Hoppa till innehåll

Leverans av data via underhållstjänsten

Gemensamma egenskapsuppgifter för anordningar i underhållstjänsten

Webbplatsens innehåll:

 • Gemensamma egenskapsuppgifter för alla trafikanordningar
 • Trafikljussignaler
 • Vägmärken
 • Avstängningsanordningar (övriga märken avsedda för trafikreglering)
 • Informationsmärken
 • Övriga vägmarkeringar
 • Tvärgående vägmarkeringar
 • Kantstolpar (Övriga vägmärken avsedda för trafikreglering)

   
De gemensamma egenskapsuppgifterna är desamma för alla trafikanordningar.

I avsnittet beskrivs de gemensamma egenskapsuppgifter när Digiroads underhållstjänst används som underhållsmetod. Valfria och obligatoriska egenskapsuppgifter presenteras separat för varje objektklass. Tjänsten genererar automatiskt en del av de identifierare som hänför sig till positionen och därför kräver underhållstjänsten mindre obligatoriska egenskapsuppgifter.

I underhållstjänsten registreras de gemensamma egenskapsuppgifterna på samma sätt för varje objektgrupp av trafikanordningar. Gemensamma egenskapsuppgifter är uppgifter som hänför sig till fastställande av positionen samt hantering av materialets status och livscykel. I beskrivningen av trafikanordningarnas objektklass preciseras separat de nödvändiga obligatoriska gemensamma egenskapsuppgifter för alla anordningar samt anordningsspecifika egenskapsuppgifter.

Gemensamma egenskapsuppgifter för alla trafikanordningar är:

Denna identifikationsuppgift är en unik identifierare som den som levererar materialet kan ge trafikanordningen. Identifikationsuppgiften kan till exempel användas i kommunens gaturegister. Alla anordningar kommer även att automatiskt få ett Digiroad-ID i Digiroad-systemet, som kan användas på samma sätt som identifikationsuppgiften som levereras med materialet. 

Med hjälp av identifikationsuppgiften är det möjligt att 

 • identifiera anordningar som samma objekt i två eller flera olika system.

ID-nummer (valfri egenskapsuppgift) 

 • Textfält (teckensträng), kunta-ID
 ID  Förklaring
 A123Gr-jK567  En identifikationsuppgift som meddelas av materialleverantören
 987654321  En identifikationsuppgift som meddelas av materialleverantören

Definition

Körfältsnumret är en beteckning som beskriver körfältets riktning, position i förhållande till andra körfält och körfältets karaktär enligt definitionen som används i Trafikledsverket. 

Körfältsnumret ska levereras för alla körfältspecifika trafikanordningar, såsom 

 • körfältsspecifika anordningar i portaler 
 • körfältsspecifika vägmarkeringar  
 • anordningar som inte verkar på alla körbanor, t.ex. en anordning som verkar på två av tre körfält  
 • anordningar som verkar på gång- och cykelbanor. 

Till exempel ska körfältet med en vägmarkering som anger svängningsreglerna på körfältet anges, men körfältsuppgifter behöver inte anges för körriktningens alla gällande hastighetsbegränsningsmärkningar. 

Körfälten hanteras i applikationen Digiroad och Digiroad kommer att fungera som hela Finlands mastermaterial för gatunätet samt för vägar och system som ägs av Trafikledsverket. Det kommer att ordnas utbildningar om hantering av körfälten och användningen av körfältsverktyget under våren före vägtrafiklagen ändras. 

Ett material med huvudkörfält som omfattar hela Finland skapas för användarna. Huvudkörfälten skapas för landsvägar samt gatunät. För enskilda vägar skapas ett huvudkörfält som tillåter trafik i båda riktningarna enligt körfältsmodellen. Med hjälp av verktyget kan användarna lägga till eventuella extra körfält för valfria väg- och gatuavsnitt. 

Verktyget visualiserar körfälten på kartan för att underlätta skapandet av körfält. Verktyget kan automatiskt numrera de nya körfälten enligt Trafikledsverkets modell. Användaren behöver bara kunna fylla i valfri körfältstyp. Körfälten visualiseras också när man lägger till objekt för trafikanordningarnas dataslag. Inom Digiroad arbetar man med att vidareutveckla och skapa funktioner så att man kan lägga till körfält i samband med massleveranser av material, till exempel när man lägger till körfältsmarkeringar. 

Körfältsnummer (obligatoriskt för körfältsspecifika anordningar)

 • Kodvärde (numeriskt fält), kaistanro

11 = huvudkörfält

21 = huvudkörfält

31 = ett körfält som tillåter trafik i båda riktningarna

X2 = det första extra körfältet på vänster sida av huvudkörfältet

X3 = det första extra körfältet på höger sida av huvudkörfältet

X4 = det andra extra körfältet på vänster sida av huvudkörfältet

X5 = det andra extra körfältet på höger sida av huvudkörfältet

X6 = det tredje extra körfältet på vänster sida av huvudkörfältet

X7 = det tredje extra körfältet på höger sida av huvudkörfältet

X8 = det fjärde extra körfältet på vänster sida av huvudkörfältet

X9 = det fjärde extra körfältet på höger sida av huvudkörfältet

Körfältstyp (valfri)

 • Kodvärde (numeriskt fält), körfältstyp 

1 = Huvudkörfält

2 = Omkörningsfält

3 = Körfält för högersvängande trafik

4 = Körfält för vänstersvängande trafik

5 = Extra körfält för icke svängande trafik

6 = Konvergeringsfält

7 = Divergeringsfält

8 = Växlingssträcka

9 = Körfält för kollektivtrafik/taxi

10 = Körfält för tung trafik

11 = Reversibelt körfält

12 = Cykelfält 

20 = Kombinerad cykel- och gångbana

21 = Gångbana

22 = Cykelbana

23 = Gågata

24 = Cykelgata

Definition

Riktning beskriver i vilken riktning anordningens verkningsområde sträcker sig Riktningen ska fastställas så att man med säkerhet kan sluta sig till trafikanordningens rätta verkningsområde. Särskilt anordningar som är belägna vid korsningar kan i datasystemet endast riktas rätt med hjälp av uppgiften för riktning.

Riktningen kan preciseras på följande sätt: 

 • underhållstjänsten kan man vrida på en knapp för att ange verkningsområdets riktning.
 • Vid massleveranser meddelas riktningen i grader i ett för detta avsett fält

Status är en egenskapsuppgift, med hjälp av vilken man kan hantera tillfälligheter som anknyter till anordningarna samt anordningarnas planering och anläggningsskede och radering. Alla anordningar är som standard permanenta anordningar som är i användning, dvs. endast avvikande situationer ska meddelas. 

I det inledande skedet fokuserar man på trafikanordningar. Tillfälliga trafikarrangemang som varar en vecka eller längre kan också meddelas till Digiroad. 

Status (obligatorisk för tillfälliga vägmärken)

 • Kodvärde
 • Med hjälp av status kan man hantera anordningarnas tillfälligheter och exempelvis ändringar i en anordnings livscykel
 Status  Förklaring
 1  under planering
 2  under byggnad
 3  I permanent användning (standard, behöver inte anges separat för permanenta anordningar) 
 4  I tillfällig användning
 5  Tillfälligt ur bruk
 6  Permanent anordning som tas ut bruk

Meddelande om anordning i tillfällig användning

I det inledande skedet fokuserar man på trafikanordningar. Tillfälliga trafikarrangemang som varar en vecka eller längre kan också meddelas till Digiroad. 

En anordning som är i tillfällig användning och som tas i bruk på grund av vägarbete eller annat avvikande arrangemang. En tillfällig anordning tas ur bruk när man återgår från det avvikande arrangemanget till det normala trafikarrangemanget. Att den tillfälliga användningen upphör meddelas med ett slutdatum. 

Obligatoriska uppgifter: 

 • Anordningens egenskapsuppgifter (se de anordningsvisa definitionerna)
 • Slutdatum
  Ett slutdatum ska alltid fastställas om en anordning levereras som en anordning som används tillfälligt (se Slutdatum). Slutdatumet är den sista dagen då den tillfälliga anordningen gäller i terrängen. Efter att giltighetstiden upphör ändras anordningarnas status i systemet till anordningar som tagits ur bruk. Ur bruk tagna anordningar raderas regelbundet och permanent från systemet.

Valfria

 • Startdatum:
  Om man vill kan man lägga till ett startdatum (se Startdatum), varvid anordningen kan på förhand meddelas i systemet genast när man med skälig tillförlitlighet kan meddela startdatumet. Om ett startdatum inte anges börjar anordningen gälla när anordningen meddelats.

Meddelande om anordning som är tillfälligt ur bruk

En anordning som är tillfälligt ur bruk är en permanent trafikanordning som tas ur bruk under ett avvikande arrangemang och åter tas i bruk när denna tillfällighet är över. Vägmärken som är ur bruk kan begränsas i tjänsten och man kan ta anordningar ur bruk gruppvis. En tillfälligt ur bruk tagen anordning kan meddelas endast om vägmärket har angetts som en permanent anordning i systemet. Om anordningen ännu inte meddelats i systemet kan den meddelas direkt som ett permanent vägmärke och med startdatumet kan man meddela att anordningen börjar gälla efter att det avvikande arrangemanget upphört. 

Obligatoriska uppgifter: 

 • Anordningens egenskapsuppgifter (se de anordningsvisa definitionerna)
 • Slutdatum
  Ett slutdatum ska alltid fastställas när en anordning anges vara tillfälligt ur bruk (se Slutdatum).  Efter slutdatumet återställs anordningen som en permanent anordning.

Frivilliga

 • Startdatum:
  Om man vill kan man lägga till ett startdatum (se Startdatum), varvid anordningen kan på förhand meddelas i systemet genast när man med skälig tillförlitlighet kan meddela startdatumet. Om ett startdatum inte meddelas börjar anordningen gälla genast. 

Meddelande om anordning som tas ur bruk permanent

Med en permanent anordning som tas ur bruk avses följande:

 • Anordningen avlägsnas permanent från terrängen och ersätts inte med ett märke med samma innehåll för samma verkningsområde.
 • Datainnehållet som anordningen förmedlar förändras väsentligt i samband med till exempel en sänkning av hastighetsbegränsningen (ersätts med en ny anordning).
 • En anordning avlägsnas om dess läge i terrängen ändras så mycket att dess verkningsområde förändras. Den till exempel hamnar på andra sidan av ett korsningsavstånd. Anordningen anges som ny och den får ett nytt ID i Digiroad. Kommun-ID kan förbli oförändrat om kommunen så vill. 

