Yhteystiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäällikkö

Veli-Pekka Pelttari

  • 0295 022 821

Destia Oy

Työmaanpäällikkö

Juha Poskiparta

  • 040 675 2345

Vt 12 välillä Eura-Raijala

Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt valtatien 12 parantamisen välillä Eura-Raijala. Valtatie 12 toimii Rauman seudun teollisuuden ja sataman kuljetusten pääreittinä sisämaahan. Valtatie kytkeytyy kansainväliseen liikenneverkkoon Rauman TEN-sataman kautta. Hankkeesta on laadittu tiesuunnitelma. Valtatien 12 parantaminen toteutetaan vuosille 2018–2019 myönnetyllä korjausvelkarahoituksella ja toteuttaminen on käynnistynyt lokakuussa 2018. Rakennustyöt valmistuvat pääosin vuoden 2019 loppuun mennessä.

Karttakuva vt 12 Eura-Raijala -hankkeen sijainnista.

Valtatien 12 liikennemäärä on 2670-3570 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaita ajoneuvoja on noin 15-20%. Vuoteen 2040 liikennemäärän ennustetaan kasvavan noin 3180-4260 ajoneuvoon vuorokaudessa. Tiellä on runsaasti kustannustehokkuutta vaativia kuljetuksia kuten esim. raakapuuta. Tie on liikennemäärään ja liikenteen koostumukseen nähden kapea ja tien päällystetty leveys on vain noin 7,5 metriä. Myös pohjavesisuojauksissa ja meluntorjunnassa on puutteita.

Hankkeen tavoitteena on raskaan liikenteen matka-ajan ennakoitavuuden ja turvallisuuden parantaminen. Lisäksi kevyen liikenteen olosuhteet parantuvat pientareiden leventyessä. Pohjavesisuojauksella vähennetään vedenhankinnalle tärkeän pohjavesialueen likaantumisriskiä. 
 
Valtatie 12 parannetaan Euran ja Raijalan väliltä nykyistä leveämmäksi yhteensä noin 21 km matkalta. Valtatietä levitetään molemmin puolin ja sen kantavuutta parannetaan noin 8 km:n matkalla Remixer-menetelmällä. Ristolassa Linjatien liittymä porrastetaan miniporrastuksella ja Kokemäentien liittymä kanavoidaan, jolloin saadaan kääntyville ajoneuvoille omat kaistat. Mustanmyllynojan kohdalle rakennetaan pohjavesisuojausta noin 0,7 km:n matkalle. Lisäksi valtatien tasausta nostetaan nykyisen sillan kohdalla ja hieman lasketaan Pyhän Henrikintien liittymää lähestyttäessä. Näin saadaan liittymästä paremmat näkyvyydet Ristolan suuntaan. Raijalassa lasketaan noin kilometrin matkalla mäen tasausta valtatieltä 2 liittyvän liikenteen sujuvuuden parantamiseksi. Myös Pyhän Henrikintien liittymä porrastetaan miniporrastuksella. Hanke sisältää viisi siltaa. Kaikki neljä nykyistä vesistösiltaa uusitaan. Ristolaan rakennetaan uusi kevyen liikenteen alikulkukäytävä. Vesistösiltojen kiertotiet rakennetaan siltapaikan kohdalla valtatien pohjoispuolelle.

Hankkeen aikataulu ja töiden eteneminen syksyllä 2019

Rakennustyöt on aloitettu lokakuussa 2018 ja ne valmistuvat pääosin vuoden 2019 aikana. Tierakenne on levennetty ja levennetty tien piennar on päällystetty syksyllä 2019. Muiden tienrakennustöiden valmistuttua tieosuus päällystetään vielä uudelleen noin 21 kilometrin matkalta koko leveydeltään. Varsinaiset sillanrakennustyöt, Ristolan liittymän porrastus sekä Mustamyllynojan pohjavesisuojauksen rakentaminen ovat käynnissä ja valmistuvat myöhemmin syksyllä 2019. Köyliönjoen siltapaikan sekä Raijalan mäkikohteen kiertotiet ovat käytössä näiden kohteiden valmistumiseen saakka. 

Pääurakoitsijana toimii Destia Oy.