Yhteystiedot

Pirkanmaan ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jukka Hakala

  • 0295 036 224

Ruoveden kunta

Tekninen johtaja

Harri Apell

  • 044 787 1340

Ruoveden kunta

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Stefan Hirvelä

  • 044 787 1341

WSP Finland Oy

Suunnittelija

Antti Ollila

  • 040 620 8297

WSP Finland Oy

Projektipäällikkö

Hannele Kemppi

  • 050 564 8792

Mt 14315 Kuruntien parantaminen

Tiehanke Suunnitteilla Pirkanmaa

Pirkanmaan ELY-keskus laatii yhdessä Ruoveden kunnan kanssa tiesuunnitelmaa Kuruntien parantamisesta 

Hankekuvaus

Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen Ruovedelle Kuruntien parantamisesta Urheilutien kohdalla.

Pirkanmaan ELY-keskus laatii yhdessä Ruoveden kunnan kanssa tiesuunnitelman Ruoveden keskustassa sijaitsevalle Kuruntielle, eli maantielle 14315.

Nykyinen Kuruntie–Urheilutien-liittymä parannetaan kiertoliittymäksi. Samassa yhteydessä tehdään tarvittavat muutokset kiertoliittymän yhteyteen sijoittuviin kevyen liikenteen järjestelyihin. Suunnitelmassa esitettävien toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen maantie 14315 lakkautetaan maantienä ja tie siirtyy Ruoveden kunnan omistamaksi ja hallinnoimaksi tieksi.

Suunnittelutyön tavoitteena on hillitä Kuruntien ajonopeuksia, parantaa Urheilutien liittymän liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta, sekä luoda kuntakeskukseen keskustamainen liikenneympäristö. Kuruntielle on tarkoitus laatia tie- ja rakennussuunnitelma. Suunnitelmaa laativana konsulttina toimii WSP Finland Oy.

Suunnittelutilanne

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi suunnitelmaluonnoksia esitellyttä yleisötilaisuutta ei järjestetty. Sen sijaan alueen asukkailla, maanomistajilla ja muilla asiasta kiinnostuneilla oli mahdollisuus tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittelymateriaaleihin sähköisesti, ja antaa niistä palautetta sähköpostilla tai puhelimitse. Yhteenveto saapuneista palautteista ja niiden vastauksista löytyy tämän sivun alaosasta.

Tiesuunnitelma viimeistellään, ja se valmistuu talven 2020-2021 aikana. Sen jälkeen tiesuunnitelma asetetaan nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi. Tänä aikana suunnitelmasta voi vielä jättää muistutuksia. Nähtävillä olosta kuulutetaan Pirkanmaan ELY-keskuksen kuulutukset ja ilmoitukset sivulla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse ELY-keskukseksi Pirkanmaa) ja verkkosivun lisäksi myös Ruovesi-lehdessä. Tiesuunnitelman valmistumisen jälkeen laaditaan rakennussuunnitelma.

Toteutus

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta, joten rakentamisaikataulu ei ole tiedossa.

Yhteenveto saadusta palautteesta