Utbyte av den fysiska anordningen mot en likadan anordning med samma innehåll, ommålning eller byte av film innebär inte att anordningen tas ur bruk enligt denna punkt. Det fysiska skicket kan uppdateras i materialet i de anordningsvisa egenskapsuppgifterna. I detta fall förblir anordningens identifikationsuppgifter oförändrade. 

Praxis för anordningar som tas ur bruk:

 • Anordningar som tas ur bruk kan meddelas i förväg med hjälp av slutdatumet.
 • Anordningarnas status meddelas i materialet alltid först som ur bruk tagna. De raderas ur systemet vid årsskiftet. En kommun kan med andra ord inte av misstag radera alla sina anordningar, utan man kan återställa dem.
 • underhållstjänsten tas anordningar ur bruk genom att man väljer en anordning och klickar på ”radera”. I underhållstjänsten kan man även redigera värdet som ett gammalt märke anger, men en sådan ändring ändrar också märkets Digiroad-ID, varvid systemet avläser märket som ett nytt märke.  Kommun-ID kan vara oförändrat.
 • För att ta anordningar ur bruk med hjälp av kommungränssnittet och materialleveransen  behövs ett kommun-ID, som ska vara samma som anordningen hade när den första gången meddelades till Digiroad. Ett annat alternativ är att ta anordningen ur bruk med hjälp av ID:t som ges i Digiroad. I kommungränssnittet är det inte möjligt att ändra datainnehållet i en befintlig anordning, utan den gamla anordningen ska alltid tas ur bruk och en ny ska meddelas i dess ställe. 

Meddelande om anordning som är i permanent användning

Med en permanent trafikanordning avses trafikanordningar som representerar en långsiktig trafikplanering och som inte är utplacerade på grund av avvikande arrangemang eller någon tillfällighet. En permanent trafikanordning gäller tills vidare, tills väghållaren ändrar den. Standardinställningen är att anordningar är i permanent användning. Denna uppgift behöver inte meddelas separat eller väljas i underhållstjänsten. 

 

Startdatum avser den första dagen då anordningen har placerats ut i terrängen och gäller där.

 • Uppgiften är valfri: Om ett startdatum inte meddelas börjar anordningen gälla genast när den sparas i systemet.
 • Med hjälp av startdatumet kan tillfälliga och permanenta anordningar meddelas i systemet i förväg genast när man med relativ noggrannhet kan fastställa startdatumet och det har fattats ett administrativt beslut om utplacering av anordningen. 

Startdatum (valfri uppgift)

 • Datum (teckensträng), alku_pvm
 • Beskriver den första dagen då trafikanordningen har placerats ut i terrängen och gäller där. 

alku_pvm

Förklaring

01.06.2020

Anordningens första giltighetsdag har formen dd.mm.åååå

Trafikljussignaler

Trafikljus är permanenta eller tillfälliga ljussignaler som är avsedda för trafikreglering. 

Anordningarna delas in i följande grupper: 

 • Körbanans ljussignaler (ljussignal) 
 • Pilformade ljussignaler
 • Kollektivtrafiksignaler
 • Cykelsignaler
 • Gångsignaler
 • Körfältssignaler

Trafikljusen bildas genom ett tvärsnitt av körfältet vid punkten där trafikljusen står. Vid en punkt kan placeras flera enskilda anordningar. Till exempel kan vid en punkt finnas körbanans ljussignaler, pilformade ljussignaler och kollektivtrafiksignaler. 

Olika anordningar läggs till med hjälp av numret för deras respektive vägmärke. I vägtrafiklagen 279/2018 definieras trafikljus enligt deras funktioner som fasta eller blinkande ljus. Uppgift om blinkande trafikljus är en dynamisk uppgift som Digiroad-systemet för närvarande inte kan hantera. På grund av detta är man tvungen att avvika från den numrering av trafikljus som används i lagen. 

Till Digiroad ska levereras fasta trafikljussignaler. Med en fast trafikljussignal avses en anordning som inte hänför sig till tillfälliga arrangemang, såsom vägarbete. Om man vill kan man även leverera till Digiroad tillfälliga anordningar, som verkar i terrängen en vecka (7 dagar) eller längre. 

För ett trafikljus bildas en plats i form av en punkt till vilken kan anslutas flera enskilda anordningar. En trafikljussignal bildas alltid i körbanans eller trafikledens tvärsnitt. Punkten ska vara samma för trafikljusen.

 • Plats i punktform, 2,5D-geometri.

Trafikljusen bildas alltså med en mittlinjegeometri, men man kan om man vill ange deras exakta läge i terrängen. Eventuell körfältsinformation bifogas trafikljussignalen i form av egenskapsuppgifter.

Körbanans ljussignaler (ljussignal) 

 • Med körbanans ljussignaler avses s.k. normala ljussignaler med tre ljus (röd, gul och grön).
 • För enskilda ljussignaler kan ges flera olika egenskapsuppgifter. 
 • Riktningen för ljussignalens verkningsområde väljs i Digiroad-applikationens användargränssnitt.
 • Vid massleverans fastställs riktningen för verkningsområdet med hjälp av koordinater och riktningsinformation.

Pilformade ljussignaler

 • Pilformade ljussignaler har egna objekt för dem som svänger till vänster och dem som svänger till höger.
 • För enskilda pilformade ljussignaler kan ges flera olika egenskapsuppgifter.
 • Riktningen för ljussignalens verkningsområde väljs i Digiroad-applikationens användargränssnitt.
 • Vid massleverans fastställs riktningen för verkningsområdet med hjälp av koordinater och riktningsinformation.

Kollektivtrafiksignaler

 • Kollektivtrafiksignaler binds inte till mittlinjegeometrin, om de i terrängen är placerade på en plats som saknar länkgeometri.
 • En kollektivtrafiksignal placeras vid massleverans på rätt plats med terrängkoordinater.
 • I gränssnittet kan man även med hjälp av Digiroad-applikationen placera kollektivtrafiksignaler separat från mittlinjegeometrin.
 • Riktningen för verkningsområdet fastställs med hjälp av gränssnittet, koordinater eller riktningsinformation.

Cykelsignaler

 • Cykelsignaler kan placeras antingen så att de är bundna till körbanans mittlinjegeometri eller vid gång- och cykelledens geometri, där det förekommer en eventuell fortsättning på cykelbanan eller annat övergångsställe.
 • För enskilda cykelsignaler kan ges flera olika egenskapsuppgifter.
 • Cykelsignaler har egna objekt för ljussignalen med ett pilformat ljus eller utan.

Gångsignaler

 • Gångsignaler kan placeras antingen så att de är bundna till körbanans mittlinjegeometri eller vid gång- och cykelledens geometri, där det förekommer en eventuell skyddsväg eller annat övergångsställe.
 • För enskilda cykelsignaler kan ges flera olika egenskapsuppgifter..

Körfältssignaler

 • Körfältssignalerna placeras på mittlinjegeometrin och det påverkade körfältet anges som egenskapsuppgift.
 • För enskilda cykelsignaler kan även ges flera olika egenskapsuppgifter..

 

Ljussignalens nummer  (obligatorisk uppgift)

 • Kodvärde, (heltal), asetus_num
 • Ljussignalens typ ska anges 

 

KODVÄRDE FÖRKLARING
1 Ljussignal
4.1 Pilformat ljus som pekar till höger
4.2 Pilformat ljus som pekar till vänster
5 Triangelformad signal
8 Kollektivtrafiksignal
9.1 Cykelsignal
9.2 Pilformat ljus för cykel
10 Gångsignal
11 Körfältssignal

Signalens riktning (obligatorisk)

 • Numeriskt fält, verkningsområdets riktning i gradtal, suunta
 • Talvärde för riktningen för signalens verkningsområde som ska ges i gradtal
 • Riktningen i vilken ljussignalen verkar ska anges, inte riktningen i vilken ljussignalerna pekar

Signalens relativa position, (valfri)

 • Kodvärde (heltal), s_sijainti
 • Med hjälp av uppgiften för relativ position preciseras anordningens position i gatans tvärsnitt. Standardinställningen för relativ position är en stolpe vid körbanans eller gång- eller cykelledens högra kant. Om fältet är tomt, ges anordningen värdet 1 som identifierare. 

Kodvärde

Förklaring

1

Höger om körbanan (i körriktningen), standardinställning

2

Vänster om körbanan (i körriktningen)

3

Ovanför körfälten

4

Mittö eller trafikdelare

 

 

Signalens konstruktion (valfri)

 • Kodvärde (heltal), rakennelma
 • Med hjälp av uppgift om konstruktion kan man precisera den konstruktion som anordningen är fastsatt i. 

Kodvärde

Förklaring

 

Okänd, null

1

Stolpe

2

Vägg

3

Bro

4

Portal

5

Halvportal

6

Bom eller annan hinderkonstruktion

7

Annan

Fri höjd (valfri)

 • Numeriskt fält (heltal), korkeus
 • Med höjd avses den fria höjden under en anordning som är belägen ovanför körbanan.
 • Värdet anges i centimeter.

Värde

Förklaring

352

Höjd i centimeter från vägytan till anordningens nedre kant (3,52 m)

427

Höjd i centimeter från vägytan till anordningen nedre kant (4,27 m)

 

Ljudsignal (valfri)

 • Kodvärde (heltal), a_merkki
 • Med ljudsignal avses alla extra ljudbaserade signaler som förekommer i anslutning till ljussignalen. Till exempel är gångsignalens ljudsignal och varningssignalen vid plankorsning ljudsignaler.

Kodvärde

Förklaring

 

Okänt (null)

1

Nej

2

Ja

 

Fordonsidentifiering (valfri)

 • Kodvärde, (heltal), tunnistus
 • Här meddelas om det i riktningen för signalens verkningsområde finns anordningar som identifierar fordon.

 

Kodvärde

Förklaring

 

Okänd (null)

1

Slinga

2

Infraröd sensor

3

Radar, dvs. mikrovågssensor

4

Annan

 

Tryckknapp (valfri)

 • Kodvärde, (heltal), painonappi
 • Här meddelas om det finns en tryckknapp i gång- eller cykelsignalens verkningsområde.

Kodvärde

Förklaring

 

Okänd (null)

1

Nej

2

Ja

 

Tilläggsinformation (valfri)

 • Fritt textfält (teckensträng), lisatieto
 • Fältet för tilläggsinformation är ett fritt textfält där man kan meddela information om exempelvis underhåll av anordningen eller annat anmärkningsvärt.

Körfält (valfri)

 • Kodvärde, (heltal), kaistanro
 • Körfältet anges för en enskild anordning som inte verkar på alla körfält.

Körfältstyp

 • Kodvärde, kaista_tyyppi
 • Kodvärde för körfält som beskriver körfältstypen.

