Hoppa till innehåll

Samarbete inom markanvändning och planering av transportsystem

Utvecklingen av trafiksystemet och planeringen av markanvändningen är nära kopplade till varandra. Utvecklingen av trafiksystemet är väsentligt bland annat för områdesanvändningen, områdenas utveckling, näringslivets konkurrenskraft, förebyggandet av klimatförändringen, medborgarnas vardag samt för försörjningsberedskapen. Samma fenomen påverkas även genom planeringen av markanvändningen. Vid utvecklingen av trafiksystemet betonas samarbetet mellan de olika aktörerna och samordningen av olika åtgärder

Via markanvändningens och trafiksystemplaneringens samarbete deltar Trafikledsverket i påverkningen av trafiknätets omfattning och uppkomsten av mobilitetsbehov. Målet är å ena sidan att förbättra tillgången och å andra sidan att skapa en samhällsstruktur som möjliggör hållbar mobilitet. För samhällenas hållbara utveckling är det centralt att minska trafikbehovet, bullerolägenheterna och trafikrusningarna samt förbättra trafiksäkerheten.

Utgångspunkten för samarbetet mellan markanvändningen och trafiksystemplaneringen är människornas mobilitetsbehov och näringslivets transporter. Lösningarna stöder områdenas utveckling och näringslivets verksamhetsmöjligheter så att åtgärderna är kostnadseffektiva, minskar på mobilitetsbehovet och miljöolägenheterna samt förbättrar säkerheten och verksamhetsmöjligheterna för kollektivtrafiken, cykel- och gångtrafiken. 

Den tolvåriga riksomfattande trafiksystemplanen utarbetas inom Kommunikationsministeriet enligt linjerna som dragits upp av den parlamentariska styrgruppen. Landskapsförbunden ansvarar för landskapsplaneringen och landskapets trafiksystemplanering, innehållsmässigt är dessa nära kopplade till varandra. Den regionala trafiksystemplaneringen är kopplad till den regionala planeringen av markanvändningen och kommunernas generalplanering. Där är en central uppgift bl.a. samordningen av markanvändningen, det nationella trafiknätet och gatunätet. Områdets samkommun eller kommunerna inom planeringsområdet ansvarar för att utarbeta den regionala trafiksystemplanen.

Trafikledsverket stöder landskapsplaneringen och generalplanerna som är viktiga för samhällsstrukturen och markanvändningsplanerna vid behov med utredningar och genom att delta i styr- och arbetsgrupper. 

Praxis för markanvändningens samarbete vid Trafikledsverket

Vid Trafikledsverket finns det regionala kontaktpersoner för trafiksystemarbetet och planeringen av markanvändningen som i praktiken sköter samarbetet. Se den separata bilagan Regionala kontaktpersoner. 

Begäran om utlåtande om landskapsplanerna, generalplanerna och planerna för den regionala markanvändningen samt inbjudningar till myndighetsförhandlingar skickas till Trafikledsverkets registratorskontor [email protected]. Om det i detaljplanen finns nuvarande eller planerade järnvägar, vattenleder eller frågor som gäller vattentrafiken ska ett utlåtande också begäras av Trafikledsverket.