Hyppää sisältöön

Usein kysytyt kysymykset - valtatie 6 välillä Keltti - Tanttari

Miksi hanke toteutetaan? Olisiko pärjätty nykyisellä tiellä?

Hanke toteutetaan Kouvolan kohdan pääväylien laatutason parantamiseksi sekä liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden lisäämiseksi. Tiesuunnitelman laatiminen on tärkeä asia monista näkökulmista. Liikenneverkkoa kehitetään jatkuvasti vastaamaan yhteiskunnallisia ja kansainvälisiä EU-tason tavoitteita. Lisäksi pääteiden parantamishankkeiden taustalla on merkittäviä seudullisia ja paikallisia tarpeita.

Paikallisella tasolla parantamisella ja liikennejärjestelyillä ratkaistaan merkittävällä tavalla Kouvolan toimivuuteen ja viihtyisyyteen liittyviä ongelmia. Keskustan käyttäjien jokapäiväinen liikkuminen helpottuu sekä liikenteen häiriöt vähenevät.

Kymijoen ylittävä silta on huonossa kunnossa. Kun uudelle ajoradalle valmistuu silta, vanhan sillan korjaaminen helpottuu. Uutta siltaa pääsevät käyttämään myös jalankulkijat ja pyöräilijät, joka lyhentää huomattavasti etenkin pyöräily-yhteyksiä Keltistä Tervaskankaalle.

Mikä on tiesuunnitelma? Mitä tässä suunnitteluvaiheessa tehdään?

Maanteitä suunnitellaan vaiheittain ja edellinen vaihe määrää seuraavan vaiheen sisällön. Hankkeen yleissuunnitelma valmistui vuonna 2015 ja se on yleispiirteinen lähtökohta tiesuunnitelman laatimisessa. 

Tiesuunnitelma on se vaihe prosessissa, jossa toimenpiteet suunnitellaan sijainniltaan ja periaateratkaisuiltaan tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Tiesuunnittelun lopputuloksena on maantielain mukaan hyväksyttävä suunnitelma, josta tehtävä päätös mahdollistaa rakentamisvaiheen aloituksen. Tiesuunnitelma antaa tienpitäjälle oikeuden ottaa haltuun ja lunastaa tien tekemiseksi tarvittavat tiealueet ja aloittaa hankkeen toteutus.

Tiesuunnitelmassa suunnitellaan valtatien ja muiden maanteiden tiealueet, liittymät, katujärjestelyt, sillat, jalankulun- ja pyöräilyn järjestelyt, pohjavesisuojaukset sekä meluntorjunta. Tiesuunnitelmaan kuuluu yksityiskohtia kuten tien suoja- ja näkemäalueet, maa-ainesten sijoitusalueet, laskuojat, linja-autopysäkit ja muut tiehen kuuluvat rakennelmat ja laitteet. Tiesuunnitelma on se vaihe, jossa suunnitellaan myös yksityistie- ja katujärjestelyt. Suunnitelmat esitetään tarkalla pohjakartalla ja yleensä mittakaavassa 1:2000.
Maankäytön suunnittelun näkökulmasta tiesuunnitelma vastaa asemakaavan tarkkuutta. 

Maankäyttöä suunnitellaan asemakaavoituksessa samanaikaisesti tiesuunnitelman kanssa yhteensovittaen maankäytön ja katuliikenteen tarpeita.

Lisätietoja tiesuunnitelman sisällöstä löytyy esitteestä tiesuunnittelun kulku.

Ketkä tekevät suunnittelua?

Maanteiden tienpidosta vastaa valtio ja sen viranomaisena Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus eli ELY-keskus. Hankkeesta vastaa tässä tiesuunnitelmassa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue. Hankkeen vastuuhenkilönä ELY-keskuksessa on projektipäällikkö Vesa Koistinen. Työ tehdään yhdessä Kouvolan kaupungin kanssa ja samanaikaisesti laaditaan tarvittavat katusuunnitelmat. Kaupungin vastuuhenkilö on Jussi Kimmo.

