Hoppa till innehåll

Kundnöjdheten gällande sjötrafikledningen på utmärkt nivå

Publicerad 15.2.2022

Sjötrafikledningen tillhandahåller fartygstrafikservice för fartyg som rör sig i de finska vattnen och upprätthåller säkerhets- och nödkommunikationen 24/7. Dess uppgift är att trygga sjöfartens säkerhet och smidighet längs den finska kusten, i de internationella havsområdena i närheten av kusten samt längs Saimens djupfarled. Enligt en färsk enkät anser kunderna att tjänsten är bra, tillförlitlig och nödvändig.

Enligt den kund- och intressentenkät som Trafikledsverkets och Fintraffics sjötrafikledning genomför regelbundet fungerade sjötrafikledningen bra 2021 och man var nöjd med verksamheten vid Fintraffics VTS-centraler. Resultaten för nästan alla frågor hade förbättrats jämfört med resultaten från tidigare års enkäter. Inget delområde hade heller fått sämre betyg jämfört med åren innan.

Säker sjötrafik grundar sig på samarbete och förtroende mellan aktörerna, och därför är regelbunden kundrespons viktig. "Tack vare digitaliseringen utvecklas sjötrafikledningen kraftigt och samtidigt ökar kunskapen och prognostiseringsmöjligheterna hela tiden. En kundorienterad utveckling av servicen och respons på kundupplevelserna är viktiga även i framtiden", berättar Toni Sobott, sakkunnig inom sjötrafikens handledning vid Trafikledsverket.

Enkätresultaten var genomgående mycket goda. På skalan 1–5, där 5 motsvarar det bästa möjliga betyget, hade frågorna i genomsnitt ett betyg på över fyra. I kund- och intressentenkäten om sjötrafikledningen utreddes bl.a. åsikterna om VTS-centralernas inverkan på fartygstrafikens säkerhet och smidighet, reagering vid trafiksituationer, tillräckligheten och tillförlitligheten hos den information som VTS-centralerna distribuerar samt hur fartygstrafikreglering och navigationsassistans fungerar. Dessutom ville man veta hur övervakning av GOFREP-området i Finska viken och på Ålands hav har lyckats. I enkäten frågades även om Turku Radios verksamhet. Som en ny helhet fanns en separat uppsättning frågor för myndigheterna och intressentgrupperna om hur samarbetet fungerar.

Utöver de numeriska svaren fanns det ett stort antal frågor som kunde besvaras fritt och sjötrafikledningen fick mycket beröm för sin verksamhet. Finlands första VTS-central grundades för över 25 år sedan och verksamheten har utvecklats långsiktigt utifrån responsen under hela den tid som VTS-verksamheten har pågått. Utifrån de fritt formulerade svaren valdes denna gång jämnheten i servicekvaliteten och förnyandet av VTS-verksamhetsmodellerna som utvecklingsobjekt. "Resultaten av den färska kund- och intressentenkäten är utmärkta. Det är glädjande att se att den långsiktiga utvecklingen av sjötrafikledningen har noterats och visar sig som allt bättre resultat i kundnöjdhetsenkäterna. Vi är tacksamma för den respons vi fått och vi vidareutvecklar vår verksamhet utifrån svaren", sammanfattar kvalitetschef Kati Westerlund från Fintraffic.

Sammanlagt drygt 300 svar från fartyg, lotsar, isbrytare, rederier, hamnar, fartygsombud och myndigheter inom sjöfarten lämnades på kund- och intressentenkäten om sjötrafikledningen 2021. Enkäten kunde besvaras på engelska, svenska och finska för att man skulle få svar från både inhemska och internationella aktörer. Kundnöjdheten mäts regelbundet och de föregående enkäterna genomfördes 2012, 2015 och 2018.

Målet är en säkrare sjöfart. I Finland ansvarar Trafikledsverket för att ordna fartygstrafikservicen (VTS, Vessel Traffic Services) på de farleder som verket förvaltar. Målet för sjötrafikledningen är att förbättra sjöfartens säkerhet samt främja smidigheten och effektiviteten i fartygstrafiken. Dessutom är målet att förebygga olyckor och eventuella miljöskador som olyckorna kan förorsaka. Sjötrafikledningstjänsterna omfattar bl.a. fartygstrafikservicen (VTS), övervakningen av internationella havsområden samt säkerhetsradiotjänsten (Turku Radio). Fintraffics tre VTS-centraler upprätthåller fartygstrafikservicen. VTS-centralerna fungerar dygnet runt under sin verksamhetsperiod. Tack vare jouren får fartygen under alla tider på dygnet information om frågor som gäller säker trafik samt vid behov navigationassistans.

Mer information:
Trafikledsverket: sakkunnig inom sjötrafikledningen Toni Sobott, tfn 029534 3696
Fintraffics sjötrafikledning: chef för Västra Finlands sjötrafikcentral Hanna Linjos-Maunula, tfn 040 526 0925 och kvalitetschef Kati Westerlund, tfn 046921 1828