Hoppa till innehåll

Sommarunderhåll av vägarna

Det statliga vägnätet är 78 000 kilometer. Genom att underhålla vägarna på sommaren säkerställer man ett lyckat underhåll även på vintern. Tyngdpunkten för sommarens underhållsarbeten ligger på följande: Beläggning och lappning, reparation av broar, övrigt sommarunderhåll, skötsel av trafikmiljön, grusvägar, belysning och energi samt dränering.

Under sommarsäsongen sköts landsvägarna på många olika sätt för att de ska förbli trygga och bekväma att färdas på. Jämfört med vintertid utförs mer arbete särskilt utanför körbanan för att säkerställa goda underhålls- och körförhållanden även under vintern.

Beläggningar och lappningar

De mest synliga underhållsåtgärderna under sommaren är beläggning av vägar och vägmarkeringsarbeten. Dessutom görs mindre lappningar i beläggningen. Läs mer om reparationer av beläggningar. Läs mer om riktning av beläggningsreparationer.

Reparation av broar

I vägnätet ingår cirka 15 000 broar. På broarna utförs reparationer, inspektioner och andra skötselåtgärder och det sker i regel på sommaren. Olika skötselåtgärder är till exempel renhållning, inspektioner och små iståndsättnings- och underhållsåtgärder. På sommaren utförs också mindre och större reparationer på broarna. Typiska små reparationer är bland annat reparationer av kantbalkar, räcken, fogar och koner. De större reparationerna utgörs av reparationer av isoleringar, stödpelare och ytkonstruktioner på brolocket. Vid behov ska bron förnyas helt.

Skötsel av trafikmiljön

Skötsel av trafikmiljön är till exempel grönarbeten, byte av trafikmärken, underhåll av tunnlar och allmän renhållning.

Skötsel av grönområden

Runt landsvägarna finns mångsidiga grönområden att sköta om. Skötseln av grönområdena kan delas in i den som genomförs utanför tätorter och den som genomförs i tätorter. I tätorter sköter man till exempel om träd och buskar, planterar växter, avlägsnar ogräs och anlägger gräsmattor. Utanför tätorten genomför man slåtter och röjning.

Slåtter och röjning förbättrar sikten och säkerheten på vägen. Bra sikt minskar antalet trafikolyckor. I olyckssituationer minskar risken för att man kolliderar med träd. Regelbunden röjning och slåtter förbättrar också naturens mångfald.

Slåtterarbetet längs vägarna inleds under växtsäsongen i juni. Längs livligt trafikerade vägar kan slåtter genomföras två gånger på en sommar, längs lågtrafikerade vägar vanligtvis en gång. Röjning utförs med två års mellanrum på livligt trafikerade vägar och med tre års mellanrum på mindre trafikerade vägar. Viktiga områden såsom korsningar och områden med risk för viltolyckor samt i närheten av skolor kan vid behov röjas oftare.

Sopning och annan renhållning

Efter vintern måste man rengöra och snygga upp landsvägarna och deras omgivning. Under våren rengör man och rättar till trafikmärken, kantstolpar och hållplatser, samlar in avfall, rättar till kantstenar, tvättar broar och ställer i ordning rastplatser. I regel görs detta före juni månad, men vid behov även under sommaren.

Vägarna ska sopas för att få bort den sand som används på vintern. Först sopar man gång- och cykellederna så fort den snöfria perioden har stabiliserats. Därefter följer riks- och stamvägarna samt rast- och parkeringsplatser. Sist sopas övriga belagda vägar. Sopningen görs med en maskin som fuktar sanden först, vilket minskar uppkomsten av damm.

Grusvägar

På våren formas grusvägarna när isen har smält bort. Till sommararbetet på grusvägarna hör till exempel utjämning, dammbindning, grusning och reparation av konstruktioner. Sommarens underhållsarbeten varierar dock beroende på vädret. Läs mer om skötseln av grusvägar. Läs mer om underhåll av grusvägar.

Dränering

Att leda bort vatten från vägytan och vägkonstruktionerna är ett av de viktigaste sätten att säkerställa en lång livslängd för både beläggningen och hela konstruktionen. Dräneringen av landsvägarna förbättras under sommarsäsongen genom att man gräver upp igenslammade diken och byter ut trasiga trummor eller trummor som är i fel höjd mot nya. Även utloppsdiken rensas efter behov.

Man strävar i allmänhet efter att förbättra dräneringen på de vägavsnitt där beläggningsåtgärder vidtas. Skicket på systemet med dagvatten- och täckdiken följs i synnerhet upp på våren efter att sandningssanden har sopats bort, och eventuella uppslamningar avlägsnas från dagvattenbrunnar.

Belysning och energi

Cirka 12 000 kilometer av vägnätet har belysning, och Trafikledsverket ansvarar för cirka 7 000 kilometer av det. Sommartid är i regel belysningen släckt på vägarna. På sommaren utförs också olika förnyelse- och reparationsarbeten. Bland annat reparerar man elcentraler och förnyar kablar, belysning, belysningsstolpar och lampor. Belysningsstolpar kan också rätas ut vid behov. Vanligen förnyas lamporna i slutet av sommaren, då belysningen kan vara påslagen.

Övriga underhållsarbeten under sommaren

På sommaren utförs flera mindre skötsel- och reparationsåtgärder på vägområdet. Till exempel repareras rondeller och stenläggning vid anslutningar, räcken och rastplatser sköts om och enstaka förbättringar av konstruktionen genomförs.