Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Seppo Paukkeri

  • 029 534 3361

Katso myös

Kokkolan väylän ja sataman syventäminen

Vesiväylähanke general Käynnissä Keski-Pohjanmaa Kokkola

Hanke käsittää nykyisen Kokkolan 13 metrin väylän syventämiseen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. Väylän kulkusyvyyttä kasvatetaan 14,0 metrin kulkusyvyyden vaatimusten mukaiseksi.

Kokkolan väylän ja sataman syventäminen

Hankkeen taustat

Vuonna 2017 Kokkolan Satama on ollut kuljetusmäärältään maamme kolmanneksi suurin yleissatama. Sataman kautta kuljetettiin 7,5 miljoonaa tonnia ulkomaankaupan kuljetuksia, joista transitiota oli noin 4,4 miljoonaa tonnia. Viennin osuus kuljetuksista on ollut erittäin merkittävä (74 %). Kuljetusmäärien kasvua ennakoidaan kaivannaisteollisuudessa ja transitioliikenteessä.

Kokkolan väylää on syvennetty edellisen kerran 2000-luvun vaiheessa, minkä jälkeen Panamax- ja Capesize-luokan aluksien käyntien määrä satamassa on kasvanut. Tämän hetkinen kulkusyvyys rajoittaa suurimpien alusten lastausta jopa 25 % ja siksi osa aluksista lähtee satamasta vajaalastissa.

Hankkeen tavoitteet

Väyläviraston ja Kokkolan Sataman yhteishanke käsittää nykyisen Kokkolan 13,0 metrin väylän syventämiseen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt sekä väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. Hankkeessa väylän syvyyttä kasvatetaan 14,0 metrin kulkusyvyyden vaatimusten mukaiseksi. Väylän suunniteltu haraussyvyys väylän ulko-osalla on -16,2 m (N2000) sekä sisäosalla ja satama-altaassa -15,7 m (N2000).

Hankkeella on suuri merkitys Kokkolan väylän käytettävyyteen ja sataman kautta kulkevan tavaran kuljetustalouteen. Väylän syventämisellä parannetaan Kokkolan Sataman kilpailukykyä ja mahdollistetaan suurimpien alusten täysi lastaus. Alusten kuljetuskapasiteetin kasvaessa myös alusliikenteen aiheuttamat päästöt vähenevät.

 

Hankealueen läheisyydessä sijaitsee useampia Natura 2000-verkoston alueita sekä luonnonsuojelualueita, joiden tilaa tarkkaillaan vesiluvan mukaisesti hankkeen aikana ELY-keskuksen hyväksymien vesistö- ja kalataloustarkkailujen kautta.

Hankkeen aikana syntyneet ruoppausmaat tullaan hyödyntämään rakentamisessa. Väylän ruoppausmassat hyödynnetään satamakentän rakentamisen täyttömassoina, jolloin muualta kuljetettavien massojen määrä vähenee. Haitta-aineita sisältävät sedimentit poistetaan merenpohjasta ja sijoitetaan sataman stabilointialtaaseen.

Kokkolan Sataman hankkeeseen liittyvät hankinnat

Kokkolan väylän ja sataman syventämishankkeen aikana Kokkolan Satama tulee syventämään osittain Syväsataman satama-altaan ja laiturirakenteen 14 metrin kulkusyvyiseksi. Lisäksi Satama tulee hyödyntämään hankkeen aikana muodostuneet ruoppausmassat satamakentän rakentamisessa. Olemassa olevien läjitysaltaiden lisäksi satamaan tullaan rakentamaan kaksi uutta läjitysallasta.

Hankealue

Nykyinen Kokkolan 13,0 metrin väylä alkaa 2,5 kilometriä Kokkolan majakan luoteispuolelta suunnaten majakan länsipuolelta kohti Kokkolan Satamaa. Väylälle on asennettu 41 turvalaitetta.

Hanke ja siihen liittyvät hankinnat sijoittuvat nykyiselle väylä- ja satama-alueelle. Uloimmat ruoppauskohteet sijaitsevat noin 16 kilometrin päässä satamasta, jonne kaikki ruoppausmassat tullaan läjittämään.

Aikataulu ja kustannukset

Hanke toteutetaan vuosien 2018-2020 aikana. Aikaisempien ruoppaushankkeiden yhteydessä hankealueelta on löytynyt pohjaan upotettuja räjähteitä. Ennen varsinaisten ruoppaustöiden aloitusta Puolustusvoimat raivaa alueelta kartoituksen perusteella havaitut kohteet.

Kaaviokuva hankkeesta: 2017-2018 väylän ja sataman rakennussuunnittelu, 2018 rakennusurakoiden kilpailutus ja ennakkotarkkailu, 2018-2020 väylän ja sataman rakentaminen ja rakentamisen aikainen tarkkailu, 2021 jälkiseuranta

Väyläviraston ja Kokkolan Satama Oy:n hankintojen yhteiskustannus on 63 milj. €, josta

  • Kokkolan väylän ja sataman syventämishankkeen kokonaiskustannus on 45 milj. €. Väyläviraston osuus on 35 milj. € ja Kokkolan Sataman osuus 10 milj. €
  • Kokkolan Satama:n hankkeeseen liittyvien hankintojen kokonaiskustannus on 18 milj. €