Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Pohjois-Savon ELY-keskus

tienpidon suunnittelun asiantuntija

Mikko Laitinen

  • 0295 026 736

Vt 5 parantaminen välillä Valkeinen - Taipale, Lapinlahti ja Iisalmi, tiesuunnitelma

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Savo

Pohjois-Savon ELY-keskus on käynnistänyt keväällä 2021 tiesuunnitelman laatimisen valtatien 5 parantamisesta välillä Valkeinen – Taipale Nerkoon kohdalla. Valtatie 5 parantamisen keskeisenä tavoitteena on edistää liikenteen sujuvuutta ja parantaa liikenneturvallisuutta sekä varmistaa riittävän yhtenäisen valtatieosuuden kehittyminen. Tiesuunnitelman on määrä valmistua kevään 2024 aikana. Rahoituspäätöstä hankkeesta ei vielä ole tehty. 

Nykytilanne

Valtatie 5 on koko suunnitteluosuudella kaksikaistainen. Liittymät ovat tasoliittymiä. Suunnittelualueella on kolme maanteiden tasoliittymää, joista mt 16215 Nerkoontien ja mt 16237 Aisomäentien liittymä on nelihaaraliittymä. Lisäksi jaksolla on useita yksityistie- ja tonttiliittymiä. Nopeusrajoitus on pääosin 80 km/h. Nerkoon kylän kohdalla noin 1,4 km jaksolla on 60 km/h rajoitus. Suunnittelualueen eteläosassa Lahdenperäntien (mt 16243) liittymään asti 100 km/h nopeusrajoitus. Nykyinen valtatie on valaistu.

Nykyinen valtatie 5 sijaitsee suunnittelualueella kokonaisuudessaan pohjavesialueella ja pohjaveden muodostumisalueella. Läheisillä vedenottamoilla on havaittu kohonneita kloridipitoisuuksia. Pohjavesi- ja melusuojaus edellyttäisivät nykylinjauksella merkittävästi lisää tilaa valtatien läheisyydestä ja kasvattaisivat huomattavasti tien parantamisen kustannuksia.

Suunnitteluosuuden tavoitetila Karttakuvassa ote VT 5 Kuopio - Iisalmi kehittämisselvityksen tavoitetilan toimenpiteistä suunnittelujaksolle.

Vt 5 on pääväyläasetuksen luokan I pääväylä ja lisäksi osa TEN-T kattavaa verkkoa. Tavoitenopeusrajoitus on 100 km/h ja liittymien määrää on rajoitettu. Kuopio–Iisalmi-välin palvelutasotarpeita ja tavoitetilaa on käsitelty v. 2018 laaditussa Vt 5 Kuopio–Iisalmi kehittämisselvityksessä. 

Tavoitetilassa valtatie 5 täyttää seuraavat vaatimukset:

  • Ympärivuotinen 100 km/h rajoitus, joka tarkoittaa käytännössä ajosuuntien rakenteellista erottamista.
     
  • Liittymät eivät haittaa pääsuunnan liikenteen sujuvuutta tai tasaista matkanopeutta.
     
  • Häiriöihin on varauduttu ja niiden vaikutukset liikenteen sujuvuuteen minimoidaan.

Hankkeen sisältö

Valtatie 5 parantaminen toteutetaan uuteen maastokäytävään Nerkoon kohdalla. Liikennemäärien ja liikenteellisen toimivuuden perusteella valtatien 5 liittymät toteutetaan pääsääntöisesti tasoliittyminä. Valtatien suuntaus ja liittymät suunnitellaan 100 km/h mitoitusnopeudella. Uuden linjauksen pohjoispäähän suunnitellaan eritasoliittymä ja eteläpäähän porrastettu kanavoitu tasoliittymä. Taipaleen liittymää parannetaan vastaamaan 100 km/h mitoitusnopeutta. Linja-autopysäkkiparit on suunniteltu Taipaleen liittymän, uuden linjauksen etelä- ja pohjoispään liittymien ja Lahdenperäntien liittymän yhteyteen. Uuden linjauksen osuudelle rakennetaan n. 2 km pituinen ohituskaista Iisalmen suuntaan. Eritasoliittymän ja Taipaleen liittymän välinen osuus levennetään ja välille toteutetaan ohituskaista Lapinlahden suuntaan. Taipaleen ja uuden linjauksen eteläpään välinen osuus toteutetaan keskikaiteellisena. Pohjavesialueelle sijoittuville uusille ja parannettaville valtatien osuuksille toteutetaan pohjavesisuojaus.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeella halutaan varmistaa pitkämatkaisen tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuus, toimintavarmuus sekä matka-aikojen ennustettavuus sekä parantaa työ- ja asiointimatkojen sujuvuutta ja turvallisuutta. Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien määrää vähennetään. 

Tavoitteena on vähentää liikenteen aiheuttamaa riskiä pohjavesialueelle sekä minimoida arvokkaille luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristökohteille aiheutuvaa haittaa. 

Valtatieliikenteen meluhaittaa tienvarsiasutukselle pyritään lieventämään rakentamalla uutta meluntorjuntaa.