Rataverkon kunnossapidon ja ylläpitojärjestelmien kehittäminen: avoimen haun pilottiprojektit

Rataverkon kunnossapidon ja ylläpitojärjestelmien kehittäminen -osahankkeessa avoimen haun kautta käynnistyneitä pilottiprojekteja on yhteensä 15.

Radalla ja punaisia valoja, silta yläpuolella.

Liikennevirasto pilotoi yhdessä yritysten kanssa uusia digitaalisia tiedonkeruun teknologioita ja menetelmiä. Pilottiprojektit toteutetaan yhteistyökokeiluina, joissa sekä yritys että Liikennevirasto osallistuvat käytännön kokeiluun. Potentiaalisimmat kokeilujen kehittämistulokset on tarkoitus jalostaa edelleen osaksi tulevaisuuden toimintaa.

Pilottiprojekteissa kokeillaan muun muassa automaattista roudan syvyysseurantaa, laserkeilauksen, pistepilviaineistojen ja konenäön hyödyntämistä sekä erilaisten antureiden käyttämistä reaaliaikaisen tiedon tuottamisessa ja kohteiden monitoroinnissa.

Alta löydät kuvaukset pilottiprojektien tavoitteista, liitemateriaalia sekä loppuraportit projektien päätyttyä. Pilottiprojektit päättyvät viimeistään vuoden 2018 lopussa.

Rataverkon kunnossapidon ja ylläpitojärjestelmien kehittäminen -osahankkeen pilottiprojektit

Johtojen sijainti- ja syvyystietojen selvitys rata-alueella

Kerätään rata-alueelle sijoitettujen johtojen todelliset asennussyvyys- ja sijaintitiedot (käyttäen johto/putkitutkaa) sekä ominaisuustiedot. Tiedot dokumentoidaan ja tuotetaan sähköiseen tietokantaan. Tiedonhallintajärjestelmä parantaa mm. kaapelinäyttöjen suorittamista.

Tekijä: CTS Engtec Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilöt: Jouni Hytönen, p. 029 534 3884, Markku Granlund, p.029 534 3875

Arvioitu valmistuminen: 12/2017

Mobiililaserkeilauksella radan kunnossapitotiedon lähtömalli

Menetelmässä tuotetaan mobiililaserkeilauksen avulla rataympäristöä kuvaava lähtötietomalli. Mallista on mahdollista tunnistaa mm. radan ja varusteiden sijainti-, muoto- sekä korkeustieto. Tavoitteena on saada tarkempi ja kattavampi lähtötieto kunnossapidettävästä rata-alueesta.

Tekijä: Destia Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Jouni Hytönen, p. 029 534 3884

Arvioitu valmistuminen: 12/2017

Loppuraportti ja esityskalvot

Rataverkon automaattinen routaseuranta

Kokeilussa testataan automaattista roudan syvyysseurantaa mittaamalla lämpötilaprofiileja ratapenkereestä. Menetelmän avulla luotavista graafisista kuvaajista nähdään, milloin routa on alkanut sulaa tai kuinka syvälle routa ulottuu rakenteessa.

Tekijä: Finmeas Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Erkki Mäkelä, p. 029 534 3822

Arvioitu valmistuminen: 12/2018

Esityskalvot

Rautatiekasvillisuuden hallinta laserkeilauksen avulla

Kokeilussa testataan miehittämättömällä ilma-aluksella kuljetettavan laserkeilaimen käyttöä rautateiden kasvillisuuden hallintaan. Tulosten tarkastelu selainpohjaisella käyttöliittymällä, myös rajapinta GIS -järjestelmiin. Aiemmin tehty pilotti Liikennevirastolle kasvillisuuden hallinnasta  (Arbonaut Oy).

Tekijä: Global Virtual Platform GVP Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Jouni Hytönen, p. 029 534 3884

Arvioitu valmistuminen: 12/2017

Esityskalvot

Taitorakenteiden monitorointidatan liittäminen Taitorakennerekisteriin ja hyödyntäminen elinkaaren arvioimiseen

Kokeilussa valitun sillan rakenne mallinnetaan matemaattisesti ja siltaan asennetaan valokuitumonitorointilaitteisto, jolla saadaan tietoa jännitystilojen muutoksista. Suunnittelu, miten data ja analyysit saataisiin käytettäviksi suoraan Taitorakennerekisterin kautta elinkaaren arvioimiseen ja korjaustarpeen tarkasteluun.

Tekijä: Inspecta Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Timo Tirkkonen, p. 029 534 3616

Arvioitu valmistuminen: 7/2018

Esityskalvot

Rail Doctor Maintenance

Menetelmässä rataverkkoa käyttävään kalustoon asennetaan laitteisto, jolla voidaan automaattisesti mitata useita parametrejä. Laitteisto koostuu mm. laserkeilaimesta ja lisäksi voidaan liittää muita laitteita. Mittauksilla saadaan jatkuvaa tietoa radan rakenneosien mitoista ja ominaisuuksista.