Position i terrängen (valfri)

 • koordinater, (teckensträng), maastosijainti
 • Exakta terrängkoordinater för en enskild anordning.

Kommun-ID (valfri)

 • Teckensträng, kunta_ID
 • Identifikationsuppgift för anordningen i kommunens eget system.
 • Fasta ljussignaler förblir på samma plats i systemet tills
  • trafikljussignalen tas ur bruk permanent till exempel på grund av en rondell
  • trafikljussignalen flyttas.
 • Tillfälliga ljussignaler förblir på samma plats i systemet tills 
 • den tillfälliga ljussignalen tas ur bruk (se Slutdatum)
 • den tillfälliga ljussignalen flyttas.
 • Anordningens livscykeländringar kan hanterinas med egenskapsuppgiften för livscykel (se Livscykel).

I underhållstjänsten kräver datamodellen färre obligatoriska egenskapsuppgifter.

 

 

Variabel

 

Datatyp

Förklaring

Leveranssätt

id

heltal

Ett ID som ges objektet i Digiroad (automatiskt)

 

geometria

point geometry

Objektets geometri

obligatorisk

suunta

heltal

Riktningen för anordningens verkningsområde längs vägnätet i grader

obligatorisk

tiennimi

teckensträng (str)

Vägnamn för vägen där anordningen finns

villkorlig, används om riktning saknas

asetusnumero

heltal (int)

Kodvärde som beskriver anordningens typ till exempel gångsignal (nu nummer, tidigare förordnat nummer)

obligatorisk

kaistanro

heltal (int)

Anger på vilket körfält anordningen är

valfri

kaistatyyp

heltal (int)

Kodvärde som beskriver körfältstypen

frivillig

kunta_id

teckensträng (str)

Identifikationsuppgift för anordningen i kommunens system

frivillig

s_sijainti

heltal (int)

Kodvärde 1–3, beskriver den relativa positionen för trafikanordningsgruppen

frivillig

rakennelma

heltal (int)

Kodvärde 1–5 beskriver var en anordning är fastsatt

frivillig

korkeus

heltal (int)

Anordningens höjd från körledens yta cm

frivillig

tunnistus

heltal (int)

Anger om signalen har anordningar som identifierar fordon

frivillig

painonappi

heltal (int)

Kodvärde som beskriver om gång- och cykelsignalen har en tryckknapp

frivillig

a_merkki

heltal (int)

Kodvärde null. 1,2 beskriver om anordningen har en ljudsignal

frivillig

tila

heltal

Kodvärde som beskriver anordningens livscykel, såsom tillfällighet eller radering

obligatorisk, om tillfällig

maastosijainti

heltal (int)

Signalens terrängkoordinater

frivillig

alku_pvm

teckensträng (str)

Den första dagen då livscykelstatusen som fastställts för anordningen uppskattningsvis börjar gälla i terrängen, ges i formen dd.mm.åååå

frivillig

loppu_pvm

teckensträng (str)

Den sista dagen då livscykelstatusen som fastställts för anordningen uppskattningsvis börjar gälla i terrängen, ges i formen dd.mm.åååå

obligatorisk, om tillfällig

Vägmärken

I Digiroad har vägmärken enligt vägtrafiklagen specificerats med hjälp av vägmärkets nummer. Till objektklassen Vägmärken hör de vägmärken som avses i vägtrafiklagen 729/2018 och i den tidigare vägtrafikförordningen 182/1982 och som anges nedan. Alla trafikanordningar meddelas till Digiroad enligt den nya numreringen för vägmärken från och med 1.6.2020. 

Om kommunen använder vägmärken som saknar officiellt nummer eller undernummer, kan kommunen enligt egen prövning använda det bäst motsvarande vägmärket att indikera objektet i fråga. I fältet för tilläggsinformation för vägmärket kan man som förklaring skriva att märket avviker från det officiellt numrerade märket. 

Meddelande av nummer för märken enligt vägtrafiklagen 729/2018, dvs. så kallade nya märken:

 • Gäller märken enligt den nya vägtrafiklagen 729/2018 som placerats ut efter 1.6.2020
 • Numret har formatet C32 (innehåller bokstäver)
 • Myndigheten behöver inte anmäla motsvarighet till det gamla förordnande numret enligt vägtrafikförordningen.
 • Den anordning som meddelas med det nya numret ges inte i systemet motsvarighet till den gamla vägtrafikförordningen

Meddelande av nummer för märken enligt vägtrafikförordningen 182/1982, dvs. så kallade gamla märken:

 • Alla märken i den gamla vägtrafikförordningen 182/1982 meddelas till Digiroad enligt numren i den nya vägtrafiklagen
 • För anordningen uppges uppgiften ”gammal”, på basis av vilken systemet automatiskt skapar det gamla förordnade numret enligt vägtrafikförordningen
 • Ett undantag är objekt för vilka det inte finns ett märke med motsvarande trafikregler eller information bland de nya numren. Dessa objekt kan fortfarande meddelas med det gamla förordnande numret. De objekt som försvinner kan kontrolleras i jämförelsetabellen för trafikanordningarna.

Märken enligt föreskriftsbilagan till vägtrafiklagen 729/2018, vilka hör till objektklassen Vägmärken: 

 • Märken enligt föreskriftsbilagan till vägtrafiklagen 729/2018, vilka hör till objektklassen Vägmärken: 
 • Varningsmärken A1–A33 
 • Märken som anger förkörsrätt och väjningsplikt B1–B7 
 • Förbuds- och begränsningsmärken C1–C48 
 • Påbudsmärken D1–D11 
 • Regelmärken E1–E30 
 • Tilläggsskyltar H1–H26 
 • Övriga märken avsedda för reglering av trafiken (I5–I11 och I13–I19) 

Till Digiroad ska levereras fasta vägmärken. Med ett fast vägmärke avses en anordning som inte hänför sig till tillfälliga arrangemang, såsom vägarbete. Ett fast vägmärke har inte någon separat temporal definition. Om man vill kan man även leverera till Digiroad tillfälliga anordningar, som verkar i terrängen en vecka (7 dagar) eller längre. 

Vägmärken är 2,5D-punnkter (point geometry, X,Y,Z). 

Vägmärkenas position preciseras med

 1. terrängkoordinater
 2. riktnings- eller vägnamnsuppgifter
 3. Körfältsnummer
 4. relativ position.

Om det finns flera märken på varandra på samma konstruktion, ger man dem identiska terrängkoordinater.  

En tilläggsskylt är en del av huvudmärket och meddelas som en genskapsuppgift för huvudmärket. Ett huvudmärke kan ha högst tre tilläggsskyltar. 

Dubbelsidiga märken som förekommer på samma höjd och på samma konstruktion tillsammans med flera märken i olika körriktningar, sparas som separata objekt. Båda märkena ges samma position, men med hjälp av riktningen preciseras körriktningen, i vilken varje märke gäller. 

Vägmärkets nummer (obligatorisk)

 • Kodvärde, (teckensträng), asetus_num
 • Vägmärkets nummer är en noggrannare identifierare för vägmärket som kommer direkt från vägtrafiklagen. Med hjälp av vägmärkets nummer preciseras vägmärkets noggrannare karaktär tillsammans med uppgiften för värde. Visuella preciseringar av vägmärken finns i avsnittet definitioner.
 • Anordningar enligt vägtrafiklagen och anordningar enligt vägtrafikförordningen har olika nummer och förordnade nummer. Anordningar meddelas alltid med ett nummer enligt den nya vägtrafiklagen 728/2019. 
 • Motsvarigheten mellan nya nummer och gamla förordnande nummer kan kontrolleras i jämförelsetabellen.
   

Kodvärde

Förklaring

c32

Hastighetsbegränsningsmärkets nummer

a16

Nummer på varningsmärket Gående

Gammal (valfri)

 • Kodvärde, (heltal), vanha
 • Ges endast gamla vägmärken enligt vägtrafikförordningen
 • Vägmärken enligt den gamla vägtrafikförordningen meddelas med nummer enligt vägtrafiklagen 728/2018
 • Alla ordningar är nya som standard, dvs. om fältet lämnas tomt tolkas anordningen enligt den nya vägtrafiklagen 728/2018

Kodvärde

Förklaring

null

”nej”, tolkas alltid som ett nytt märke

361

”ja”, tolkas som ett gammalt tecken

 

Värde (obligatorisk beroende på märket)

 • Numeriskt fält (heltal), arvo
 • Värdet är en precisering av informationen i vägmärket, såsom gränsen för hastighetsbegränsningen. Värdet är obligatorisk information endast för de vägmärken som har ett separat värde. Fältet Värde ska endast innehålla siffror. Bokstäver som anger måttenheter, såsom m och t, ska inte skrivas in separat. 

Exempel:

 • Värdet på hastighetsbegränsningsmärket 60 km/h är: 60
 • Värdet på viktbegränsningen 24 t är: 24 000

Värde

Förklaring

 

Null, anordningen har inget separat värde

60

Hastighetsbegränsningen som hastighetsbegränsningsmärket anger

24 000

Viktbegränsning 24 t

 

Huvudmärkets text 

 • Fritt textfält (teckensträng), p_teksti
 • Uppgift i textform som ingår i vägmärket och som inte är konstant för vägmärket med ifrågavarande nummer eller förordnat nummer. Till exempel behöver inte texten ”tull” på märket C45 Obligatoriskt att stanna för tullkontroll inte levereras, eftersom det alltid är samma på C45-märket.

Körfältsnummer

 • Numeriskt fält (heltal), kaistanro
 • Obligatorisk för vägmärken som endast påverkar ett körfält
 • Vid numreringen av körfält används Trafikledsverkets definitioner.

Körfältstyp 

 • Kodvärde (heltal), kaistatyyp
 • Anger typen av körfält
 • För fastställande av körfältstypen används Trafikledsverkets definitioner.

Relativ position (valfri)

 • Kodvärde (heltal), s_sijainti
 • Med hjälp av relativ position preciseras anordningens position i gatans tvärsnitt. Förvald inställning för relativ position är att stolpen står vid körbanans högra kant. Om fältet är tomt, ges anordningen värdet 1 som identifierare. 

Kodvärde

Förklaring

 

Null, okänt

1

Höger om trafikledet (i körriktningen)

2

Vänster om trafikledet (i körriktningen) 

3

Ovanför körfältet

4

Mittö eller trafikdelare

5

I längdriktningen i förhållande till körriktningen

6

Utanför väg- eller gatunätet, till exempel på ett parkeringsområde eller gårdsområde

 

Konstruktion (valfri)

 • Kodvärde (heltal), rakenne
 • Med hjälp av uppgiften för konstruktion kan man närmare precisera den konstruktion som anordningen är fastsatt i.

