Hoppa till innehåll

Kanal för anmälan av misstänkta överträdelser 

Vi vill främja en öppen, transparent verksamhetskultur och för att säkerställa detta har Trafikledsverket tagit i bruk en kanal för anmälan av misstänkta överträdelser.

Visselblåsar­skydd

Syftet med visselblåsarskydd är att skydda personer som rapporterar om vissa överträdelser. En rapporterande person är någon som i ett arbetsrelaterat sammanhang upptäcker överträdelser av EU-rätten eller den nationella lagstiftningen, till exempel inom offentlig upphandling eller transportsäkerhet, och anmäler dessa via en rapporteringskanal. Rapporteringen är viktig för att man ska kunna förebygga hot mot eller allvarlig skada för allmänintresset.

Visselblåsarskyddet gör det möjligt att rapportera överträdelser på ett säkert sätt och så att den rapporterande personens identitet skyddas. Information om den rapporterande personens identitet är sekretessbelagd också vid den fortsatta behandlingen av rapporten.

Skyddet grundar sig på visselblåsarlagen och Europeiska unionens direktiv om visselblåsarskydd.

Visselblåsarskyddet förbjuder repressalier mot den rapporterande personen. Arbetsgivaren får till exempel inte försämra den rapporterande personens anställningsvillkor, avsluta hens anställningsförhållande eller permittera personen till följd av rapporten.

Allmänna förutsättningar för visselblåsar­skydd

 1. Den rapporterande personen har grundad anledning att tro att informationen om en överträdelse är korrekt vid tidpunkten för rapporteringen.
 2. Informationen om överträdelsen omfattas av visselblåsarlagens tillämpningsområde.
 3. Den rapporterande personen rapporterar om en överträdelse som upptäckts i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Hurdana överträdelser kan man rapportera om?

Rapporter kan lämnas om sådana överträdelser av EU-rätten eller den nationella lagstiftningen som

 • är straffbara
 • kan leda till påföljdsavgift, eller
 • allvarligt kan äventyra tillgodoseendet av allmänintresset.

Rapporter kan lämnas om överträdelser inom vissa områden:

 • offentlig upphandling, med undantag för sådan som gäller försvar och säkerhet
 • finansiella tjänster, produkter och marknader
 • förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
 • produktsäkerhet och produktöverensstämmelse
 • transportsäkerhet
 • miljöskydd
 • strål- och kärnsäkerhet
 • livsmedels- och fodersäkerhet samt djurs hälsa och välbefinnande
 • folkhälsa enligt artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
 • konsumentskydd
 • skydd av privatlivet och personuppgifter
 • säkerhet i nätverks- och informationssystem.

Dessutom kan rapporter lämnas om

 • överträdelser av reglerna om Europeiska unionens medelsförvaltning eller utgifter eller om unionens insamling av inkomster eller medel
 • överträdelser av reglerna om beviljande, användning eller återkrav av bidrag eller statligt stöd
 • överträdelser av konkurrensreglerna
 • överträdelser av reglerna om beskattning av företag och sammanslutningar eller om arrangemang som syftar till att ge skattefördelar
 • överträdelser av lagstiftning om skydd för konsumenten.

Att uppsåtligen rapportera falsk information är straffbart och kan leda till skadeståndsskyldighet.

Dessutom kan rapporter lämnas om överträdelser inom Trafikledsverkets verksamhetsmiljö. Visselblåsarskyddet omfattar inte dessa rapporter.  

Vem omfattas av vissel­blåsarskydd?

Skydd enligt visselblåsarlagen ges personer som rapporterar överträdelser som upptäckts i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Den rapporterande personen kan vara

 • anställd i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande
 • självständig yrkesutövare
 • aktieägare
 • ledamot i styrelsen eller förvaltningsrådet för en sammanslutning eller stiftelse eller verkställande direktör
 • frivilligarbetare
 • praktikant.

Den rapporterande personen kan också rapportera om överträdelser som skett under förhandlingar som föregått ett arbete eller under ett arbete som redan avslutats. En rapport kan lämnas även om förhandlingarna inte ledde till anställning.

Dessutom omfattar skyddet personer som bistår en rapporterande person i rapporteringsförfarandet eller som har anknytning till den rapporterande personen och som med anledning av sitt arbete eller ställning också riskerar att utsättas för repressalier på grund av rapporten. En sådan person kan till exempel vara en förtroendeman, ett förtroendeombud, en arbetarskyddsfullmäktig, någon annan representant för de anställda eller den rapporterande personens avtalspartner, arbetskamrat eller släkting. 

Behandling av rapporter

Trafikledsverket sänder den rapporterande personen en bekräftelse av mottagandet inom sju dagar från mottagandet av rapporten.

Tre tjänstemän vid Trafikledsverket behandlar anmälan med absolut konfidentialitet. 

Vart ska rapporten lämnas?

Kanalen för anmälan av misstänkta överträdelser är ett system som skapats av en extern tjänsteproducent och som är separat från Trafikledsverkets system. Anmälan kan göras elektroniskt och anonymt. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt och anmälaren kan inte spåras.

Du kan anmäla misstänkta överträdelser via länken nedan. Fyll i de obligatoriska delarna i anmälan och spara den. Efter att du har sparat anmälan får du en kod med hjälp av vilken du kan återvända till tjänsten och se om du fått några frågor. Du ser även status för handläggningen av din anmälan.

Anmälan om misstänkta överträdelser kan göras här

Anmälningskanalen är endast avsedd för anmälningar vid motiverade misstankar om överträdelser. I övriga fall (t.ex. skicket på vägar, banor och vattenleder) kan du använda våra andra respons- och kontaktkanaler.

Justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal

Justitiekanslersämbetet agerar som en centraliserad extern rapporteringskanal för visselblåsarskyddet.

Oegentligheter kan rapporteras genom justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal, om

 • de tre allmänna förutsättningarna för skydd för rapporterande personer uppfylls. Läs förutsättningarna
 • den rapporterande personen inte har möjlighet att rapportera via en intern rapporteringskanal
 • den rapporterande personen har grundad anledning att tro att en intern rapport inte har lett till några åtgärder inom tidsfristen eller att det inte är möjligt att effektivt ingripa i överträdelsen på basis av rapporten eller
 • den rapporterande personen har grundad anledning att tro att hen riskerar att utsättas för repressalier på grund av rapporten.

Läs mer om Justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal