Valtatien 6 muuttaminen moottoriliikennetieksi rinnakkaistiejärjestelyineen välillä Selkäharju-Mansikkala, Lappeenranta ja Imatra

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii parhaillaan tiesuunnitelmaa valtatien 6 muuttamiseksi moottoriliikennetieksi välille Selkäharju - Mansikkala, Lappeenrannan ja Imatran kaupungin alueella. Tiesuunnitelmaan sisältyy esitys moottoriliikennetieosuudelta siirtyvän hitaan liikenteen käyttämäksi rinnakkaistieverkoksi ja erillisenä osana uuden rinnakkaistielinjauksen, Veromalammentien tiesuunnitelma-aineisto. Suunnittelualue rajautuu valtatien 6 länsipäässä (Kärjenkylä, Lappeenranta) Selkäharjun eritasoliittymään ja idässä (Mansikkala, Imatra) nykyisen, ennallaan säilyvän moottoritie-osuuden alkuun. Suunnitteluosuuden pituus on noin 39 km.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Laadittavassa tiesuunnitelmassa nykyinen valtatien keskikaiteellinen, nelikaistainen sekaliikenne-tieosuus muutetaan moottoriliikennetieksi nopeustason säilyessä nykyisellään, 100 km/h. Kaikki hitaat ajoneuvot (nopeustaso enintään 50 km/h) ohjataan moottoriliikennetien rinnakkaistieverkolle, joka koostuu pääosin nykyisestä maanteiden ja katujen muodostamasta tieverkosta. Rinnakkaistie-yhteydeksi viitoitetaan yksi KAS ELY-keskuksen ylläpitämällä maantieverkolla tai kaupunkien yllä-pitämällä katuverkolla kulkeva valtatien 6 suuntainen rinnakkaistieyhteys.  

Rinnakkaistieyhteys puuttuu ainoastaan Jänhiälä - Pellisenranta -osuudelta, jonne toteutetaan uusi tieosuus nykyisen Veromalammen yksityistien korvaavana maantienä. Uuden tieosuuden pituus on noin 2,5 km. Hankkeen tiesuunnitelma laaditaan samanaikaisesti päähankkeen tiesuunnitelman kanssa.

Valtatien 6 ja rinnakkaistieverkon nykyistä liikenteenohjausta uusitaan tarvittavilta osin ja samalla parannetaan tiettyjen, nykyisten eritasoliittymien järjestelyjä vastaamaan moottoriliikennetien toimi-vuus- ja liikenneturvallisuusvaatimuksia nykyisen tie- tai liikennealueen puitteissa.

Suunnittelun perusteet ja muut päätökset sekä suunnitelmat

Suunnittelun lähtökohtana toimii vuonna 2016 laadittu toimenpideselvitys (Valtatien 6 parantami-nen välillä Taavetti - Imatra, tieosuuden muuttaminen moottoriliikennetieksi, Luumäki, Lappeenran-ta ja Imatra) ja Liikenneviraston 1.10.2015, 970/0721/2011 antama periaatepäätös Vt6 Taavetti - Imatra -tieosuuden muuttamiseksi moottoriliikennetieksi.

Aikataulu ja rakentaminen

Hankkeen tiesuunnitelma valmistuu keväällä 2019.  Suunnitelman hallinnollinen käsittely ja nähtävillä olo käynnistyy erikseen ilmoitettavana ajankohtana alkukesällä. Hyväksytty lainvoimainen tiesuunnitelma mahdollistaa hankkeen toteutuksen aikaisintaan vuonna 2020 - 2021.

Hanke ei tällä hetkellä sisälly Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ohjelmoituihin alueellisiin perustienpidon investointikohteisiin.  Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 4,5 M€.

Karttakuva (pdf, 278 kt)

Sivu päivitetty 05.03.2019