Hankkeen suunnittelua ohjaa hankeryhmä, jossa ovat edustettuina Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, Kouvolan kaupunki, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Kymenlaakson liitto ja Väylävirasto. Hankeryhmän tehtäviin kuuluu hankkeen välipäätösten tekeminen ja suunnitteluratkaisujen aktiivinen työstäminen yhteistyössä konsultin kanssa. Hankeryhmän jäsenet toimivat oman vastuualueensa asiantuntijana ja viranomaisena. Hankeryhmä kokoontuu säännöllisesti kokouksiin.

Suunnittelukonsulttina toimii Sitowise Oy ELY-keskuksen ja kaupungin toimeksiannosta. Sitowisessä tiesuunnitelmaa laatii parinkymmenen asiantuntijan joukko, mikä kertoo hankkeen vaativuudesta. 

Millaiset ovat rakentamisen aikaiset vaikutukset?

Rakentaminen tehdään keskellä kaupunkirakennetta ja vilkkaan liikenteen seassa. Tiesuunnitelman aikana määritellään rakentamisen aikaiset liikennejärjestelyjen periaatteet niin, että haitat jäisivät mahdollisimman vähäisiksi niin autoliikenteelle kuin jalankululle ja pyöräilylle. Yksityiskohtaiset suunnitelmat ja työmenetelmät suunnitellaan hankkeen rakennussuunnittelun yhteydessä ja niissäkin tavoitteena on mahdollisimman sujuva ja turvallinen liikkuminen rakentamisen aikana. Myös alueelle kohdistuvat muut haitat pyritään minimoimaan.

Miten haittoja voidaan lieventää?

Monin tavoin, keinovalikoima on laaja. Haitallisten vaikutusten torjunta ja lieventäminen on kiinteä osa suunnitelmaa. Esimerkkejä tiesuunnitelman keinoista ovat seuraavat: 
•    Meluntorjunta.
•    Laadukkaat väyläarkkitehtuurin ratkaisut (esim. meluesteet, sillat, kaiteet ja valaisimet).
•    Maaston muotoilut ja istutukset.
•    Hulevesien luonnonmukainen käsittely.
•    Mahdollisten pilaantuneiden maiden kunnostus.

Lunastaako valtio maata ja rakennuksia maantiehankkeissa?

Hyväksytty tiesuunnitelma antaa aikanaan tienpitäjälle oikeuden tiealueen haltuunottoon ja tien rakentamiseen. Yleisin syy lunastamiselle on se, että uusi tai parannettava maantie tulee kulkemaan lunastettavan alueen läpi. Täältä löytyy vastauksia yleisimpiin valtion väylähankkeiden maanlunastusta koskeviin kysymyksiin.

Miten haitat korvataan?

Tiehankkeen toteuttamisen aiheuttamista menetyksistä, haitoista ja vahingoista maksetaan korvauksia. Asuinrakennusten ja elinkeinon harjoittamisen kannalta välttämättömien rakennusten lunastamisesta pyritään sopimaan vapaaehtoisin kaupoin. Tien rakentamista varten tarvittavasta maa-alasta, tien aiheuttamista kiertohaitoista tai muista haitoista ja mahdollisista vahingoista maksettavat korvaukset ratkaistaan Maanmittauslaitoksen pitämässä maantietoimituksessa, joka aloitetaan ennen tien rakentamista ns. haltuunottokatselmuksella.

Maanmittauslaitos on tehnyt maanlunastus- ja korvausasioista esitteen tietoa maantietoimituksesta, jossa on kuvattu tarkemmin mm. toimitusmenettelyä, korvauksia ja niiden maksamista.

Miten voin vaikuttaa hankkeeseen? Otetaanko toiveeni huomioon ratkaisussa?

Tiesuunnitelman laatimisen aikana palaute ja toiveet ovat erittäin tervetulleita. Palaute voidaan ottaa paremmin huomioon, mitä aikaisemmassa vaiheessa se saadaan. Suunnittelun aikana ratkaisut tarkentuvat vähitellen, ja jokaisesta vaiheesta halutaan keskustelua. 