Kodvärde

Förklaring

 

Okänt, null

1

Stolpe

2

Vägg

3

Bro

4

Portal

5

Halvportal

6

Bom eller annan hinderkonstruktion

7

Annan

 

Allmän konditionsklass (valfri)

 • Kodvärde (heltal), kunto
 • Konditionen är en klassvariabel som kommunerna kan använda för att följa upp vägmärkets film, färg och andra variabler som beskriver den fysiska konditionen

Kodvärde

Förklaring

 
 

Null, okänt

 

1

Mycket dålig

Inte längre acceptabelt skick. Orsakar extra kostnader för både väghållaren och väganvändarna.

2

Dålig

Skick som kräver reparation. Med tanke på en hållbar väghållning är detta rätt tidpunkt för genomförande av underhålls- och ombyggnadsåtgärder.

3

Nöjaktig

I nöjaktigt skick. I allmänhet behövs en intensifierad uppföljning av skicket och det kan vara motiverat att vidta enskilda underhållsåtgärder.

4

Bra

I bra skick även om normalt slitage redan förekommer. Det finns inget behov av underhåll.

5

Mycket bra

Konstruktionen är som ny. Det finns inget behov av underhåll.

 

Typ av skada (valfri)

 • Kodvärde (heltal), vaurio
 • Typen av skada är en klassvariabel vars syfte är att göra det möjligt att ge en noggrannare förklaring till anordningarnas skick.

Kodvärde

Förklaring

 

Null, okänt

1

Rostad

2

Skadad

3

Målning skadad

4

Annan skada

Reparationens prioritet (valfri)

 • Kodvärde (heltal), korjaus
 • Prioritetsklassen beskriver hur snabbt ett skadat vägmärke ska repareras

Kodvärde

Förklaring

 

Null, okänt

1

Mycket brådskande

2

Brådskande

3

Ganska brådskande

4

Inte brådskande

 

Uppskattad återstående livslängd (valfri)

 • Årtal (heltal), arvio_aika
 • Uppskattning av året då objektets livscykel avslutas

Kodvärde

Förklaring

 

Null, okänt

2025

Uppskattning av året då märkets livscykel avslutas

 

Storlek (valfri)

 • Kodvärde (heltal), koko
 • Storleken är en klassvariabel som beskriver vägmärkets storlek

Kodvärde

Förklaring

 

Null, okänt

1

Kompakt märke 

2

Normalstort märke

3

Stort märke

 

Höjd (valfri)

 • Numeriskt fält (heltal), korkeus
 • Höjd avser höjden från vägytan till anordningens nedre kant

Typ av film (valfri)

 • Kodvärde (heltal), kalvo
 • Typen av film är ett kodvärde som beskriver reflektionen. Ett större värde indikerar en större reflektion. 

Kodvärde

Förklaring

 

Null, okänt

1

Film i klass R1

2

Film i klass R2

3

Film i klass R3

 

Tilläggsinformation (valfri)

 • Fritt textfält (teckensträng), lisatieto
 • Fältet för tilläggsinformation är ett fritt textfält där man kan mata in andra uppgifter om vägmärket. Till exempel kan information om en elektronisk skärm anges i fältet för tilläggsinformation.

Kommun-ID

 • Teckensträng
 • Identifikationsuppgift för vägmärket i kommunens eget system.

Tilläggsskylt (valfri)

 • Kodvärde (teckensträng), 1_kilpi, 2_kilpi, 3_kilpi
 • I uppgiften om tilläggsskylt anges numret på huvudmärkets tilläggsskylt. Du kan ange tre tilläggsskyltar i systemet. Om tilläggsskylten har ett attribut, såsom klockslag eller avstånd, anges det i fältet för tilläggsskyltens text. Om det inte är fråga om en standard text ska tilläggsskyltens text meddelas separat. Tilläggsskyltens egenskaper meddelas med samma nummer som skylten. Till exempel egenskapsuppgiften för film på skylt 1_kilpi är 1_kalvo.

Tilläggsskyltar H1–H26

Kodvärde

Förklaring

H1

Objekt i korsande riktning

H2.1

Objekt i pilens riktning, höger

H2.2

Objekt i pilens riktning, vänster

H2.3

Objekt i pilens riktning, rakt

H3

Verkningsområdets längd

H4

Avstånd till objekt

H5

Avstånd till märke för obligatoriskt stannande

H6

Fri bredd

H7

Fri höjd

H8

Ellednings höjd

H9.1

Verkningsområde i båda riktningarna

H9.2

Verkningsområde i båda riktningarna

H10

Verkningsområde i pilens riktning

H11

Verkningsområde slutar

H12.1

Personbil

H12.2

Buss

H12.3

Lastbil

H12.4

Paketbil

H12.5

Husvagn

H12.6

Husbil

H12.7

Invalidfordon

H12.8

Motorcykel

H12.9

Moped

H12.10

Cykel

H12.11

Snöskoter

H12.12

Traktor

H12.13

Lågemissionsfordon

H13.1

Parkeringssätt

H13.2

Parkeringssätt

H14

Förbjudet att transportera farliga ämnen i kategori A

H15

Förbjudet att transportera farliga ämnen i kategori B

H16

Tunnelklass

H17.1

Giltighetstid vardagar från måndag till fredag

H17.2

Giltighetstid, helgfria lördagar

H17.3

Giltighetstid, söndag, självständighetsdagen, första maj eller kyrklig helgdag

H18

Tidsbegränsning

H19.1

Skyldighet att visa när parkeringstiden börjar, gul

H19.2

Skyldighet att visa när parkeringstiden börjar, blå

H20

Parkering mot avgift

H21

Laddplats

H22.1

Riktning för trafik med förkörsrätt

H22.2

Riktning för trafik med förkörsrätt

H23.1

Dubbelriktad cykelbana (B5 eller B6 som huvudmärke)

H23.2

Dubbelriktad cykelbana (D5–D7 som huvudmärke)

H24

Tilläggsskylt med text

H25

Servicekörning tillåten

H26

Nödtelefon och brandsläckare

 

Tilläggsskyltens text

 • Fritt textfält (teckensträng), 1_teksti, 2_teksti, 3_teksti
 • Text som preciserar informationsinnehållet i tilläggsskylten, såsom klockslag, avstånd eller annan text. Ska fyllas i till exempel under tilläggsskylt H4, H24 och motsvarande punkter. Egenskapsuppgifterna ansluts till rätt tilläggsskylt genom att använda samma prefixnummer: Till exempel egenskapsuppgiften för film på skylt 1_kilpi är 1_teksti.
 • Tvåspråkigheten kan uttryckas i ett fritt textfält.

Tilläggsskyltens storlek

 • Kodvärde (teckensträng), 1_koko, 2_koko, 3_koko
 • Storleken på tilläggsskylten är ett kodvärde som beskriver storleken på tilläggsskylten. Storleken på tilläggsskylten följer samma klassificering som huvudmärket. Egenskapsuppgifterna ansluts till rätt tilläggsskylt genom att använda samma prefixnummer: Till exempel egenskapsuppgiften för film på skylt 1_kilpi är 1_koko.

Typ av film på tilläggsskylt

 • Kodvärde (heltal), 1_kalvo, 2_kalvo 3_kalvo
 • Typ av film på tilläggsskylten är ett kodvärde som beskriver typen av film på tilläggsskylten. Storleken på filmerna följer samma klassificering som huvudskyltar. Egenskapsuppgifterna ansluts till rätt tilläggsskylt genom att använda samma prefixnummer: Till exempel egenskapsuppgiften för film på skylt 1_kilpi är 1_kalvo.

Tilläggsskyltens färg

 • Kodvärde (heltal), 1_vari, 2_vari, 3_vari
 • Tilläggsskyltens färg är ett kodvärde som beskriver tilläggsskyltens färg. Färgen på tilläggsskylten bestäms utifrån huvudmärkets färg. Egenskapsuppgifterna ansluts till rätt tilläggsskylt genom att använda samma prefixnummer: Till exempel egenskapsuppgiften för film på skylt 1_kilpi är 1_vari. 

Kodvärde

Förklaring

null

Okänt

1

Blå

2

Gul

Anordningens livscykel hanteras med hjälp av egenskapsuppgiften Status (se Gemensamma egenskapsuppgifter)

Fasta avstängningsanordningar förblir samma objekt i systemet tills 

 • avstängningsanordningen avlägsnas helt från terrängen och trafiken öppnas
 • avstängningsanordningen flyttas i vägens längdriktning så mycket att avsnittet som avstängningsanordningen stänger förändras väsentligt, till exempel när den flyttas till andra sidan av en korsning.

Tillfälliga avstängningsanordningar förblir samma objekt i systemet tills 

 • den tillfälliga avstängningsanordningen tas ur bruk (se Slutdatum)
 • den tillfälliga avstängningsanordningen flyttas i vägens längdriktning så mycket att det ursprungliga verkningsobjektet (t.ex. skyddsväg eller korsning) inte längre ligger inom avstängningsanordningens verkningsområde. När en avstängningsanordning flyttas ska positionen uppdateras

I underhållstjänsten kräver datamodellen färre obligatoriska egenskapsuppgifter.

