Hoppa till innehåll

Avlägsnande av riskträd från banans skyddsområde

Järnvägstrafiken säkerhet och tågtrafikens smidighet kan förbättras märkbart genom att trädbeståndet på järnvägarnas skyddsområden vårdas och växtligheten på plankorsningarnas frisiktsområden röjs. Träd avlägsnas i bannätet året runt, i genomsnitt till en längd av cirka 100–200 km per år.

Träd avlägsnas också i privata markägares skogar, eftersom järnvägens skyddsområde sträcker sig utanför det område som Trafikledsverket äger. Av säkerhetsskäl är man tvungen att på vissa ställen avlägsna träd som är i dåligt skick och orsakar risker även på tomter. Man avtalar separat om att avlägsna träd och buskar som växer på tomter vid en syn med markägaren.

Markägaren ersätts för träd som fällts för att trygga järnvägens säkerhet. Trafikledsverket meddelar per brev om planerad fällning av riskträd. I egenskap av trädbeståndets ägare har markägaren rätt att besluta hur trädbeståndet ska avlägsnas och säljas.

Med järnvägens skyddsområde avses ett område utanför järnvägsområdet som behövs för att trygga en smidig användning av järnvägen. Skyddsområdet grundar sig på järnvägslagen och sträcker sig i allmänhet 30 meter från mittlinjen på banan eller det närmaste spåret. Skyddsområdet inlöses inte som järnvägsområde utan kvarstår i markägarens ägo och besittning.

Med järnvägens skyddsområde avses ett område utanför järnvägsområdet som behövs för att trygga en smidig användning av järnvägen. Skyddsområdet grundar sig på järnvägslagen och sträcker sig i allmänhet 30 meter från mittlinjen på banan eller det närmaste spåret. Skyddsområdet inlöses inte som järnvägsområde utan kvarstår i markägarens ägo och besittning.

Med riskträd avses ett träd som sträcker sig över banan eller dess konstruktioner om det faller. Skador på bankonstruktionerna och trafikstörningar orsakar samhället stora kostnader varje år.

Naturobjekt på ett skyddsområde beaktas när träd avlägsnas

Naturskyddsområden som finns på skyddsområden, hotade arter, särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen, värdefulla naturobjekt och naturminnesmärken klarläggs på förhand och skyddsbehoven beaktas. Tillstånd för miljöåtgärder enligt markanvändnings- och bygglagen kan krävas för avlägsnande av träd. Trafikledsverket ansöker om de myndighetstillstånd som behövs för att avlägsna träd.

Trafikledsverket står till tjänst med information och säkerhetsåtgärder för avverkning på järnvägens skyddsområde

När du planerar att fälla träd i närheten av en järnväg ska du kontakta den regionala järnvägsdisponenten i god tid innan avverkningen. Den regionala järnvägsdisponenten ger mer information om arbetssäkerheten vid avverkning längs banan och om användningen av arbetsmaskiner på järnvägens skyddsområde.

Vid skogsavverkning på skyddsområde ska man se till säkerheten i fråga om både avverkningsarbetet och järnvägen. Trädfällning på järnvägens skyddsområde kräver yrkeskunskap och bansäkerhetskompetens. En arbetsmaskin, en del av den eller träd som ska fällas får under inga omständigheter vara belägna under tre meter från närmaste räls eller spänningsförande delar av en elbana.

Om ett träd faller på elbanans kontakttrådar eller närmare än tre meter från närmaste räls, ska man omedelbart anmäla det på det allmänna nödnumret 112.