Hoppa till innehåll

Delta och påverka i planeringen

Du kan bidra till uppkomsten av en bra plan genom att lyfta fram viktiga saker under planeringen.

Parter i växelverkan, omfattning och innehåll utformas utifrån planeringsskedet och projektets karaktär. Det är viktigt att medborgarna och andra parter i planeringen påverkar planeringen i rätt tid.

Planeringen av trafikledsprojekt är en process som preciseras stegvis. Planeringsexaktheten och beslutsfattandet i varje skede samordnas med planeringen av markanvändningen. Alla planeringsskeden behövs inte alltid. I små projekt behövs inte alla faser och faserna kan kombineras. Stora projekt och projekt som är viktiga med tanke på miljön bedöms enligt förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB) antingen före utredningsplanen eller samtidigt som den. Under MKB-processen hörs allmänheten och myndigheterna två gånger.

Under den preliminära utredningen ligger tyngdpunkten på samarbetet mellan de olika myndigheterna. Under den preliminära utredningen kan det finnas flera alternativa lösningar för att förbättra trafikleden. I den mer detaljerade planeringen minskar antalet alternativ.

I den allmänna planeringen samarbetar kommunerna, landskapsförbunden, miljömyndigheterna och andra planeringsorganisationer, markägare, lokalinvånare, företagare och olika medborgarorganisationer, när det gäller farleder dessutom bland annat hamnar och rederier. En omfattande växelverkan är särskilt viktig just under den allmänna planeringen, eftersom man då fattar beslut om de viktigaste grundläggande lösningarna för projektet. I utredningsplanen fastställs vägens och järnvägens ungefärliga placering och utrymmesbehov samt förhållandet till den omgivande markanvändningen.

Utarbetandet av en väg- och järnvägsplan är detaljerad planering av en väg och järnväg i syfte att genomföra projektet. Vid utarbetandet av väg- och järnvägsplanen är parterna i växelverkan förutom landskapsförbunden, miljömyndigheterna och kommunerna markägarna, invånarna och företagarna i närheten av vägen och järnvägen samt andra nödvändiga myndigheter. Med stöd av väg- och järnvägsplanen har staten rätt att ta de områden som anvisats i planen i besittning och börja bygga en landsväg eller bana.

För farleder finns ingen motsvarande lagstadgad planeringsfas som väg- och järnvägsplaneringen. Farledens läge bestäms i tillståndsprocessen enligt vattenlagen, och i samband med den har parterna möjlighet att påverka projektet och dess genomförande.

Byggnadsplaneringen anknyter till projektets omedelbara genomförande, ingår ofta i entreprenaden och görs först när finansieringen av projektet har ordnats. Byggnadsplaneringen är projektets tekniska planering och under den förs ingen medborgardiskussion längre.

Information om projekt, kungörelser

Den instans som ansvarar för planeringen publicerar kungörelser om utredningsplaner, väg- och järnvägsplaner på sin webbplats om inledande av planeringen, framläggande av planen eller beslut om godkännande av planen. Kungörelserna publiceras också i tidningarna i kommunerna i planeringsområdet. I kungörelserna finns information om planeringsobjektet samt vilka instanser och personer som ansvarar för planeringen.

Länkar till de planeringsansvarigas kungörelser

Trafikledsverkets kungörelser

De regionala närings-, trafik- och miljöcentralernas kungörelser

Information om projekten hittar du också på vår webbplats under avsnittet med uppgifter om planeringsobjekten.

Du kan påverka planeringen bl.a. genom att

• personligen diskutera med dem som gjort upp planen
• påverka genom kommunens tjänstemän (oftast som medlemmar i samarbetsgrupper).
• vara verksam i sammanslutningar, föreningar och liknande som driver dina intressen.