 

Variabel

Datatyp

Förklaring

Leveranssätt

vauriotyyppi

heltal (int)

Kodvärde 1–4 som beskriver skadan på anordningen

valfri

vanha

heltal (int)

Förordnat nummer enligt den gamla lagen har sparats om vägmärket följer den gamla lagen

valfri

tila

heltal

Kodvärde som beskriver anordningens status eller livscykel, såsom tillfällighet eller radering

obligatorisk, om tillfällig

tiennimi

teckensträng (str)

Namnet på den väg där anordningen finns och dess verkningsområde börjar

obligatorisk om riktning saknas

suunta

heltal (int)

Riktningen för anordningens verkningsområde längs vägnätet i grader 1–360

villkorlig

s_sijainti

heltal (int)

Kodvärde 1–5 som beskriver anordningens position

valfri

p_teksti

teckensträng (str)

Huvudmärkets text om den innehåller annan text än standardtext

 

loppu_pvm

teckensträng (str)

Den sista dagen då livscykelstatusen som fastställts för anordningen uppskattningsvis börjar gälla i terrängen, ges i formen dd.mm.åååå

obligatorisk, om tillfällig

lisatieto

teckensträng (str)

Fritt textfält

valfri

kunto

heltal (int)

Kodvärde 1–5 som beskriver anordningens kondition

valfri

kunta_id

teckensträng (str)

Identifikationsuppgift för anordningen i kommunens system

valfri

korkeus

heltal (int)

Fri höjd i centimeter (cm)

valfri

korjauksen kiireellisyys

heltal (int)

Kodvärde 1–4 som beskriver hur brådskande reparationen av anordningen är

valfri

koko

heltal (int)

Kodvärde som beskriver vägmärkets storlek

valfri

kalvo

heltal (int)

Kodvärde 1–3 som beskriver filmens reflektion

valfri

kaistatyyp

heltal (int)

Kodvärde som beskriver körfältstypen

obligatorisk om specifik för körfältet

kaistanro

heltal (int)

Visar i vilket körfält anordningen är. Körfältsuppgiften är obligatorisk när märket inte gäller på alla körfält. 

obligatorisk om specifik för körfältet

id

heltal (str)

Ett ID som ges objektet i Digiroad (automatiskt)

obligatorisk

geometria

point geometry

Objektets geometri

obligatorisk

asetus_num

teckensträng (str)

Kodvärde som beskriver anordningens exakta typ

obligatorisk

arvo

heltal (int)

Vägmärkets värde när det är numeriskt

obligatorisk för en del märken

arvio_aika

heltal (int)

Uppskattning av året då anordningens livscykel avslutas

valfri

alku_pvm

teckensträng (str)

Den första dagen då livscykelstatusen som fastställts för anordningen uppskattningsvis börjar gälla i terrängen, ges i formen dd.mm.åååå

 

3_vari

heltal (int)

Kodvärde som anger färgtypen på tilläggsskylten 

valfri

3_teksti

teckensträng (str)

Precisering av tilläggsskyltens innehåll, t.ex. avstånd eller text, om inte standard 

valfri

3_koko

heltal (int)

Kodvärde som anger storleken på tilläggsskylten 1–3

valfri

3_kilpi

teckensträng (str)

Kodvärde som beskriver tilläggsskyltens klass. Man kan meddela tre tilläggsskyltar

valfri

3_kalvo

heltal (int)

Kodvärde som anger typen av film på tilläggsskylten 1–3

valfri

2_vari

heltal (int)

Kodvärde som anger färgtypen på tilläggsskylten 

valfri

2_teksti

teckensträng (str)

Precisering av tilläggsskyltens innehåll, t.ex. avstånd eller text, om inte standard 

valfri

2_koko

heltal (int)

Kodvärde som anger storleken på tilläggsskylten 1–3

valfri

2_kilpi

teckensträng (str)

Kodvärde som beskriver tilläggsskyltens klass. Man kan meddela tre tilläggsskyltar

valfri

2_kalvo

heltal (int)

Kodvärde som anger typen av film på tilläggsskylten 1–3

valfri

1_vari

heltal (int)

Kodvärde som anger färgtypen på tilläggsskylten 

valfri

1_teksti

teckensträng (str)

Precisering av tilläggsskyltens innehåll, t.ex. avstånd eller text, om inte standard 

valfri

1_koko

heltal (int)

Kodvärde som anger storleken på tilläggsskylten 1–3

valfri

1_kilpi

teckensträng (str)

Kodvärde som beskriver tilläggsskyltens nummer (tidigare förordnat nummer). Man kan meddela tre tilläggsskyltar

valfri

1_kalvo

heltal (int)

Kodvärde som anger typen av film på tilläggsskylten 1–3

valfri

Avstängningsanordningar (övriga märken avsedda för trafikreglering)

Avstängningsanordningar är anordningar som hör till gruppen övriga märken avsedda för trafikreglering och vars syfte är att stänga av ett körfält, en trottoar eller ett cykelled.  

Till stängningsanordningar räknas:

 1. Avstängningsbom (I1) 
 2. Avstängningsstaket (I2.1, I2.2) 
 3. Avstängningsstolpe (I3.1, I3.2, I3.3) 
 4. Avstängningskon (I4) 

 

Till Digiroad ska levereras fasta avstängningsanordningar. Med en fast avstängningsanordning avses en anordning som inte hänför sig till tillfälliga arrangemang, såsom vägarbete. En fast avstängningsanordning har inte någon separat temporal definition. Om man vill kan man även leverera till Digiroad tillfälliga anordningar, som verkar i terrängen en vecka (7 dagar) eller längre.

 

Avstängningsanordningar är 2,5D-punkter (point geometry, X,Y,Z). 

Positionen preciseras med 

 1. terrängkoordinater
 2. körfältets nummer och typ
 3. vägnamn.

En avstängningsanordning stänger som standard körbanan i båda körriktningarna och är placerad i mitten av körfältet. Om endast en del av körfälten eller en körriktning är stängd, ska även körfältsuppgiften meddelas (se Gemensamma egenskapsuppgifter)

Avstängningsanordningar som placerats i vägens längdriktning meddelas med följande uppgifter:

 • Positionsuppgifter för den första avstängningsanordningen i körriktningen
 • Körfält
 • Relativ position (2 eller 3)
 • Längden på det vägavsnitt som stängts av med avstängningsanordningar i meter (längd)
 • Antal (valfritt)

 

Förklaringar till egenskapsuppgifter

Avstängningsanordningens nummer (obligatorisk)

 • Kodvärde i textform, asetus_num
 • Avstängningsanordningens nummer beskriver närmare karaktären hos de övriga märken som klassificeras som avstängningsanordningar och som är avsedda för trafikreglering

Kodvärde

Förklaring

I1

Avstängningsbom

I2.1

Avstängningsstaket

I2.2

Avstängningsstaket med pilformad signal

I3.1

Avstängningsstolpe, körfältets vänstra kant

I3.2

Avstängningsstolpe, körfältets högra kant

I3.3

Avstängningsstolpe, rak

I4

Avstängningskon

 

Öppningsbar förbindelse (obligatorisk)

 • Numeriskt kodvärde (heltal), avat_yht
 • En sluten förbindelse avser att anordningen inte kan flyttas eller öppnas vid behov. Till slutna förbindelser hör till exempel fasta markmonterade pollare samt bommar som inte kan öppnas.
 • En öppningsbar förbindelse beskriver en bom eller annan anordning. Vägavsnittet i dess verkningsområde är körduglig och anordningen kan vid behov öppnas (låsning avlägsnas) eller flyttas åt sidan, såsom en avstängningskon. 

Kodvärde

Förklaring

1

Stängd förbindelse

2

Öppningsbar förbindelse

 

Relativ position ,(valfri)

 • Kodvärde (heltal), s_sijainti
 • Med hjälp av uppgiften för relativ position preciseras anordningens position i gatans tvärsnitt närmare. Den relativa positionen är som standard i mitten av körfältet. Om fältet är tomt, ges anordningen värdet 1 som identifierare. 

Kodvärde

Förklaring

1

Mitt på körfältet eller körbanan

2

Körbanans eller körfältets högra kant (i körriktningen), stänger inte körbanan utan förhindrar förflyttning till det intilliggande körfältet

3

Körbanans eller körfältets vänstra kant (i körriktningen), stänger inte körbanan utan förhindrar förflyttning till det intilliggande körfältet

 

Längd (obligatorisk för avstängningsanordningar som stänger körfältet i längdriktningen)

 • Numeriskt fält (heltal), pituus
 • Med längd avses det avstånd i terrängen, på vilket avstängningsanordningarna bredvid varandra stänger förbindelsen. Längden kan användas för att meddela en rad av avstängningsanordningar som stänger vägen i dess längdriktning. Längden meddelas från den första avstängningsanordningen till den sista. Måttenheten är meter (m). 

Antal (valfri)

 • Numeriskt fält (heltal), maara
 • Med hjälp av uppgiften för antal kan man precisera antalet enskilda anordningar. Till exempel om ett körfält är stängt med flera avstängningskoner och man vill veta hur många koner det finns. 

Tilläggsinformation (valfri)

 • Fritt textfält (teckensträng), lisatieto
 • Fältet för tilläggsinformation är ett fritt textfält där man kan meddela annan information om exempelvis underhåll av anordningen eller annat

 

Anordningens livscykel hanteras med hjälp av egenskapsuppgiften Status (se Gemensamma egenskapsuppgifter)

Fasta avstängningsanordningar förblir samma objekt i systemet tills 

 • avstängningsanordningen avlägsnas helt från terrängen och trafiken öppnas
 • avstängningsanordningen flyttas i vägens längdriktning så mycket att avsnittet som avstängningsanordningen stänger förändras väsentligt, till exempel när den flyttas till andra sidan av en korsning.

Tillfälliga avstängningsanordningar förblir samma objekt i systemet tills 

 • den tillfälliga avstängningsanordningen tas ur bruk (se Slutdatum)
 • den tillfälliga avstängningsanordningen flyttas i vägens längdriktning så mycket att det ursprungliga verkningsobjektet (t.ex. skyddsväg eller korsning) inte längre ligger inom avstängningsanordningens verkningsområde. När en avstängningsanordning flyttas ska positionen uppdateras. 

 

I underhållstjänsten kräver datamodellen färre obligatoriska egenskapsuppgifter

Variabel

Datatyp

Förklaring

Leveranssätt

geometria

geometry (point)

Objektets geometri

obligatorisk

tien_nimi

teckensträng (str)

Vägnamn för vägen där anordningen finns

obligatorisk

asetus_num

teckensträng (str)

Kodvärde som beskriver typ av anordning, t.ex. bom eller pollare

obligatorisk

s_sijainti

heltal (int)

 

valfri

avat_yht

heltal (int)

Kodvärde 1–2 anger om avstängningsanordningen kan öppnas eller inte

obligatorisk

id

teckensträng (str)

Identifikationsuppgift för anordningen i kommunens system

valfri

pituus

heltal (int)

Längd i terrängen där avstängningsanordningar bredvid varandra stänger förbindelsen

villkorlig

maara

heltal (int)

Antalet enskilda anordningar, till exempel antalet avstängningskoner

valfri

lisatieto

teckensträng (str)

Fritt textfält

valfri

tila

heltal

Kodvärde som beskriver anordningens status, såsom tillfällighet eller radering

obligatorisk om anordningen är tillfällig

alku_pvm

teckensträng (str)

Den första dagen då livscykelstatusen som fastställts för anordningen uppskattningsvis börjar gälla i terrängen, ges i formen dd.mm.åååå

valfri

loppu_pvm

teckensträng (str)

Den sista dagen då livscykelstatusen som fastställts för anordningen uppskattningsvis börjar gälla i terrängen, ges i formen dd.mm.åååå

obligatorisk om anordningen är tillfällig

Informationsmärken

Informationsmärken är en del av vägmärkena i vägtrafiklagen, men bildar en egen helhet i Digiroad på grund av deras särdrag.

