Hyppää sisältöön

Asiakastyytyväisyys meriliikenteenohjaukseen erinomaisella tasolla

Julkaistu 15.2.2022

Meriliikenteenohjaus tarjoaa Suomen vesillä liikkuville alusliikennepalvelua ja ylläpitää turvallisuus- ja hätäradiotoimintaa 24/7. Tehtävänä on varmistaa merenkulun turvallisuus ja sujuvuus Suomen rannikolla, sen läheisyydessä olevilla kansainvälisillä merialueilla sekä Saimaan syväväylällä. Tuoreen kyselyn perusteella asiakkaat pitävät palvelua hyvänä, luotettavana ja tarpeellisena.

Väyläviraston ja Fintrafficin meriliikenteenohjauksen määräajoin toteutettavan Meriliikenteenohjauksen asiakas- ja sidosryhmäkyselyn mukaan meriliikenteenohjaus toimi vuonna 2021 hyvin ja Fintrafficin VTS-keskusten toimintaan oltiin tyytyväisiä. Lähes kaikkien kysymysten tulokset olivat parantuneet edellisten vuosien kyselyjen tuloksista. Yhdenkään osa-alueen arvosana ei ollut myöskään laskenut edellisvuosista.

Turvallinen meriliikenne perustuu yhteistyöhön ja toimijoiden väliseen luottamukseen, ja siksi säännöllinen asiakaspalaute on tärkeää. "Meriliikenteenohjaus kehittyy digitalisaation ansiosta voimakkaasti eteenpäin ja samalla tieto ja ennakointimahdollisuudet lisääntyvät kaiken aikaa. Palvelun kehittäminen asiakastarpeet edellä ja palaute asiakaskokemuksesta ovat keskeisiä myös tulevaisuudessa", kertoo meriliikenteen ohjauksen asiantuntija Toni Sobott Väylävirastosta.

Kyselyn tulokset olivat kauttaaltaan erittäin hyvät. Asteikolla 1–5, jossa 5 vastaa parasta mahdollista arvosanaa, olivat kysymysten vastaukset keskimäärin yli neljän. Meriliikenteenohjauksen asiakas- ja sidosryhmäkyselyssä selvitettiin mm. mielipiteitä VTS:n vaikutuksesta alusliikenteen turvallisuuteen ja sujuvuuteen, reagoinnista liikennetilanteisiin, VTS:n jakaman tiedon riittävyyttä ja luotettavuutta sekä liikenteenjärjestelyn ja navigointiavun toimivuutta. Lisäksi haluttiin tietää, miten Suomenlahden GOFREP-alueen ja Ahvenanmeren valvonta ovat onnistuneet. Niin ikään vastaajilta kyseltiin myös Turku Radion toiminnasta. Uutena kokonaisuutena viranomaisille ja sidosryhmille järjestettiin erillinen kysymyspatteristo yhteistyön toimivuudesta.

Kuvassa alusten tyytyväisyys alusliikennepalveluun eri näkökulmista. Paras tulos 4,3 ja heikoin 4,1.

Numeeristen vastausten lisäksi avoimia vastauksia oli runsas määrä ja meriliikenteenohjaus sai paljon kiitosta toiminnastaan. Suomen ensimmäinen VTS-keskus perustettiin yli 25 vuotta sitten ja toimintaa on kehitetty saadun palautteen perusteella pitkäjänteisesti koko VTS:n olemassaolon ajan. Tällä kertaa avoimien vastausten perusteella kehityskohteiksi valikoituivat palvelun tasalaatuisuus ja VTS:n toimintamallien uudistaminen. ”Tuoreen asiakas- ja sidosryhmäkyselyn tulokset ovat erinomaisia. On ilahduttavaa nähdä, että meriliikenteenohjauksen pitkäjänteinen kehitystyö on havaittu ja näkyy myös kerta kerralta parempina asiakastyytyväisyyskyselyiden tuloksina. Olemme kiitollisia saamastamme palautteesta ja vastausten perusteella kehitämme toimintaamme edelleen”, summaa laatupäällikkö Kati Westerlund Fintrafficista.

Meriliikenteenohjauksen asiakas- ja sidosryhmäkyselyyn 2021 saatiin kaikkiaan hieman yli 300 vastausta aluksilta, luotseilta, jäänmurtajilta, varustamoilta, satamilta, laiva-asiamiehiltä sekä merenkulun viranomaistahoilta. Kyselyyn oli mahdollista vastata englanniksi, ruotsiksi ja suomeksi, jotta vastauksia saatiin niin kotimaisilta kuin kansainvälisiltä toimijoilta. Asiakastyytyväisyyttä mitataan määräajoin ja edelliset kyselyt toteutettiin vuosina 2012, 2015 ja 2018.

Tavoitteena turvallisempi meriliikenne. Suomessa Väylävirasto vastaa alusliikennepalvelun (VTS, Vessel Traffic Services) järjestämisestä hallinnoimillaan vesiväylillä. Meriliikenteenohjauksen tavoitteena on parantaa merenkulun turvallisuutta sekä edistää alusliikenteen sujuvuutta ja tehokkuutta. Lisäksi tavoitteena on ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja niistä mahdollisesti syntyviä ympäristöhaittoja. Meriliikenteenohjauspalvelut kattavat mm. alusliikennepalvelun (VTS), kansainvälisten merialueiden valvonnan sekä turvallisuusradiopalvelun (Turku Radio). Alusliikennepalvelua ylläpitää Fintrafficin kolme VTS-keskusta. VTS-keskukset toimivat ympäri vuorokauden toimintakautensa aikana. Päivystyksen ansiosta alukset saavat kaikkina vuorokaudenaikoina matkansa varrella tiedotuksia aluksen turvalliseen kulkuun liittyvistä asioista sekä tarvitessaan navigointiapua.

Lisätietoja:
Väylävirasto: meriliikenteen ohjauksen asiantuntija Toni Sobott, p. 029 534 3696
Fintrafficin meriliikenteenohjaus: Länsi-Suomen meriliikennekeskuksen päällikkö Hanna Linjos-Maunula, p. 040 526 0925 sekä laatupäällikkö Kati Westerlund, p. 046 921 1828