Konkreettisiin ehdotuksiin suhtaudutaan vakavasti. Kaikki palautteet käsitellään ja ne otetaan huomioon mahdollisuuksien mukaan. Tiehankkeeseen kuuluu erilaisten intressien yhteensovittaminen ja lopputulos on yleensä kompromissi. Kaikkia toiveita ei voi toteuttaa, kun suunnittelussa tulee ottaa huomioon vaikutukset laaja-alaisesti. Myös yksittäisen ratkaisun kustannukset voivat olla rajoitteena suunnittelussa.

Tavoitteena on laatia yleisesti hyväksytty tiesuunnitelma, jonka pohjalta rakennetaan taloudellisesti, teknisiltä ominaisuuksiltaan mahdollisimman hyvälaatuinen tie, joka vastaa myös kaupungin tavoitteita. Palautetta kannustetaan antamaan siten jo suunnittelun aikana, vaikka valmiista suunnitelmasta on aikanaan mahdollista jättää muistutus.

Miten saan tietoa hankkeen etenemistä? 

Hankkeen etenemisestä saat tietoa hankkeen verkkosivuilta, sähköpostilistalta ja Facebookista. Jonkun verran hanke näkyy myös kuntien verkkosivuilla. Yleisötilaisuuksista ja työpajoista ilmoitetaan alueen sanomalehdissä. Lisäksi edistämme medianäkyvyyttä, kuten lehtijuttujen kirjoittamista, samoihin aikoihin lehdistötiedotteilla. Yleisötilaisuuksiin voit tulla paikan päälle keskustelemaan ja kuulemaan hankkeesta.

Sähköiset viestintävälineet ovat nykypäivään kuuluva osa vuorovaikutusta, mutta myös niiden ulkopuolelle jäävät voivat valita kokonaisuudesta oman osallistumisen muodon. Tärkeimmät asiat eivät jää ainoastaan sähköisen viestinnän varaan ja hankkeella on useita mahdollisuuksia ja tilaisuuksia käsitellä asioita. Suunnittelijoille voi lähettää palautetta myös sähköpostitse tai ottaa yhteyttä puhelimella.

Miten voin antaa palautetta suunnittelun aikana?

Vaihtoehtoja palautteen antamiseen on useita, mutta pähkinänkuoressa ne ovat seuraavat:
•    Antamalla palautetta suoraa karttapalveluun. Karttapalvelu otetaan käyttöön kesäkuun puolivälissä.
•    Tulemalla paikan päälle tilaisuuksiin ja tapaamisiin, joista tiedotetaan erikseen.
•    Olemalla yhteydessä suunnitteluryhmään puhelimitse tai sähköpostitse. Yhteystiedot löytyvät täältä. 

Mikä on hankkeen aikataulu? Milloin rakennetaan?

Tieverkon parantamista suunnitellaan pitkäjänteisesti. Suunnitteluvaiheesta toiseen etenemiseen ja hankkeen toteutumiseen saattaa kulua aikaa vuosia tai jopa yli kymmenenkin vuotta. Hankkeen tiesuunnitelman on tavoitteena valmistua vuoden 2023 aikana. Käsittely lausuntokierroksineen ja päätöksentekoineen vie aikaa noin 8-10 kk. Tiesuunnitelman hyväksyminen edellyttää myös alueen asemakaavojen laatimista ja hyväksymistä.

Tieverkon suuret kehittämishankkeet ovat eduskunnan päättämiä hankkeita, joiden rahoitus osoitetaan valtion talousarviossa. Rakentamisen ajankohdasta ei voi antaa tällä hetkellä varmaa arviota. Asian tärkeydestä kertoo se, että hankkeen tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu. 

Tiesuunnitelman laatimisen aikana hankkeen rakentamisen rahoituspäätöstä pyritään edistämään. Rakentamisvaihe olisi aloitettavissa suunnitelmavalmiuden puolesta arviolta vuosina 2024-2025. Tällä hetkellä hanke ei ole Väyläviraston tai Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tiehankkeiden toteuttamisohjelmissa, mutta tiesuunnitelman valmistuminen edistää sen mahdollista saamista seuraavan hallituskauden ohjelmaan.