Till informationsmärkena räknas:  

 1. Informationsmärken (F1–F57.2) 
 2. Informationstavla för serviceanläggning (G1–G42)

 

Följande ska levereras till Digiroad: 

 • Fasta informationsmärken, med vilka avses anordningar som inte hänför sig till tillfälliga arrangemang, såsom vägarbete. 

Du kan leverera följande till Digiroad om du vill: 

 • Tillfälliga anordningar, som verkar i terrängen en vecka (7 dagar) eller längre. Tillfälliga informationsmärken behöver inte levereras till Digiroad. 

 

Informationsmärken är 2,5D-punnkter (point geometry, X,Y,Z). 

Informationsmärkens position preciseras med 

 1. terrängkoordinater
 2. körfältsnummer
 3. uppgiften om riktning eller vägnamn
 4. uppgiften om relativ position.

Registreringsregler för texter och siffror:

Beteckningar och annan text som anger informationstavlors riktning skrivs in som en förteckning medurs. Registreringen inleds från körfältet som går rakt och fortsätter medurs. 

Exempel F3

 • Separata textobjekt på informationstavlan separeras med semikolon.
 • Märken som använder pilar ska man börja registrera från det körfält som går rakt och fortsätta medurs runt:

Paikkala; Mallila; Testimaa

 • Uppgifter under eller bredvid varandra i samma riktning separeras från varandra med kommatecken. Registreringen inleds uppifrån ner och från vänster till höger.

 

 • Texten i tabellen och siffror i texten, såsom antalet kilometer till objektet: texten och numret separeras med kommatecken:
  Helsingfors, 64; Hyvinge, 14. 
 • Övriga tavlor på informationstavlan, såsom informationstavlor som anger vägnummer, är egna objekt och uppges som egenskapsuppgifter till den inre skylten. 

Leverans av informationsmärkeskombinationer 

 1. Märken ovanpå varandra (F3) som fysiskt sitter på samma konstruktion levereras genom att meddela märkena med identisk position. Datamodellen för informationsmärkeskombinationer beskriver inte tavlans utseende i terrängen, utan endast dess informationsinnehåll. 
 2. Inre märken meddelas så att till exempel övriga skyltar inuti en orienteringstavla meddelas i fältet: inre skylt och text på en inre skylt. I Digiroad kan man meddela 9 inre skyltar per informationsmärke

Exempel F1.2

Till exempel till en F1.2-orienteringstavla: F1.2 är en mall för en tavla som får de texter som pilfiguren anger som egenskapsuppgift. Tilläggsmärken på informationstavlan, till exempel riksvägsnummer F29, sparas som egenskapsuppgifter för tavlan F1.2. För inre tavlor ska man meddela skyltens text eller nummer (vägnummer eller vägnamn som anges av märket) som en egen egenskapsuppgift. 

Förklaringar till egenskapsuppgifterna

Vägmärkets nummer (obligatorisk egenskapsuppgift)

 • Kodvärde, (teckensträng), asetus_num
 • Vägmärkets nummer på huvudskylten är ett kodvärde som beskriver informationsmärkets lägsta tavla. Huvudskylten kan vara vilket som helst informationsmärke eller ett informationsmärke för serviceanläggningar: Om till exempel riksvägstavlan F29 är det enda märket på konstruktionen, är det då huvudskylten. Om riksvägstavlan F29 däremot finns inuti någon annan tavla, är den då den inre skylten. Informationsmärken (F1–F57.2) och informationsmärken för serviceanläggningar (G1–G42)

Klass

Förklaring

F3

Huvudskyltens klass

 

Text (obligatorisk egenskapsuppgift)

 • Öppet textfält (teckensträng), p_teksti
 • Huvudskyltens text är text eller nummer som är direkt registrerade på den tavla som meddelats i egenskapen klass, huvudskylt. Tavlan kan dessutom innehålla inre informationstavlor och de meddelas som separata egenskapsuppgifter. 
 • Tvåspråkigheten kan meddelas i samma textfält.

Text

Förklaring

Paikkala; Mallila, 20; Testimaa

Text i informationsmärket enligt registreringsreglerna

Inre skylt (valfri)

 • Kodvärde (teckensträng), sisempi_opas
 • Vägmärkets nummer på den inre skylten i anslutning till huvudskylten
 • Huvudskyltens text är text eller nummer som är direkt registrerade på den tavla som meddelats i egenskapen klass, huvudskylt. Tavlan kan dessutom innehålla inre informationstavlor och de meddelas som separata egenskapsuppgifter. 

Klass

Förklaring

F29

Klass för inre skylt

 

Inre skylt, text (valfri)

 • Öppet textfält (teckensträng), sisempi_teksti
 • Text på den inre skylten i anslutning till huvudskylten

Text

Förklaring

7

Text på det inre informationsmärket enligt registreringsreglerna

Relativ position (valfri)

 • Kodvärde (heltal), s_sijainti
 • Med hjälp av uppgiften för relativ position preciseras anordningens position i gatans tvärsnitt närmare. Förvald inställning för relativ position är att stolpen står vid körbanans högra kant. Om fältet är tomt, ges anordningen värdet 1 som identifierare. Alla märken är förvalda.

Kodvärde

Förklaring

1

Höger om trafikledet (i körriktningen)

2

Vänster om trafikledet (i körriktningen) 

3

Ovanför körfälten

4

Mittö eller trafikdelare

5

I längdriktningen i förhållande till körriktningen

 

Konstruktion (valfri)

 • Kodvärde (heltal), rakenne
 • Med hjälp av uppgiften för konstruktion kan man närmare precisera den konstruktion som anordningen är fastsatt i.. 

Kodvärde

Förklaring

 

Okänt, null

1

Stolpe

2

Vägg

3

Bro

4

Portal

5

Bom eller annan hinderkonstruktion

6

Annan

 

Kondition (valfri)

 • Kodvärde (heltal), kunto
 • Kan användas för att följa upp vägmärkets film, färg och andra variabler som beskriver den fysiska konditionen. 

Kodvärde

Förklaring

1

Mycket dålig

2

Dålig

3

Nöjaktig

4

Bra

5

Mycket bra

 

Typ av film (valfri)

 • Fritt textfält (teckensträng), kalvo
 • Preciserar uppgifterna om anordningens film

Kodvärde

Förklaring

R1

Film i klass R1

R2

Film i klass R2

R3

Film i klass R3

 

Tilläggsinformation (valfri)

 • Fritt textfält (teckensträng), lisatieto
 • Gör det möjligt att hantera valfria tilläggsuppgifter, såsom information om anordningens elektroniska skärm

Livscykeln hanteras med hjälp av egenskapsuppgiften Status

Fasta informationsmärken förblir samma objekt i systemet tills 

 • informationsmärket avlägsnas från terrängen
 • informationsmärket flyttas.

Tillfälliga informationsmärken kan hanteras på samma sätt som andra vägmärken. 

 

I underhållstjänsten kräver datamodellen färre obligatoriska egenskapsuppgifter

 

Variabel
 

Datatyp

Förklaring

Leveranssätt

geometria

point geometry (double)

Objektets geometri 

obligatorisk

suunta

heltal (int)

Riktningen för anordningens verkningsområde längs vägnätet i grader

villkorlig

tiennimi

teckensträng (str)

Namnet på den väg där anordningen finns och dess verkningsområde börjar

villkorlig

asetus_num

heltal (int)

Kodvärde som närmare beskriver anordningens informationsinnehåll

obligatorisk

teksti

teckensträng (str)

Huvudskyltens texter från informationen om det körfält som går rakt medurs

obligatorisk

sisempi_opas

teckensträng (str)

Det inre informationsmärkets texter från informationen om det körfält som går rakt medurs

valfri

sisempi_teksti

teckensträng (str)

Det inre informationsmärkets texter från informationen om det körfält som går rakt medurs

valfri

arvo

heltal (int)

Vägmärkets värde när det är numeriskt

villkorlig

kaistanro

heltal (int)

Anger på vilket körfält anordningen är. Körfältsuppgiften är obligatorisk när märket inte gäller på alla körfält. 

obligatorisk om specifik för körfältet

kaistatyyp

heltal (int)

Kodvärde som beskriver körfältstypen

valfri

id

teckensträng (str)

Identifikationsuppgift för anordningen i kommunens system

valfri

sijainti_t

heltal (int)

Kodvärdet beskriver var anordningen finns i terrängen

valfri

rakenne

heltal (int)

Kodvärdet beskriver konstruktionen som anordningen är monterad på

valfri

kunto

heltal (int)

Kodvärde 1–5 som beskriver anordningens kondition

valfri

kalvo

teckensträng (str)

Fritt textfält

valfri

lisatieto

teckensträng (str)

Fritt textfält

valfri

tila

heltal

Kodvärde som beskriver anordningens livscykel, såsom tillfällighet eller radering

obligatorisk, om tillfällig

alku_pvm

teckensträng (str)

Den första dagen då livscykelstatusen som fastställts för anordningen uppskattningsvis börjar gälla i terrängen, ges i formen dd.mm.åååå

valfri

loppu_pvm

teckensträng (str)

Den sista dagen då livscykelstatusen som fastställts för anordningen uppskattningsvis börjar gälla i terrängen, ges i formen dd.mm.åååå

obligatorisk, om tillfällig

Längsgående vägmarkeringar

 

I 84 § i 729/2018 avses med vägmarkering målade eller på annat sätt gjorda markeringar på vägytan, vilka används antingen separat eller tillsammans med vägmärken för att reglera trafiken. 

Längsgående markeringar bildar en datatyp i Digiroad. Markeringens art preciseras närmare i egenskapsuppgiften Nummer för längsgående vägmarkering med hjälp av koder som börjar på K. Koderna som börjar på K är desamma som koderna i bilaga 4 till vägtrafiklagen.   

Alla längsgående vägmarkeringar är specifika för körfältet och linjära. 

Längsgående vägmarkeringar omfattar: 

 • K1 Mittlinje 
 • K2 Körfältslinje 
 • K3 Spärrlinje 
 • K4 Varningslinje 
 • K5 Spärrområde 
 • K6 Kantlinje

 

Följande ska levereras till Digiroad: 

 • Permanenta längsgående vägmarkeringar
 • Med en permanent längsgående vägmarkering avses en anordning som inte hänför sig till tillfälliga arrangemang, såsom vägarbete.

Du kan leverera följande till Digiroad om du vill: 

 • Tillfälliga längsgående vägmarkeringar
 • Tillfälliga längsgående vägmarkeringar förblir samma objekt i systemet tills markeringen tas ur bruk (se slutdatum) och tas bort från terrängen.

 

Längsgående vägmarkeringar är brutna sträckor i 2D (polyline geometry).  

