuraa hanketta

Liity hankkeen postituslistalle ilmoittamalla s-postiosoitteesi Tiina Ronkaiselle tiina.ronkainen@ sitowise.com, niin saat tietoa suunnittelutyön etenemistä, sivujen päivityksistä ja hankkeen tilaisuuksista. 

Hankkeella on sähköpostilistan lisäksi oma Facebook-sivu, joilla jaetaan tietoa hankkeen ajankohtaisista asioista ja keskustellaan vapaamuotoisesti hankkeen etenemisestä. 

Hankkeen Facebook-sivuja voit tykätä ja seurata alla olevassa linkissä:

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Juha Laamanen

 • 0295 029 184
 • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Sitowise Oy

Projektipäällikkö

Rauno Tuominen

 • 040 700 7321
 • etunimi.sukunimi@sitowise.com

Vt 15 parantaminen välillä Kotka (Rantahaka) - Kouvola (Tykkimäki)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa valtatien 15 välin Kotka–Kouvola kehittämiseksi.  Valtatie 15 on Hamina Kotka -satamien ja suurteollisuuden kuljetusten sekä Kymenlaakson työmatkaliikenteen pääväylä.  Turvatonta ja ruuhkaista yhteysväliä parannetaan ensi vaiheessa ohituskaistatieksi Leikarista Kiehuvaan tarvittavine tie- ja liittymäjärjestelyineen. Tykkimäen alueella tehdään kaistajärjestelyjä, pohjavesisuojauksia ja jalankulku- ja pyöräilyteitä. Suunnittelualue alkaa valtatien 7 (E18) pohjoispuolella Kotkan Rantahaassa Leikarin eritasoliittymästä (mt 170) ja rajautuu pohjoisessa Käyrälammen eritasoliittymän (vt 6) eteläpuolen ramppien liittymiin Kouvolassa. Tavoitetilanteessa koko yhteysväli on jatkuva, keskikaiteellinen ohituskaistatie, jossa liittymät ovat eritasoliittymiä. Tien rakentamista ja parantamista varten tarvitaan Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain mukaan tiesuunnitelma, joka valmistuu syyskuussa 2019. Saman lain mukaan tapahtuva suunnitelman hallinnollinen käsittely alkaa lokakuussa 2019 ja kestää noin yhden vuoden.

Valtatien parantaminen on tärkeää niin kaikille tienkäyttäjille kuin alueen asukkaille, maanomistajille ja elinkeinonharjoittajille. Tiesuunnitteluun on mahdollista osallistua monin tavoin ja vuorovaikutuksella pyritään mahdollisimman hyväksyttävään ratkaisuun. Tälle sivulle on koottu tiivis tietopaketti hankkeesta ja siihen liittyvästä osallistumisesta. Tietoja päivitetään tarpeen mukaan suunnittelun aikana.  Yksityiskohtaisempaa tietoa hankkeesta saat myös linkeistä. Muista lukea myös Usein kysytyt kysymykset!

Aikataulu ja eteneminen

Valtatien 15 tiesuunnitelman laatimisen aktiivinen vaihe käynnistyi kesällä 2017. Työn alkuvaiheessa tarkasteltiin koko tiejakson kehittämisen periaatteita, joista tärkeänä asiana on ollut mm. maantietasoisen rinnakkaistien sijoittaminen valtatien 15 käytävään. Alun perin suunnittelu koski valtatien 15 jaksoja Leikari-Ylänummi, Uronlampi-Inkeroinen, Keltakangas-Kiehuva ja Tykkimäki.  Keväällä 2018 tiehanke sai lisärahoitusta ja suunnitteluun otettiin mukaan jaksot Ylänummi-Uronlampi ja Inkeroinen-Keltakangas. Tämä mahdollistaa lähes yhtenäisen laatutason keskeiselle tieosuudelle Leikari- Kiehuva neljää pääliittymää lukuun ottamatta. Suunnittelualueen laajentaminen muutti aikataulua siten, että tiesuunnitelma valmistuu syyskuussa 2019. Tämän jälkeen tapahtuvassa hallinnollisessa käsittelyssä tiesuunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville Kotkan ja Kouvolan kaupungeissa. Siitä ilmoitetaan erikseen. Lain edellyttämän hyväksymispäätöksen tekee vuoden 2020 alkupuolella Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom).

