Hoppa till innehåll

Utbildningar om vägsäkerhet

Vägskydd är ett utbildningsprogram med vilket Trafikledsverket i egenskap av väghållare för allmänna vägar säkerställer att alla som arbetar på vägen är förtrogna med de riskfaktorer som trafiken ger upphov till på arbetsplatsen. Trafikledsverket förutsätter att personer som antingen arbetar på väg eller deltar i planeringen, ledningen eller övervakningen av arbete på väg har en sådan säkerhetskompetens som personen i fråga besitter efter att ha genomgått Vägskydd-utbildningen.

Trafikledsverkets Vägskydd 2-utbildningar hålls av utbildare som med godkänt resultat har genomgått Trafikledsverkets utbildning Vägskyddsutbildare.

Kursen Vägskydd 1

Kursen är avsedd för alla som arbetar på allmän väg, gata eller annat trafikområde. Målet med kursen är att öka arbetsledarnas och arbetstagarnas kunskaper om arbetarskyddet och trafiksäkerhet och förenhetliga trafikregleringen vid vägarbeten. Under kursen görs deltagarna förtrogna med hur man känner igen risker och faror vid arbeten på väg samt hur man handskas med dem.

Vägskydd 1-kompetens

Trafikledsverket kräver utbildningen Vägskydd 1 av:

 • Alla som deltar i underhållsarbeten på vägen.
 • Personer som transporterar väg- och beläggningsmaterial.
 • Förare av arbetsmaskin i annat än engångsarbete.
 • De som utför annat arbete på allmän väg.
 • Alla som deltar i utbildningen Vägskydd 2.

Trafikledsverket kräver inte utbildningen Vägskydd 1 av:

 • Till exempel en installatör som arbetar i ett skyddat kabelschakt under ledning av en arbetsledare som genomgått Vägskydd-utbildningen.
 • Personer som sköter varuleveranser av engångsnatur (virke osv.) till vägarbeten; förare av mobilkranar, betongpumpar och -bilar och andra personer i motsvarande kortvariga specialuppgifter.
 • Personer i andra uppgifter av engångsnatur.
 • Personer i kortvarigt arbete under övervakning av en som genomgått Vägskydd-utbildningen.

Trafikledsverket kräver att alla som arbetar på allmänna vägar har Vägskydd 1-kompetens. Detta är också en förutsättning för att delta i fortsättningskursen Vägskydd 2.

Över 300 000 Vägskydd 1-kort har redan beviljats (september 2020).

Kompetensen är i kraft i fem år.

För att förlänga sin Vägskydd 1-kompetens måste man gå om kursen Vägskydd 1.

Kursen Vägskydd 1 har förnyats

Den nya inlärningsplattformen för webbutbildningen Vägskydd 1 är i bruk och från och med den 2 januari 2020 kommer utbildningen Vägskydd 1 endast att erbjudas som webbutbildning. I och med denna ändring upphörde behörigheten som kursledare för Vägskydd 1 den 31 december 2019, och närundervisningen för Vägskydd 1 stryks ur utbildningsutbudet.

Webbutbildningen Vägskydd 1 är avgiftsfri för kursdeltagarna och kompetensen gäller i fem år från den månad då webbutbildningen slutfördes. Man kan själv skriva ut ett intyg över avlagd utbildning eller spara intyget på datorn. Den som har avlagt utbildningen kan mot en separat avgift beställa ett Vägskydd 1-kort i plast som utgör ett kompetensintyg från SPEK (till och med 11/2020).

Till portalen för kursen Vägskydd (e-vägskydd)

Kursen Vägskydd 2

Kursen Vägskydd 2 är avsedd för personer som sköter och ansvarar för trafik- och arbetssäkerheten på väg, gata eller annat trafikområde. Målet med kursen är att ge färdigheter för:

 • Kännedom om faror med arbeten på väg och beredskap för dem.
 • Beaktande av säkerhetsfrågor i planering och genomförande.
 • Kännedom om och utarbetande av lagstadgade planer.
 • Kännedom om lagstadgade inspektioner.
 • Ett enhetligt beteende i arbetet på vägen.
 • Kännedom om introduktions- och handledningsförpliktelser.
 • Kännedom om till de olika parternas ansvar på byggarbetsplatsen.

Trafikledsverket kräver Vägskydd 2-kompetens av:

 • Huvudentreprenörens ansvariga för arbets- och trafiksäkerhet i arbete på väg.
 • Den som arbetar med planering av arbetslednings-, övervaknings- och trafikarrangemang i arbete i anslutning till väghållning.
 • NTM-centralernas områdesansvariga.
 • Av dem som bereder entreprenaddokumenten och även av upphandlingskonsulter som utför detta arbete.
 • Av den inspektions- och tillsynsperson som är beställarens representant och av byggherrekonsulten.

Kursen på två dagar samt examen ger rätt till ett personligt Vägskydd 2-kort. En förutsättning för att få delta i kursen Vägskydd 2 är gällande Vägskydd 1- eller Vägskydd 2-kompetens.

Mer information

SPEK:s webbplats om vägskydd