Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Digiroad-operatör

 • 040 507 2301 (kl 9-16)

Hållplatsärenden

Privata väger

Lämna uppgifter om trafikanordningar till Trafikledsverkets informationssystem

Digiroad-systemet grundar sig på lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet (991/2003) och statsrådets förordning om de data om egenskaper som skall lagras i informationssystemet för väg- och gatunätet (997/2003).

Anvisningen om att lämna uppgifter om trafikanordningar till Trafikledsverkets informationssystem grundar sig på den nya vägtrafiklagen (729/2018), som träder i kraft sommaren 2020. I och med den nya lagen är väghållaren skyldig att lämna uppgifter om trafikanordningar som ställts upp, såsom vägmärken, körbanemålningar och trafikljus till Trafikledsverket, som förvaltar uppgifterna i Digiroad-systemet.

I anvisningen beskrivs hur de uppgifter om trafikanordningar som vägtrafiklagen kräver tas emot i Digiroad. Anvisningen drar inte upp riktlinjer för hur väghållarna ska producera de uppgifter om trafikanordningar som föreskrivs i vägtrafiklagen.

I anvisningen beskrivs något som ännu inte har omsatts i praktiken och därför inte har testats på ett heltäckande sätt. Anvisningen ändras och kompletteras snabbt även efter den första officiella publikationen.  Ändringar och kompletteringar görs i takt med att Digiroad utvecklas och det uppstår behov att utveckla anvisningen.

Arbetet med att definiera begreppsmodellen har letts av Matti Pesu, utvecklingschef vid Trafikledsverket. Dokumentet har utarbetats av Mikko Kaskenpää (Sitowise), Siiri Fagerlund (Sitowise) och Meri Lindholm (Sitowise). Begreppsmodellerna har preliminärt fastställts utgående från en workshop för kommunerna, som hölls våren 2019, med beaktande av kommunernas anmärkningar, önskemålen i företagen inom trafikanordningsbranschen samt modellerna i Trafikledsverkets vägregister.

I detta dokument ges närmare anvisningar om innehållet i och leveranssättet för den information om uppställande av trafikanordningar som ska lämnas enligt 71 § i vägtrafiklagen 729/2018. Kommunerna och de övriga väghållarna ska i enlighet med denna anvisning lämna uppgifter om uppsättandet av trafikanordningar till Trafikledsverket. 

Med uppsättning avses hela processen där ett administrativt beslut fattas om trafikanordningen och trafikanordningen uppförs eller annars förs ut i terrängen. När uppsättningen har utförts ska uppgifterna skickas till Trafikledsverkets Digiroad-system i enlighet med anvisningarna.   

Med trafikanordningar avses i detta dokument trafikljus, vägmärke eller vägmarkering i enlighet med definitionen i 2 § 4 mom. i vägtrafiklagen 729/2018. Trafikanordningar som omfattas av anmälningsskyldigheten definieras närmare i avsnitt 4 Begreppsmodeller i denna anvisning.

Kommunen kan välja en metod för att skicka uppgifter bland alternativen som presenteras i anvisningen. Uppgifterna skickas i alla fall till Digiroad-systemet. Digiroad är ett riksomfattande informationssystem för väg- och gatunätet där väggeometri och de viktigaste egenskapsuppgifterna som beskriver vägnätet har sammanställts.

Obligatorisk information

Den s.k obligatoriska information som krävs av väglagen har presenteras i var sitt datamodell-kapitel, i informationsmodell -sektionen. I kolumnen inlämning av diagram finns information om huruvida informationen är obligatorisk, obligatorisk i visa fall eller frivillig.

I praktiken är följande information obligatorisk (gällande trafikanordningar)

 • Typ
 • Position
 • Riktning (digitaliseringsriktning)
 • Möjligt numeriskt värde.

Anvisningen innehåller 

 • Allmän anvisning till kommunerna om att skicka uppgifter om kommunens gatunät och andra vägar som kommunen förvaltar
 • Anvisning om att skicka uppgifter om det statsägda vägnätet
 • Begreppsmodell för trafikanordningsuppgifter
  1. när materialet skickas med hjälp av underhållstjänsten
  2. när materialet skickas med hjälp av massleverans
 • Datamodell för trafikanordningsuppgifter
 • Anvisning för väghållare för enskilda vägar
 • Jämförelsetavla för trafikmärken
 • Begrepp