Suunnittelua on toteutettu vuorovaikutuksessa asukkaiden, tienkäyttäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Vuosien 2017-2019 aikana on järjestetty useita keskustelu- ja yleisötilaisuuksia, joissa ratkaisujen suunnitteluun on päässyt osallistumaan. Viimeinen yleisötilaisuus pidettiin Myllykosken seuratalolla keskiviikkona 18.9.2019. Paikalla oli lähes 200 henkilöä ja siellä esiteltyihin asioihin voi tutustua alasivulla Vuoropuhelu ja ajankohtaiset asiat (linkki vasemmalla). Työn ajan osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista sekä tilaisuuksista on lisää tietoa samalla alasivulla. 

Tavoitteena on, että hanke etenee rakentamisvaiheeseen mahdollisimman nopeasti tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen. Hanke ei ole tällä hetkellä valtion väyläinvestointien toteuttamisohjelmassa. Kaakkois-Suomessa kiireellisimmäksi väylähankkeeksi todettu valtatien 15 parantaminen on ehdolla maan nykyisen hallituksen investointiohjelmaan. Suunnitelmavalmiuden puolesta hankkeen toteuttamisvaihe ja rakentamistyöt ovat aloitettavissa vuosina 2020–2021. Tarvittaessa hanke voidaan toteuttaa vaiheittain.

Hankkeeseen sisältyvä Inkeroistentien jalankulku- ja pyöräilytie sai toteuttamista varten rahoituspäätöksen joulukuussa 2018 ja siitä laaditaan parhaillaan samalla aikataululla oma erillinen tiesuunnitelma. Jalankulku- ja pyöräilytie on tarkoitus rakentaa ennen päätiehanketta vuoden 2020 aikana.

 

Tausta ja tavoitteet

Valtatien 15 parantamistarpeen taustalla on monia tekijöitä. Valtatien kehittämisen merkittävimpiä tavoitteita ovat liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantaminen.

Valtatie palvelee Kymenlaakson keskusten Kotkan ja Kouvolan välistä liikennettä ja erityisesti vilkasta työmatkaliikennettä. Se kytkee toisiinsa TEN T-ydinverkkoon kuuluvat HaminaKotka -sataman ja Kouvolan kehittyvän rautatie- ja maantieterminaalin sekä palvelee laajasti Itä - ja Keski-Suomen vientikuljetuksia satamiin, terminaaliin ja myös Venäjän rajalle. Valtatie 15 toimii siten tärkeänä elinkeinoelämän yhteytenä.

Valtatie 15 on vilkasliikenteinen arkiliikenteen väylä. Sen keskimääräinen arkiliikennemäärä (KAVL) on 6 500 – 10 200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen osuus (14–22 %) ja määrä (1 200 – 1 500 ajoneuvoa vuorokaudessa) ovat huomattavan suuria erityisesti satamien liikenteen takia. Henkilöliikenteessä yhteysvälillä korostuvat työ-, opiskelu- sekä ostos- ja asiointiliikenteen matkat. Liikenteen on ennustettu kasvavan 10-30 % vuoteen 2040 mennessä

Suunnittelualueella on tapahtunut vuosina 2014–2018 yhteensä 140 onnettomuutta, joista henkilövahinkoihin johtaneita oli 39 onnettomuutta. Sujuvuusongelmat johtuvat raskaan liikenteen aiheuttamasta liikenteen jonoutumisesta, henkilöautoliikenteen nopeuden alenemisesta, ohitustarpeista sekä liittymisongelmista pääliittymissä.

Valtatien 15 vilkas liikenne vaikeuttaa asukkaiden ja alueen toimijoiden päivittäistä liikkumista ja aiheuttaa melu- ja viihtyisyyshaittaa lähiasutukselle. Tiellä ei ole kevyen liikenteen väyliä tai leveitä pientareita, joka vaikeuttaa liikkumista pyörällä tai jalan. Valtatien varrella on vedenotolle tärkeitä pohjavesialueita, joille liikenne aiheuttaa pilaantumisriskin.

Tiesuunnittelun tavoitteita

 • yhteysvälin parantaminen tasalaatuiseksi
 • poikkeavan heikkolaatuisten tieosuuksien ja ajonopeutta alentavien tiekohtien poistaminen
 • turvallisten ohitusmahdollisuuksien lisääminen
 • liikenneturvallisuuden parantaminen
 • työmatkaliikenteelle tärkeiden osuuksien nopeuttaminen
 • liikenteen melu-, terveys- ja ympäristöhaittojen lieventäminen
 • maankäytön kehittymisen tukeminen liikennejärjestelyillä.

