Hoppa till innehåll

Underhåll av landsvägarna sommartid

Under sommaren sköts landsvägarna på många olika sätt så att de är trygga och trevliga att röra sig på. Jämfört med vintern utförs mer arbete särskilt utanför körbanan för att säkerställa goda underhålls- och körförhållanden även under vintern.

Sopning

På våren, när snön och isen har försvunnit, börjar man sopa bort sanden från vinterunderhållet från de belagda vägarna. Arbetet inleds i tätorter samt gång- och cykelleder så att man först rengör de avsnitt där den lätta trafiken är som störst. Därefter följer rast- och parkeringsplatser, riks- och stamvägar samt sist andra belagda landsvägar.

För att det ska damma mindre sopar man alltid med en maskin som vattnar sandningssanden före den sopas upp. Vid behov rengörs trafiklederna också från andra störande lösa ämnen året om.

Övrig renhållning

Spåren efter vintern på landsvägarna, i områdena som hör till dem och i omgivningen runt vägarna behöver rengöras och snyggas till på många sätt. Under våren rengörs och rätas ut vägmärken, kantstolpar och väderskydd vid hållplatser. Skräp plockas från vägkanten, lösa kantstenar repareras, broar tvättas och rastplatser inklusive möbler sätts i användbart skick. Största delen av dessa åtgärder vidtas före slutet av maj. Vid behov vidtas dessa åtgärder även senare under sommaren.

Skötsel av grönområden

Runt landsvägarna finns mångsidiga grönområden. Ett av de vanligaste arbetena är slåtter av vägens inre sluttningar. Läs mer om slåtterarbetena. Omgivningen runt vägen röjs också så att vägens kantmiljö ska hållas fri från sly och träd. Röjningsarbetena ger bättre sikt framåt till exempel i kurvor och vid avkörningar i olyckssituationer är risken att krocka med ett träd betydligt mindre.

Livligt trafikerade vägar röjs med två års mellanrum, övriga vägar med tre års mellanrum och på en smalare sträcka än på livliga vägar. Anslutningsområden, omgivningen runt skolor och områden med risk för viltolyckor röjs vid behov varje år. I tätorter och deras närområden kan det också finnas mer parkliknande vägmiljöer till exempel i samband med underfarter. Vid sådana objekt hålls vallen kortare än på de vägavsnitt som ska slås. Även träd och buskar hålls i skick.

Förbättring av torrläggningen

Att leda bort vatten från vägytan och vägkonstruktionerna är ett av de viktigaste sätten att säkerställa en lång livslängd för både beläggningen och hela konstruktionen. Torkningen av landsvägarna förbättras under sommarsäsongen genom att man gräver upp igenslammade diken och byter ut trasiga trummor eller trummor på fel höjd mot nya. Även utloppsdiken rensas efter behov.

Man strävar i allmänhet efter att förbättra torrläggningen på de vägavsnitt där beläggningsåtgärder vidtas. Dagvatten- och dräneringssystemens skick följs upp särskilt på våren efter att sandningssanden har sopats bort och eventuella uppslamningar avlägsnas från dagvattenbrunnar.