Positionen preciseras med 

 1. terrängkoordinaterna för den brutna sträckan i 2D
 2. körfältsnummer.

 

Längsgående vägmarkeringars nummer (obligatorisk)

 • Kodvärde, (teckensträng), asetus_num
 • Preciserar vägmarkeringens definition och är densamma som i föreskriftsbilagan till vägtrafiklagen 729/2018

Kodvärde

Förklaring

K1 

Mittlinje  

K2 

Körfältslinje  

K3 

Spärrlinje 

K4 

Varningslinje

K5 

Spärrområde 

K6 

Kantlinje 

 

Relativ position (obligatorisk)

 • Numeriskt kodvärde (heltal), s_sijainti
 • Preciserar anordningens position i vägens längdriktning

Kodvärde

Förklaring

1

I båda kanterna av körbanan 

2

I högra kanten av körfältet i körriktningen

3

I vänstra kanten av körfältet i körriktningen

4

På båda sidor om körfältet

Kondition (valfri)

 • Numeriskt kodvärde (heltal), kunto
 • Klassvariabel som kan användas för uppföljning av det fysiska skicket hos vägmarkeringens färg och andra egenskaper.

Kodvärde

Förklaring

1

Mycket dålig

2

Dålig

3

Nöjaktig

4

Bra

5

Mycket bra

 

Vägmarkeringens material (valfri)

 • Öppet textfält (teckensträng), materiaali
 • Preciserar uppgifterna för det material som använts för vägmarkeringen.

Varselränder (valfri)

 • Numeriskt kodvärde (heltal), koholla
 • Preciserar om vägmarkeringar har kompletterats med varselränder.

Kodvärde

Förklaring

 

Okänd (null)

1

Nej

2

Ja

 

Vägmarkeringens längd (valfri)

 • Numeriskt fält (heltal), pituus
 • Preciserar vägmarkeringens längd i centimeter (cm) i längdriktningen.

Vägmarkeringens bredd (valfri)

 • Numeriskt fält (heltal), leveys
 • Preciserar vägmarkeringens bredd i centimeter (cm) i tvärriktning (tvärsnitt).

Förhöjd (valfri)

 • Numeriskt kodvärde (heltal), koholla
 • Preciserar om vägmarkeringen är förhöjd från vägytan.

Kodvärde

Förklaring

 

Okänd (null)

1

Nej

2

Ja

 

Fräst (valfri)

 • Numeriskt kodvärde (heltal), rouhittu
 • Preciserar om det har frästs en urgröpning för vägmarkeringen.

Kodvärde

Förklaring

 

Okänd (null)

1

Nej

2

Ja

Tilläggsinformation (valfri)

 • Öppet textfält (teckensträng), lisatieto
 • Möjliggör hantering av valfri tilläggsinformation till exempel i anslutning till underhållet av anordningen eller annat som ska beaktas.

 

Ändringar i anordningens livscykel hanteras med hjälp av egenskapsuppgiften Status (se Status).

Permanenta längsgående vägmarkeringar förblir samma objekt i systemet tills

 • vägmarkeringen avlägsnas från terrängen
 • vägmarkeringen position i terrängen ändras.

Tillfälliga längsgående vägmarkeringar förblir samma objekt i systemet tills 

 • den tillfälliga markeringen tas ur bruk (se Slutdatum) och avlägsnas ur terrängen.
 • Det är inte obligatoriskt att leverera tillfälliga längsgående vägmarkeringar, men det är möjligt.

 

I underhållstjänsten kräver datamodellen färre obligatoriska egenskapsuppgifter

 

Variabel
 

Datatyp

Förklaring

Leverans

asetus_num

teckensträng (str)

Kodvärde som ger anordningens exakta definition, t.ex. K1 = mittlinje

obligatorisk

geometria

geometry polyline 

Objektets geometri som linjär information i terrängen

obligatorisk

kaistanro

heltal (int)

Anger på vilket körfält anordningen är. Körfältsuppgiften är obligatorisk när märket inte gäller på alla körfält. 

obligatorisk om specifik för körfältet

kaistatyyp

heltal (int)

Kodvärde som beskriver körfältstypen

valfri

s_tarkenne

heltal (int)

Kodvärde som preciserar markeringens position i förhållande till körfälten

obligatorisk

id

teckensträng (str)

Identifikationsuppgift för anordningen i kommunens system

valfri

kunto

heltal (int)

Kodvärde 1–5 som beskriver anordningens kondition

valfri

materiaali

teckensträng (str)

Öppet textfält

valfri

pituus

heltal (int)

Markeringens storlek i vägens längdriktning i centimeter

valfri

leveys

heltal (int)

Markeringens storlek i förhållande till vägens bredd (tvärsnitt) i centimeter

valfri

koholla

heltal (int)

Kodvärde null, 1, 2

valfri

rouhittu

heltal (int)

Kodvärde null, 1, 2

valfri

lisatieto

teckensträng (str)

Öppet textfält

valfri

tila

heltal

Kodvärde som beskriver anordningens status, såsom tillfällighet eller radering (livscykel)

obligatorisk, om tillfällig

alku_pvm

teckensträng (str)

Den första dagen då statusen som fastställts för anordningen uppskattningsvis börjar gälla i terrängen, ges i formen dd.mm.åååå

valfri

loppu_pvm

teckensträng (str)

Den sista dagen då statusen som fastställts för anordningen uppskattningsvis börjar gälla i terrängen, ges i formen dd.mm.åååå

obligatorisk, om tillfällig

Tvärgående vägmarkeringar

Tvärgående vägmarkeringar är anordningar som påminner om linjer och som klyver vägens bredd. Tvärgående vägmarkeringar är punktformiga objekt i Digiroad. En noggrannare definition av dem ges med hjälp av egenskapsuppgiften Tvärgående vägmarkerings nummer. En tvärgående vägmarkering kan i vägens tvärriktning klyva hela körbanan eller endast ett körfält. För körfältsspecifika vägmarkeringar ska körfältsinformationen preciseras. 

Tvärgående vägmarkeringar omfattar:  

 1. L1 Stopplinje
 2. L2 Väjningslinje
 3. L3 Övergångsställe
 4. L4 Fortsättning på cykelbana (L4.1, L4.2, L4.3)
 5. L5 Fartgupp (L5.1, L5.2)
 6. L6 Varselränder

 

Följande ska levereras till Digiroad: 

 • Permanenta tvärgående vägmarkeringar
 • Med en permanent tvärgående vägmarkering avses en anordning som inte hänför sig till tillfälliga arrangemang, såsom vägarbete

Du kan leverera följande till Digiroad om du vill: 

 • Tillfälliga tvärgående vägmarkeringar
 • Tillfälliga tvärgående vägmarkeringar förblir samma objekt i systemet tills markeringen tas ur bruk (se slutdatum) och tas bort från terrängen

 

Tvärgående vägmarkeringar är 2D-punkter (point geometry).  

Positionen preciseras med 

 • terrängkoordinater 
 • vägnamn
 • körfältsnummer, om vägmarkeringen in gäller över hela körbanan.

Vägmärkets nummer (obligatorisk)

 • Kodvärde, (teckensträng), asetus_num
 • Preciserar vägmarkeringens definition och är densamma som i föreskriftsbilagan till vägtrafiklagen 

Kodvärde

Förklaring

L1 

Stopplinje 

L2 

Väjningslinje 

L3 

Övergångsställe 

L4 

Fortsättning på cykelbana 

L5 

Fartgupp 

L6 

Varselränder 

 

Kondition (valfri)

 • Numeriskt kodvärde (heltal), kunto
 • Klassvariabel som kommunerna kan om de vill använda för uppföljning av det fysiska skicket hos vägmarkeringens färg och andra egenskaper

Kodvärde

Förklaring

1

Mycket dålig

2

Dålig

3

Nöjaktig

4

Bra

5

Mycket bra

 

Vägmarkeringens material (valfri)

 • Öppet textfält (teckensträng), materiaali
 • Preciserar uppgifterna för det material som använts för vägmarkeringen

Vägmarkeringens längd (valfri)

 • Numeriskt fält (heltal), pituus
 • Preciserar vägmarkeringens längd i centimeter (cm) i längdriktningen

Vägmarkeringens bredd (valfri)

 • Numeriskt fält (heltal), leveys
 • Preciserar vägmarkeringens bredd i centimeter (cm) i tvärriktningen (tvärsnitt)

Förhöjd (valfri)

 • Numeriskt kodvärde (heltal), koholla
 • Preciserar om vägmarkeringen är förhöjd från vägytan

Kodvärde

Förklaring

 

Okänd (null)

1

Nej

2

Ja

 

Fräst (valfri)

 • Numeriskt kodvärde (heltal), rouhittu
 • Preciserar om det har frästs en urgröpning för vägmarkeringen

Kodvärde

Förklaring

 

Okänd (null)

1

Nej

2

Ja

 

Tilläggsinformation (valfri)

 • Öppet textfält (teckensträng), lisatieto
 • Möjliggör hantering av valfri tilläggsinformation till exempel i anslutning till underhållet av anordningen eller annat som ska beaktas

Ändringar i anordningens livscykel hanteras med hjälp av egenskapsuppgiften Status (se Status).

Permanenta tvärgående vägmarkeringar förblir samma objekt i systemet tills 

 • vägmarkeringen avlägsnas från terrängen
 • vägmarkeringen position i terrängen ändras.

