Ajankohtaista

Loimaan risteyssilta valmistuu vuoden 2019 loppuun mennessä. Eritasoliittymän ramppijärjestelyt valmistuvat keväällä 2020.

Uusien riista-aitojen rakentaminen Loimaalle on alkanut syksyllä 2019 ja työt valmistuvat kesällä 2020. 

Yhteystiedot

Loimaan eritasoliittymä
Varsinais-Suomen ELY-keskus

projektipäälikkö

Veli-Pekka Pelttari

  • 0295 022 821
  • etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Oteran Oy

työpäällikkö

Kimmo Kanerva

  • 0400 125 477
  • etunimi.sukunimi@oteran.fi

Vt 9 Loimaa

Loimaan eritasoliittymä ja Lammenpuiston alikulku

Valtatien 9 ja maantien 213 risteyssilta oli huonokuntoinen ja Loimaan eritasoliittymän rampeissa oli toimivuusongelmia. Rampeille ei voinut ilman suurempaa parannusta pidentää liittymis- ja erkaantumiskaistoja. Myös ramppien geometria oli tiukka. Hankkeessa uusitaan valtatien 9 ja maantien 213 risteyssilta aikaisempaa leveämpänä ja risteyssillalle tulee lisäkaistoja. Ramppien geometriaa parannetaan nykyistä väljemmiksi ja pidemmiksi. Teiden parantamiseksi laadittu tiesuunnitelma on valmistunut 2017.

Yleiskartta Loimaan eritasoliittymän parantamisen ja Lammenpuiston alikulun rakentamisen ratkaisuista.

Jalankulkijat ja pyöräilijät oikaisevat nykyisin valtatien 9 yli tasossa, mikä on erittäin vaarallista. Valtatien 9 liikennemäärä Loimaan kohdalla on noin 6200 ajon./vrk:ssa. Hankkeen yhteydessä rakennetaan valtatien alittava Lammenpuiston jalankulun ja pyöräilyn alikulkukäytävä. Alikulun yhteyteen rakennetaan myös linja-autoliikennettä palvelevat pysäkit, joita on mahdollista kehittää Loimaan terminaalityyppisiksi pysäkeiksi palvelemaan saatto- ja liityntäliikennettä. Lammenpuiston alikulkukäytävä palvelee erityisesti taajama- ja työpaikka-alueen kevyen liikenteen tarvetta päästä turvallisesti valtatien yli. Alueella on suuria asuntoalueita, joilla on liikennöintitarpeita valtatien toiselle puolelle mm. koulu-ja urheilukeskukseen ja kauppapalveluihin.  Lammenpuisto alikulun yhteydessä rakennettaan myös siihen liittyviä kevyen liikenteen väyliä. Lammenpuiston alikulku on osa valtatien turvallisuuden parantamista. Risteävä Ypäjä-Säkylä maantie 213 on liikennemäärältään seudun vilkkain, keskimääräinen vuorokausiliikenne on yli 13400 ajoneuvoa päivässä.

Loimaan eritasoliittymän parantamisen ja Lammenpuiston alikulun rakentaminen aloitettiin talvella 2018 erillisellä esirakennusurakalla, jossa rakennettiin pehmeikköjen edellyttämät esikuormituspenkereet ja esikuormitusaikaa hyödynnettiin siirtämällä uusien tierakenteiden alle jäävät tele- ja sähkökaapelit tulevien tierakenteiden mukaisiin sijainteihinsa. Esikuormituspenkereiden vaikutusaikana tavoiteltiin ja saavutettiinkin paikoin merkittäviä painumia. Esirakennusurakan hyötynä varsinaisessa rakennusurakassa myös päästiin heti rakentamaan väliaikaista kiertoliittymää ja massanvaihtoja koska laitesiirrot olivat jo tehdyt. Esikuormituspenkereiden kiviaines tullaan käyttämään kohteessa rakennettaviin pysyviin tierakenteisiin ilman materiaalihukkaa. 

Varsinainen rakennusurakka kilpailutettiin vuodenvaihteessa 2018-19. Käydyssä tarjouskilpailussa saatiin seitsemän urakkatarjousta, edullisimman tarjouksen antoi Oteran Oy. Urakkasumma on noin 5,4 miljoonaa euroa (alv 0 %). Rakennustyöt aloitettiin työnaikaisen kiertoliittymän rakentamisella tammi-helmikuun vaihteessa. Maantien 213 liikenne ohjataan rakennustyön ajan käyttämään nykyisiä eritasoliittymän ramppeja ja valtatielle 9 rakennettua kiertoliittymää. Vanhan sillan päätypenkereiden purku aloitettiin heti kun kiertoliittymä oli otettu käyttöön. Risteyssilta purettiin ja pulveroitiin betonimurskeeksi helmikuun viimeisenä viikonloppuna lauantaiaamusta sunnuntai-iltaan kestäneen valtatien liikennekatkon aikana. Kesän aikana uuden risteyssillan välituet ovat valmistuneet ja sillan kansi valetaan syyskuun puolivälissä. Kokonaisuudessaan uusi risteyssilta valmistuu syksyllä ja ramppijärjestelyt vuoden loppuun 2019 mennessä.

Lammenpuiston alikulkukäytävän rakennustyöt ovat sujuneet suunnittelusti alkuvuoden aikana ja alikulkusilta on valettu syyskuun alussa. Uudet kevyen liikenteen väylät ja linja-autopysäkit valmistuvat kokonaisuudessaan vuoden 2019 loppuun mennessä. 

Koko hankkeen kustannusarvio on 6 M€ ja Loimaan kaupunki osallistuu kustannuksiin 1,2 miljoonan euron kustannusosuudella.

Riista-aidat välillä Niinijoki-Koskenranta

Riista-aitojen toteutus alkoi syksyllä 2018 Loimaalla vanhan olemassa olevan riista-aidan kunnostustöillä. Syksyllä 2019 aloitetaan uuden riista-aidan rakentaminen Loimaalle hirvieläinten kulkureittien kohdille valtatien metsäisille osuuksille. Liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parannetaan estämällä paikallisesti hirvieläinten kulku valtatien yli. Jäljelle jäävä kulku ohjautuu tapahtumaan paremmissa näkemäolosuhteissa avoimessa maastossa. Riista-aitojen rakennustyöt valmistuvat kesällä 2020.

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 19.09.2019