Lisätietoja

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Suvi Nirkko

  • 029 5029 063

Plaana Oy

Juha Raappana

  • 040 577 9939

Valtatien 6 Taavetti – Lappeenranta hirvieläinselvitys

Vuonna 2019 toteutettiin valtatien 6 Taavetti-Lappeenranta välisen moottoriliikennetien hirviongelmiin liittyvä selvitys.

Väylävirasto ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus toteuttivat vuonna 2019 valtatien 6 Taavetti-Lappeenranta välisen moottoriliikennetien hirviongelmiin liittyvän selvityksen. Riista-aitojen rakentamisen jälkeen hirvien on todettu liikkuvan itä-länsisuunnassa pohjoispuolen riita-aidan takana ja harhautuvan aitojen aukkopaikoista moottoriliikennetielle. Metsästäjiltä saadun palautteen perusteella hirvet eivät ole oppineet vielä käyttämään tieosuudelle rakennettuja alikulkusiltoja eikä itäosalle rakennettuja Hurtanmaan ja Yllikkälän riista-alikulkusiltoja.

Selvityksen yhteydessä kerättiin metsästäjiltä tietoa hirvien liikkumisesta ja pyydettiin parannusehdotuksia, joita jalostettiin metsästäjien, viranomaisten ja asiantuntijoiden yhteistyönä. Ensimmäisenä parantamistoimena tehtiin jo kesällä 2019 riista-aitojen täydennysrakentamista Luumäellä Haimilan alueella , minkä jälkeen hirviä ei ole tällä osuudella päässyt valtatien 6 riista-aitojen sisäpuolelle. Jatkossa toteutettavia parantamistoimia voivat olla mm. riista-aitojen lisäporttien rakentaminen helpottamaan hirvieläinten pois häätämistä moottoriliikennetieltä. Selvityksen yhteydessä saatiin riista-aitojen parannusehdotuksia myös valtatien 6 Selkäharjun alueelle ja valtatielle 13.

Työn tuloksena suunnittelualueelle esitettiin lisäporttien ohella esimerkiksi riista-aitojen jatkamista ja aitojen päiden muotoilua, alikulkujen maisemointia hirviä houkutteleviksi, riistanauhajaksoja ja nuolukivien sijoittelua. Toimenpidesuunnittelun yhteydessä parantamistoimenpiteitä aikataulutettiin yhteistyössä metsästäjien kanssa. Selvityksen tulokset ja parannusehdotukset on julkaistu lokakuussa 2019 valmistuneessa raportissa. Lue lisää selvityksen tuloksista ja parannusehdotuksista Valtatien 6 Taavetti - Lappeenranta hirvieläinongelmiin liittyvä esiselvitys (pdf).

Projektin jatkotoimenpiteenä marraskuussa 2019 käynnistettiin riistakameraseuranta Kankankaan ja Hurtanmaan siltojen muodostamien alikulkujen alueella. Seurannan tavoitteena on saada lisätietoja hirvien liikkumisesta alikulkujen läheisyydessä mahdollisia tulevia parantamistoimia varten. Riistakameraseurantaa jatketaan elokuun 2020 loppuun asti. Aitoja ja portteja koskevien rakenteellisten parannustoimenpiteiden toteutus riippuu hankkeelle saatavasta jatkorahoituksesta.

Karttaan ympyröity Valtatien 6 Taavetti-Lappeenranta välinen moottoriliikennetie siltä alueelta, jolla hirviongelmaa esiintyy.