Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Digiroad-operatör

  • 040 507 2301 (kl 9-16)

Hållplatsärenden

Privata väger

Anvisning till myndigheter

Kommunerna och Trafikledsverket är skyldiga att skicka uppgifter till Trafikledsverkets Digiroad-system när trafikregleringsanordningen uppställs på ett vägavsnitt som förvaltas av kommunen eller staten.

Uppgifterna ska skickas när ett administrativt beslut om uppsättandet har fattats och anordningen har uppsatts eller på annat sätt gjorts synlig för trafiken i terrängen. Om det är möjligt att fastställa den första giltighetsdagen för anordningen, kan uppgifterna om anordningarna även skickas till systemet på förhand med hjälp av datumet. Anmälningsskyldigheten har begränsats till att gälla anordningar som används minst en vecka i terrängen och anordningar som uppsätts för längre tid än så. Dessutom ska man meddela när anordningen avlägsnas.

Anordningarna som uppgifter ska skickas om har specificerats enligt det sätt som uppgifterna skickas.

Det rekommenderas att man skickar uppgifterna i följande steg: 

1. Val av leveranssätt 

  • Myndigheten kan välja leveranssätt bland fyra olika alternativ som presenteras närmare i följande avsnitt. I avsnittet finns också anvisningar för hur man väljer leveranssättet.
  • Myndigheten kan kombinera olika leveranssätt på önskat sätt, till exempel genom att skicka en del av materialet via gränssnittet och en del med underhållstjänsten
  • Myndigheten kan byta leveranssätt när som helst genom att endast meddela Digiroad-operatören om bytet. 
  • Materialets leveransform (format, såsom tabell, GeoJSON osv.) och datamodell bestäms utifrån leveranssättet. Begreppsmodellen är densamma för alla leveranssätt.

2. Anvisningar för kartläggare om materialproduktion

  • Myndigheten ska säkerställa att det material som ska kartläggas motsvarar begreppsmodellen och lämpar sig direkt eller efter konvertering av kommunen för den datamodell som Trafikledsverket har fastställt.

3. Förbehandling av material till motsvarande begrepps- och datamodell

  • Om det finns brister i det kartlagda materialet, till exempel felaktiga lägen eller obligatoriska egenskapsuppgifter saknas, ska kommunen korrigera materialet så att det motsvarar begreppsmodellen.

4. Ha hand om informationens uppdatering:

  • Lagen kräver att informationen överlämnas i samand med trafikanordningen.
  • Skyldighet att överlämna information gäller permanenta anordningar. Man kan även frivilligt meddela om anordningar som är giltiga i över 21 dygn, exempelvis anordningar om vägarbeten. Ändringsuppgifter ska skickas till Digiroad när en trafikanordning tas bort, dess plats ändras märkbart (exempelvis till nästa korsning), eller om någon annan märkbar ändring görs (tilläggsskyltar etc.).

 

Det rekommenderas att kommunanställda bekantar sig med dokumenten i denna anvisning i sin helhet, där det finns information om verksamhetsmodeller som konstaterats fungera i kommuner av olika storlek.