Tillfälliga tvärgående vägmarkeringar förblir samma objekt i systemet tills

 • den tillfälliga vägmarkeringen tas ur bruk (se Slutdatum) och avlägsnas ur terrängen.
 • Det är inte obligatoriskt att leverera tillfälliga tvärgående vägmarkeringar, men det är möjligt om man vill

I underhållstjänsten kräver datamodellen färre obligatoriska egenskapsuppgifter

Variabel
 

Datatyp

Förklaring

Leverans

geometria

point geometry

Objektets geometri som punktformig information i terrängen

obligatorisk

tiennimi

teckensträng (str)

Vägnamn för vägen där anordningen finns

villkorlig

asetus_num

teckensträng (str)

Kodvärde som beskriver anordningens exakta typ, t.ex. L1 Stopplinje

obligatorisk

kaistanro

heltal (int)

Visar i vilket körfält anordningen är. Körfältsuppgiften är obligatorisk när märket inte gäller på alla körfält.

obligatorisk om specifik för körfältet

kaistatyyp

heltal (int)

Kodvärde som beskriver körfältstypen

valfri

id

teckensträng (str)

Identifikationsuppgift för anordningen i kommunens system

valfri

kunto

heltal (int)

Kodvärde 1–5 som beskriver anordningens kondition

valfri

materiaali

teckensträng (str)

Fritt textfält

valfri

pituus

heltal (int)

Vägmarkeringens storlek i vägens längdriktning i cm

valfri

leveys

heltal (int)

Markeringens storlek i förhållande till vägens bredd (tvärsnitt) i cm

valfri

koholla

heltal (int)

Kodvärdet okänt, nej, ja (null, 1, 2)

valfri

rouhittu

heltal (int)

Kodvärdet okänt, nej, ja (null, 1, 2)

valfri

lisatieto

teckensträng (str)

Fritt textfält

valfri

tila

heltal

Kodvärde som beskriver anordningens status, såsom tillfällighet eller radering (livscykel)

obligatorisk om anordningen är tillfällig

alku_pvm

teckensträng (str)

Den första dagen då statusen som fastställts för anordningen uppskattningsvis börjar gälla i terrängen, ges i formen dd.mm.åååå

valfri

loppu_pvm

teckensträng (str)

Den sista dagen då statusen som fastställts för anordningen uppskattningsvis börjar gälla i terrängen, ges i formen dd.mm.åååå

obligatorisk om anordningen är tillfällig

Övriga vägmarkeringar

 

I 84 § i 729/2018 avses med vägmarkering målade eller på annat sätt gjorda markeringar på vägytan, vilka används antingen separat eller tillsammans med vägmärken för att reglera trafiken. 

Övriga vägmarkeringar bildar en datatyp i Digiroad. De är punktformiga eller små lokala vägmarkeringar. Vägmarkeringarnas exakta art preciseras med hjälp av egenskapsuppgiften Vägmärkets nummer med M-seriens kodvärde. 

Till objektklassen hör alla anteckningar i M-serien:

 • M1–M19

 

Följande ska levereras till Digiroad: 

 • Permanenta övriga vägbeteckningar 
 • Med en permanent längsgående vägmarkering avses en anordning som inte hänför sig till tillfälliga arrangemang, såsom vägarbete

Du kan leverera följande till Digiroad om du vill: 

 • Tillfälliga övriga vägmarkeringar
 • Tillfälliga övriga vägmarkeringar förblir samma objekt i systemet tills markeringen tas ur bruk (se slutdatum) och tas bort från terrängen

Övriga vägmarkeringar är 2D-punkter (point geometry).  

Positionen preciseras med 

 • terrängkoordinater 
 • vägnamn eller riktning
 • körfältsnummer
 • positionsidentifikator.

Positionen för målade markeringar som ligger utanför körfälten, såsom parkeringsrutor i ett separat parkeringsområde, kan preciseras genom att ange positionsidentifikator 6: utanför väg- eller gatunätet.

 

Vägmärkets nummer (obligatorisk):

 • Kodvärde, (teckensträng), asetus_num
 • Preciserar vägmarkeringens definition och är densamma som i föreskriftsbilagan till vägtrafiklagen 

Kodvärde

Förklaring

M1 

Körfältspil 

M2 

Pil för körfältsbyte 

M3 

Parkeringsplats 

M4 

Gul kantmarkering 

M5 

Begränsning av stannande 

M6 

Ledlinje

M7 

Gående 

M8 

Cyklist 

M9 

Förberedande upplysning om väjningsplikt 

M10 

Förberedande upplysning om STOP-markering 

M11 

”P”-markering 

M12 

Invalidfordon 

M13 

”BUS”-markering 

M14 

”TAXI”-markering 

M15 

Laddning 

M16 

Hastighetsbegränsning 

M17 

Vägnummer 

M18 

Korsningsrutnät

M19 

Vägmärke 

 

Vägmärkets klass som anges av vägmarkering (obligatorisk, om vägmarkeringen anger ett vägmärke)

 • Kodvärde i textform (teckensträng), m_merkki
 • Om vägmarkeringen anger ett vägmärke, levereras den klass som motsvarar vägmärket, se Vägmärken. Uppgiften behöver inte meddelas om vägmarkeringen inte anger ett vägmärke. 
 • Obligatorisk för M19

Vägmarkeringens värde eller ett vägmärkes värde som anges av vägmarkering (obligatorisk, om vägmarkeringen har ett värde)

 • Öppet textfält (teckensträng), m_teksti
 • Eventuell identifikator för vägmarkeringen, såsom hastighetsbegränsningens värde eller vägnummer

Vändning (obligatorisk om vägmärkets nummer är M1 eller M2)

 • Kodvärde (heltal), kaannos
 • Med vändning avses den körriktning som det enligt pilen är möjligt att köra vidare i från körfältet

Kodvärde

Förklaring

1

Rakt framåt

2

Till höger

3

Till höger eller vänster

4

Till vänster

5

Till vänster och rakt framåt

Relativ position, (valfri)

 • Kodvärde (heltal), s-tarkenne
 • Preciserar noggrannare anordningens placering i vägens eller gatans tvärsnitt. Standardvärdet för positionen finns i mitten av körbanan. Om du låter bli att fylla i fältet får anordningen värdet 1. 

Kodvärde

Förklaring

1

Mitt i körfältet

2

Till vänster om körbanan eller körfältet (i förhållande till körriktningen) 

3

Till höger om körbanan eller körfältet (i förhållande till körriktningen)

6

Utanför väg- eller gatunätet, till exempel ett separat parkeringsområde

Kondition (valfri)

 • Numeriskt kodvärde (heltal), kunto
 • Klassvariabel som kommunerna kan om de vill använda för uppföljning av det fysiska skicket hos vägmarkeringens färg och andra egenskaper

Kodvärde

Förklaring

1

Mycket dålig

2

Dålig

3

Nöjaktig

4

Bra

5

Mycket bra

Antal (valfri)

 • Kodvärde i textform (teckensträng), maara
 • Preciserar antalet delar av markeringen, såsom antalet enskilda rutor i parkeringsrutorna

Vägmarkeringens material (valfri)

 • Öppet textfält (teckensträng), materiaali
 • Preciserar uppgifterna för det material som använts för vägmarkeringen

Vägmarkeringens längd (valfri)

 • Numeriskt fält (heltal), pituus
 • Preciserar vägmarkeringens längd i centimeter (cm) i längdriktningen

Vägmarkeringens bredd (valfri)

 • Numeriskt fält (heltal), leveys
 • Preciserar vägmarkeringens bredd i centimeter (cm) i tvärriktningen (tvärsnitt)

Förhöjd (valfri)

 • Numeriskt kodvärde (heltal), koholla
 • Preciserar om vägmarkeringen är förhöjd från vägytan

Kodvärde

Förklaring

 

Okänd (null)

1

Nej

2

Ja

Fräst (valfri)

 • Numeriskt kodvärde (heltal), rouhittu
 • Preciserar om det har frästs en urgröpning för vägmarkeringen

Kodvärde

Förklaring

 

Okänd (null)

1

Nej

2

Ja

 

Tilläggsinformation (valfri)

 • Öppet textfält (teckensträng), lisatieto
 • Möjliggör hantering av valfri tilläggsinformation till exempel i anslutning till underhållet av anordningen eller annat som ska beaktas

 

Ändringar i anordningens livscykel hanteras med hjälp av egenskapsuppgiften Status (se Status).

Övriga vägmarkeringar förblir samma objekt i systemet tills 

 • vägmarkeringen avlägsnas från terrängen och inte ersätts med ett objekt med samma betydelse under en reparation
 • vägmarkeringen position i terrängen ändras.

Tillfälliga tvärgående vägmarkeringar förblir samma objekt i systemet tills 

 • den tillfälliga vägmarkeringen tas ur bruk (se Slutdatum) och avlägsnas ur terrängen.

Det är inte obligatoriskt att leverera tillfälliga tvärgående vägmarkeringar, men det är möjligt om man vill

 

I underhållstjänsten kräver datamodellen färre obligatoriska egenskapsuppgifter

Variabel
 

Datatyp

Förklaring

Leverans

geometria

geometry polyline 

Objektets geometri som punktformig information i terrängen

obligatorisk

suunta

heltal (int)

Riktningen för anordningens verkningsområde längs vägnätet i grader

villkorlig

tien_nimi

teckensträng (str)

Vägnamn för vägen där anordningen finns

villkorlig

asetus_num

teckensträng (str)

Kodvärde som beskriver anordningens typ, t.ex. körfältspil 

obligatorisk

kaistanro

heltal (int)

Anger på vilket körfält anordningen är. Körfältsuppgiften är obligatorisk när märket inte gäller på alla körfält. 

obligatorisk om specifik för körfältet

kaistatyyp

heltal (int)

Kodvärde som beskriver körfältstypen

valfri

id

teckensträng (str)

Identifikationsuppgift för anordningen i kommunens system

valfri

m_merkki

teckensträng (str)

Vägmärkets klass, om målningen anger vägmärket

villkorlig

m_arvo

heltal (int)

Målningens värde, t.ex. hastighetsbegränsning 60 

villkorlig

kaannos

heltal (int)

Ett kodvärde som beskriver i vilken riktning man kan svänga från körfältet enligt målningen

villkorlig

maara

heltal (int)

Hur många målningar finns det vid en punkt, till exempel antalet målningar i parkeringsrutor

valfri

kunto

heltal (int)

Kodvärde 1–5 som beskriver anordningens kondition

valfri

materiaali

teckensträng (str)

Öppet textfält

valfri

pituus

heltal (int)

Vägmarkeringens storlek i vägens längdriktning i cm

valfri

leveys

heltal (int)

Markeringens storlek i förhållande till vägens bredd (tvärsnitt) i cm

valfri

koholla

heltal (int)

Kodvärde null, 1, 2

valfri

rouhittu

heltal (int)

Kodvärde null, 1, 2

valfri

lisatieto

teckensträng (str)

Fritt textfält

valfri

tila

heltal

Kodvärde som beskriver anordningens status, såsom tillfällighet eller radering

obligatorisk, om tillfällig

alku_pvm

teckensträng (str)

Den första dagen då statusen som fastställts för anordningen uppskattningsvis börjar gälla i terrängen, ges i formen dd.mm.åååå

valfri

loppu_pvm

teckensträng (str)

Den sista dagen då statusen som fastställts för anordningen uppskattningsvis börjar gälla i terrängen, ges i formen dd.mm.åååå

obligatorisk, om tillfällig

Kantstolpar (Övriga vägmärken avsedda för trafikreglering)

Kantstolparna är i Digiroad ett objekt med en linjär datamodell på grund av det stora antalet kantpålar. 

Till kantstolpar hör 

 • I12.1 Kantstolpe på körbanans vänstra sida
 • I12.2 Kantstolpe på körbanans högra sida