Hoppa till innehåll

Delta och påverka planeringen av trafikledsprojekt

Du kan bidra till uppkomsten av en bra plan genom att lyfta fram viktiga saker under planeringen.

Parter i växelverkan, omfattning och innehåll utformas utifrån planeringsskedet och projektets karaktär. Det är viktigt att medborgarna och andra parter i planeringen påverkar planeringen i rätt tid.

Planeringen av trafikledsprojekt är en process som preciseras stegvis. Planeringsnoggrannhet och beslutsfattande i varje fas samordnas med planeringen av markanvändning.  I små projekt behövs inte alltid alla faser och faserna kan kombineras. Stora projekt och projekt som är viktiga med tanke på miljön bedöms enligt förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB) antingen före utredningsplanen eller samtidigt som den, eller tillsammans med väg- eller järnvägsplanen. Under MKB-processen hörs allmänheten och myndigheterna två gånger.

Under förstudien ligger tyngdpunkten på samarbetet mellan de olika myndigheterna. Behovet av växelverkan under förstudien varierar beroende på projektets karaktär. I samarbetet betonas i allmänhet olika myndigheters, såsom kommunernas och landskapsförbundens, deltagande. På basis av förstudien kan man fatta beslut om att inleda planeringen. Besluten är väg-, ban- eller farledshållarens ställningstaganden till behovet av, tidpunkten för och den fortsatta planeringen av utvecklingsåtgärderna. De åtgärder som anses nödvändiga framskrider till fortsatt planering och genomförande enligt den tidtabell som finansieringen tillåter.

I utredningsplanen samarbetar kommunerna, landskapsförbunden, miljömyndigheterna och andra planeringsorganisationer, markägare, lokalinvånare, företagare och olika medborgarorganisationer, när det gäller farleder dessutom bland annat hamnar och rederier. En omfattande växelverkan är särskilt viktig just under utredningsplaneringen, eftersom man då fattar beslut om de viktigaste grundläggande lösningarna för projektet. I utredningsplanen bestäms det ungefärliga läget och utrymmesbehovet för vägen och järnvägen samt förhållandet till den omgivande markanvändningen. En godkänd utredningsplan kan begränsa annat byggande och också medföra skyldighet för väghållaren att lösa in områden. Principiella faktorer som godkänts i utredningsplanen behandlas i regel inte längre i väg- och järnvägsplaneringsskedet. När väg- och järnvägsplanen i sinom tid tas upp till behandling kan man i allmänhet inte längre få ändringar i dessa principiella frågor genom anmärkningar eller besvär.

I väg- och järnvägsplanen avgörs faktorer som direkt påverkar markägare och andra berörda parter, vilket innebär att växelverkan fokuserar på sådant som gäller dem. Vid utarbetandet av väg- och järnvägsplanen är parterna i växelverkan förutom landskapsförbunden, miljömyndigheterna och kommunerna markägarna, invånarna och företagarna i närheten av vägen och järnvägen samt andra nödvändiga myndigheter. Med stöd av väg- och järnvägsplanen har staten rätt att ta de områden som anvisats i planen i besittning och börja bygga landsvägen och banan.

Väg- och järnvägsplanens förfaranden för växelverkan beskrivs närmare i separata presentationer om vägplanen och järnvägsplanen.

För farleder finns ingen motsvarande lagstadgad planeringsfas som väg- och järnvägsplaneringen. Farledens läge bestäms i tillståndsprocessen enligt vattenlagen, och i samband med den har parterna möjlighet att påverka projektet och dess genomförande. 

Byggnadsplaneringen anknyter till projektets omedelbara genomförande, ingår ofta i entreprenaden och görs först när finansieringen av projektet har ordnats. Byggnadsplaneringen är projektets tekniska planering och under den förs ingen medborgardiskussion längre. Växelverkan med dem som ansvarar för byggandet och markägarna samt andra sakägare fortsätter dock under hela byggnadsplaneringen och byggandet inom gränserna för väg- eller järnvägsplanen.  Diskussionen gäller arrangemangen under byggtiden. I mindre projekt kan väg- och byggnadsplaneringsfaserna kombineras. 

En landsvägsförrättning eller järnvägsförrättning hålls innan vägen och banan byggs. Beslut om ersättningar för den markareal som behövs för byggandet, för olägenheter av omvägar eller andra olägenheter och eventuella skador som orsakas av den farled som ska byggas fattas vid en landsvägs- eller järnvägsförrättning som utförs av Lantmäteriverket. På Lantmäteriverkets webbplats finns egna presentationer av markinlösnings- och ersättningsärenden för landsvägsförrättningar och järnvägsförrättningar, där man närmare beskriver bland annat förrättningsförfarandet, ersättningarna och utbetalningen av dem. 

Information om projekt, kungörelser

Den instans som ansvarar för planeringen publicerar kungörelser om utredningsplaner, väg- och järnvägsplaner i tjänsten Planering av statens trafikleder gällande inledandet av planeringen, framläggandet av planen till påseende eller beslutet om godkännande av planen.

Kungörelserna läggs också ut på den planeringsansvarigas webbplats och publiceras också i tidningarna i kommunerna i planeringsområdet. I kungörelserna finns information om planeringsobjektet samt vilka instanser och personer som ansvarar för planeringen. I tjänsten kan man följa med hur planeringen framskrider och där finns information om kommande interaktionstillfällen samt de planer som finns till påseende.

Länkar till de planeringsansvarigas kungörelser

Information om projekten hittar du också på vår webbplats i avsnittet Uppgifter om planeringsobjekten. 

Du kan påverka planeringen bl.a. genom att

  • personligen diskutera med dem som gjort upp planen
  • påverka genom kommunens tjänstemän (oftast som medlemmar i samarbetsgrupper).
  • vara verksam i sammanslutningar, föreningar och liknande som driver dina intressen.