Tekijä: Roadscanners Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilöt: Erkki Mäkelä, p. 029 534 3822 ja Tuomo Viitala, p. 029 534 3983

Arvioitu valmistuminen: 12/2018

Esityskalvot

Simis C -asetinlaitteesta ennakoivan kunnossapidon tueksi tuotettavat tiedot (Pilotti Turku)

Kokeilussa selvitetään, millaista dataa asetinlaitteen toiminnasta voidaan kerätä kunnossapidon tueksi, millaisia tunnuslukuja datasta voidaan tuottaa ja miten niitä voidaan hyödyntää ennakoivan kunnossapidon tukena.

Tekijä: Siemens Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilöt: Aki Härkönen, p. 029 534 3885, Jouni Hytönen, p. 029 534 3884 ja Kristian Granlund, p. 029 534 3197

Arvioitu valmistuminen: 12/2018

Esityskalvot

Radalla olevien esteiden, esineiden, eläimien ja luvattomien radan ylittäjien automaattinen tunnistaminen videovalvonnan avulla

Kokeilussa testataan olemassa olevien valvontakameroiden hyödyntämistä rataverkolla olevien esteiden, eläimien sekä henkilöiden tunnistamiseen automaattisesti kuvantunnistuksella. Kokeilu valtakunnallisessa kameravalvontajärjestelmässä, jolloin tiedot saadaan reaaliajassa turvavalvomoon.

Tekijä: Trafix Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilöt: Esa Herranen, p. 029 534 3897 ja Jouni Hytönen, p. 029 534 3884

Arvioitu valmistuminen: 3/2018

Esityskalvot

Konenäön hyödyntäminen merkkien inventointiin ja kunnon arviointiin

Kokeilussa testataan konenäön hyödyntämistä radan merkkien kunnonvalvontaan ja inventointiin. Kokeilussa selvitetään aikaisemmin kuvatuista videomateriaaleista, mitkä kaikki RATO 17:n mukaiset merkit ovat tunnistettavissa maastosta konenäöllä ja voidaanko niiden kuntotiedot selvittää samalla.

Tekijä: VR Track Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Jouni Hytönen, p. 029 534 3884

Arvioitu valmistuminen: 10/2017

Esityskalvot

Vaihteen ristikon anturointi ja kunnonhallinnnan mittausjärjestelmä

Kokeilussa testataan vaihteen ristikon jännitystilojen muutosten mittaamista jatkuvalla ja reaaliaikaisella menetelmällä, jossa mittauksia tehdään optisen valokuituanturin avulla. Mittausten avulla voidaan ennakoida kunnossapitotoimet asettamalla raja-arvoja mittaustuloksille.

Tekijä: VR Track Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilöt: Tuomo Viitala, p. 029 534 3983 ja Tuija Myllymäki, p. 029 534 3041

Arvioitu valmistuminen: 6/2018

Esityskalvot

Ratapenkereen monitorointi

Kokeilussa testataan ratapoikkileikkauksen monitoirointia anturoinnin avulla, jotta saataisiin jatkuvaa tietoa lämpötilan ja kosteuden jakautumisesta ratapenkereen rakennekerroksissa sekä mahdollisesta routanoususta. Tuloksia voidaan hyödyntää kunnossapidon suunnittelussa ja vaikutusten arvioinnissa.

Tekijä: VR Track Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Erkki Mäkelä, p. 029 534 3822

Arvioitu valmistuminen: 6/2018

Esityskalvot

Tasoristeysten inventointitietojen selvittäminen pistepilviaineistosta (Pilotti Turku-Uusikaupunki)

Kokeilussa selvitetään, miltä osin tasoristeysten maastoinventoinneissa kerättäviä tietoja olisi mahdollista tuottaa pistepilviaineistosta.

Tekijä: VR Track Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilöt: Jarmo Koistinen, p. 029 534 3166 ja Jouni Hytönen, p. 029 534 3884

Arvioitu valmistuminen: 9/2017

Esityskalvot

Turvalaitteettomien raiteiden ja vaihteiden käyttömäärien selvittäminen konenäön avulla (Pilotti Imatrankoski)

Kokeilussa on tarkoituksena selvittää, voidaanko konenäöllä selvittää sellaisten raiteiden ja vaihteiden käyttömääriä, joilla ei ole turvalaitteita ja joista ei synny asetinlaitteen tai kauko-ohjauksen lokitietoihin raiteiden osien varautumis- ja vapautumistietoja.

Tekijä: Vionice Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Jouni Hytönen, p. 029 534 3884

Arvioitu valmistuminen: 12/2017

 

Videoraportointi

Kokeilussa testataan videoraportointisovellusta, josta käsin rataisännöinnin ja kunnossapitäjän kuvaamat videot ovat kaikkien toimijoiden nähtävissä.

Tekijä: Vionice Oy

Liikenneviraston yhteyshenkilö: Veijo Valtonen, p. 029 534 3517

Arvioitu valmistuminen: 12/2017

Esityskalvot

reaktionapit
Sivu päivitetty 29.07.2020