Hoppa till innehåll

Regional trafiksystemplanering

Den regionala trafiksystemplaneringen är områdets aktörers gemensamma åsikt på vad som är viktigt för regionen för att säkerställa att resor och transporter fungerar och är säkra. Regional trafiksystemplanering görs inom stadsregioner, inom landskap och över landskapsgränserna.

Enligt lagen om trafiksystem och landsvägar är trafiksystemplaneringen en kontinuerlig och växelverkande planering som baserar sig på konsekvensbedömning samt på samarbete mellan myndigheterna och övriga aktörer. Syftet med planeringen på strategisk nivå är att samordna olika mål och åtgärder som gäller trafiksystemet. I praktiken har den planering som baseras på samarbete enligt lagen i dagsläget ordnats via regionala trafiksystemarbetsgrupper. 

Trafiksystemarbetet är en fortsatt samarbetsprocess. Regionala trafiksystemplaner utarbetas och uppdateras enligt behov. I planeringen beaktas särskilt förändringar i utvecklingen av markanvändningen och näringslivets behov. I planerna beskrivs den vilja som utarbetats genom samarbetet. Planen innehåller ett förslag på vilken verksamhet och vilka åtgärder som borde prioriteras och som förberetts tillsammans med statsförvaltningen. Planerna innehåller kommunernas och statens åtgärder. Genomförandebesluten fattas separat i enlighet med kommunernas och statens normala beslutsförfaranden.

Utgångspunkterna för planeringen är målområdets utvecklingsmål samt de nationella trafikpolitiska målen och ramvillkoren. Nationella utgångspunkter är bland annat de mål för trafiksystemplaneringen som ges i lagen om trafiksystem och landsvägar och de klimatmål som ställts upp för trafiken i den nationella energi- och klimatstrategin. I fortsättningen kommer den nationella trafiksystemplaneringen att vara den centrala utgångspunkten för regional planering. 

Trafiksystemplaneringen har en nära koppling med planeringen av markanvändningen. I vissa områden såsom i Helsingfors- och Tammerforsregionerna har planeringsprocessen kombinerats med planeringen av markanvändning, boende och trafik. Då använder man termen MAL-planering. Ansvaret för planeringen av markanvändningen ligger enligt markanvändnings- och byggnadslagen hos kommuner och landskapsförbund. 

Aktörer och Trafikledsverkets roll

Landskapsförbundets roll är att ansvara för inledningen av planeringsprocessen för landskapets trafiksystemplan och för att leda samarbetet enligt lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt. Trafikstrategiarbetet som överskrider landskapsgränserna kan även ledas av NTM-centralen. 

NTM-centralernas ansvarsområden för trafik är landskapsförbundens centrala partners i trafiksystemplaneringen. I den regionala trafiksystemplaneringen deltar även kommuner, Trafikledsverket och Transport- och kommunikationsverket Traficom. I många områden deltar även andra intressentgrupper såsom regionala kollektivtrafikmyndigheter och handelskamrar i planeringen. 

Enligt lagarna om Trafikledsverket och Transport- och kommunikationsverket deltar ämbetsverken i den regionala trafiksystemplaneringen tillsammans med landskapsförbunden, kommunerna, stadsregionerna och övriga aktörer. Ämbetsverkens uppgift är att hämta statens mål och åsikter till planeringen. Trafikledsverkets roll är framför allt kopplat till utvecklingen och underhållet av ban- och vägnätet samt vattenlederna samt till samordningen av trafiken och markanvändningen. 

Mer information om den regionala trafiksystemplaneringen får du på landskapsförbundens och NTM-centralernas webbplatser.