Tutustu tarkemmin tavoitteisiin: Valtatien 15 yhteysvälin Kotka (Rantahaka) – Kouvola palvelutasolähtöinen kehityskäytäväselvitys (doria.fi)

Hankkeen sisältö

Tiesuunnitelman laatiminen on valtatietä kehittävien toimenpiteiden yksityiskohtaisten ratkaisujen ja tarkan sijainnein suunnitelua. Sitä on edeltänyt vuonna 2004 laadittu yleissuunnitelma (pdf 21,6 Mt), jossa parantamisratkaisut on suunniteltu periaatetasolla. Yleissuunnitelman periaateratkaisut ovat ohjanneet pääosin tiesuunnittelua,mutta niiden ajantasaisuutta on samalla tarkistettu paikoitellen.

Valtatien parantamisen lähtökohtia ajantasaistettiin vuonna 2016 tehdyssä palvelutasolähtöisessä kehityskäytäväselvityksessä (doria.fi). Siinä arvioitiin aiemmat kehittämisratkaisut tavoitellen kustannustehokkuutta ja käyttäjälähtöisyyttä.  Selvityksessä määriteltiin tavoitetila, joka toimii nimensä mukaisesti tiejakson tavoiteltavana loppuratkaisuna. Tavoitetilanteessa tiejakso parannetaan keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi, jonka pääliittymät ovat eritasoliittymiä ja nopeusrajoitus on pääosin 100 km/h.  Lisäksi siinä määriteltiin likipiten nyt tiesuunnitelman lähtökohtana olevan ensimmäisen vaiheen toteuttamishanke. Tiesuunnitelman alkuvaiheessa määriteltiin  myös koko osuuden rinnakkaistieverkon laatu ja laajuus.

Laadittavaan tiesuunnitelmaan on otettu mukaan keväällä 2018 myös välit Ylänummi-Uronlampi ja Inkeroinen-Keltakangas.

Ensimmäisen vaiheen kehittämishankkeen (tiesuunnitelman laajuus) toimenpiteitä

 • Leikari—Ylänummi: Keskikaiteellinen ohituskaistatie, Leikarin eritasoliittymän parantaminen, Ylänummella nykyinen tiejärjestely ja tasoliittymä 80 km/h, muutoin 100 km/h, yksityistiejärjestelyt, meluntorjunta, Tavastilantielle jalankulku- ja pyöräilytien jatkaminen .
 • Ylänummi—Uronlampi: Keskikaiteellinen ohituskaistatie, Juurikorven ja Uronlammen uudet eritasoliittymät, uusi rinnakkainen maantie Ylänummi—Juurikorpi—Uronlampi osin Ylänummentietä parantaen vt 15:n länsipuolelle, yksityistiejärjestelyt, meluntorjunta.
 • Uronlampi—Inkeroinen: Keskikaiteellinen ohituskaistatie pääosin uudelle tielinjalle nykyisen syrjäytyvän valtatien jäädessä rinnakkaiseksi maantieksi, Marinkylän liittymän parantaminen eritasoliittymäksi, Uronlammen levähdysalueiden parantaminen, yksityistiejärjestelyt, meluntorjunta.
 • Inkeroinen—Keltakangas: Keskikaiteellinen ohituskaistatie, Inkeroisten porrastettu tasoliittymä (80 km/h) ja kevyen liikenteen alikulku, Keltakankaalle 2018 valmistuva eritasoliittymä (100 km/h), Huovilantien eritasoliittymä. Uusi jalankulku- ja pyöräilytie Inkeroistentien varteen vt 15:lta Päätien ja Haminanväylän liittymään ja liittymän muuttaminen kiertoliittymäksi. Uudesta jalankulku- ja pyöräilytiestä laaditaan erillinen tiesuunnitelma. Melusuojaukset Inkeroinen –Teininkallio, yksityistiejärjestelyt
 • Keltakangas—Kiehuva: Keskikaiteellinen ohituskaistatie, Rautakorvessa ja Kiehuvassa porrastetut tasoliittymät (80 km/h) ja Kiehuvassa kevyen liikenteen alikulku. Rinnakkainen maantie Keltakangas – Rautakorpi pääosin valtatien itäpuolelle Hasunkulmankujaa ja Hevosmäentietä parantaen, yksityistiejärjestelyt, melusuojaukset.
 • Kiehuva—Tykkimäki: Tykkimäen alueen liittymien lisäkaistajärjestelyt Tehontie—Karjalankatu, pohjavesisuojaukset, meluntorjunta, kevyen liikenteen järjestelyt.
 • Lisäksi joukkoliikenteelle toimivat pysäkit.

Tarvittaessa ensimmäisen vaiheen toimenpiteet voidaan toteuttaa vaiheittain eri jaksoissa.

 

Vt 15 Kotka-Kouvola palvelutasolähtöinen kehityskäytäväselvitys

reaktionapit
Sivu päivitetty 23.10.2019