Rautatiealan luvat

Rautateiden risteämisluvat

Sähköjohtojen, telekaapeleiden, kaukolämpöjohtojen ja maakaasuputkien sijoittaminen rautatiealueelle on luvanvaraista.

Risteämällä tarkoitetaan rautatiealueella sijaitsevia johtoja, putkia tai kaapeleita. Risteämä ylittää tai alittaa raiteen tai kulkee rautatiealueella, Liikenneviraston pylväissä, rakennuksissa tai muissa rakenteissa (kuten tie- tai alikulkusillat, kaapelikanavat ym.). Risteämälupa koskee radan alitusta tai sijoitusta radan suuntaisesti tai muutoin Liikenneviraston omistamalle alueelle.

Liikenneviraston maksullisia suoritteita koskevan liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (653/2017) 4§:n mukaan maaomaisuuteen myönnettävä käyttöoikeus on sellainen suorite, jonka Liikennevirasto voi hinnoitella liiketaloudellisin perustein. Luvista peritään käyttöoikeuskorvaus Liikenneviraston päätöksen LIVI/4610/06.02.00/2015 mukaisesti ja käsittelymaksu 110€ / tunti (+alv). Katso tästä tarkempi hinnasto. 

Luvat myönnetään hakemuksesta. Luvan käsittelyaika on noin 2-4 viikkoa.

Hakemuksesta tulee ilmetä mm:

 • hakijan yhteistiedot ja laskutusosoite
 • tiedot kohteesta (risteämän sijainti ratakilometri+m, asemapiirustus tai kartta)
 • sähköradalla etäisyys lähimmästä sähköratapylväästä ja sähköratapylvään numero
 • risteämän tyyppi ja alitustapa
 • rakennusaikataulu
 • kaapelin/putken omistajan tiedot
 • kaapelin/putken tiedot, mitat ja tyypit

Luvan liitteeksi tarvitaan:

 • suunnitelmapiirustukset
 • poikkileikkaus radan alituksesta
 • Liikenneviraston riskimatriisi täytettynä (toimitetaan hakijalle sähköpostilla)
 • rakennustyöstä laadittu turvallisuusasiakirja tai –suunnitelma

Ohjeita:

Alla mainitut Liikenneviraston julkaisut ovat saatavissa osoitteessa www.liikennevirasto.fi/ohjeluettelo

 • B6 ”Johtoteiden suunnitteluohjeet”
 • B7 ”Maakaapeleiden kaivu ja asennusohjeet”
 • B9 ”Laitetilojen ja valaisimien maadoittaminen”
 • B13 ”Yleisohje johdoista ja kaapeleista”
 • 7/2016 ”Sähkörataohjeet”
 • D 14 ”Johtoteiden yleinen työselitys”
 • 13/2010 ”Rautatiealueelle tulevien kiinteiden laitteiden ja rakenteiden maadoitussuunnittelu
 • ”Radanpidon turvallisuusohjeet” (TURO) Liikenneviraston alueella määräävät

Rautatiealueella vaadittavista erityisistä turvallisuusmenettelyistä ja työpätevyyksistä saa lisätietoa lupakäsittelijöiltä.

Lupahakemukset toimitetaan sähköpostitse aluekohtaisesti risteämälupia käsitteleville tahoille.

Alue Lupa-asiat Sähköristeämät
Pohjois-Suomi Taru Rouvinen
p. 0400 242246
etunimi.sukunimi(at)ramboll.fi

Ilpo Karjalainen
p. 040 154 4333
etunimi.sukunimi(at)welado.fi

Itä-Suomi Kimmo Tiainen
p. 050 352 6147
etunimi.sukunimi(at)ramboll.fi
Veikko Kuisma
p. 040 820 8978
etunimi.sukunimi(at)ramboll.fi
Länsi-Suomi Ville Kandell
p. 040 631 3173
etunimi.sukunimi(at)ramboll.fi
Reino Smolander
p. 040 572 3230
etunimi.sukunimi(at)ramboll.fi
Etelä-Suomi

Rataisännöitsijät vastuualueensa mukaan.

Martti Uuttu
p. 0400 422911

Marko Lankinen
p. 0400 418 422

Roope Suortti
p. 0400 419 455

etunimi.sukunimi(at)rrm.fi
Roope Suortti
p. 0400 419 455
etunimi.sukunimi(at)rrm.fi

 

Rautatiealan lupa-asiat:

Liikennevirasto
Anne Partanen,
puh. 029 534 3977,
etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

Tasoristeysluvat

Tasoristeysluvalla tarkoitetaan lupaa rakentaa tai ottaa käyttöön tasoristeys valtion rataverkolla. Tasoristeyslupa voi olla joko tilapäinen tai toistaiseksi voimassa oleva.

Lähtökohtana on, ettei pysyviä tasoristeyksiä rakenneta ilman vahvoja perusteita. Tilapäinen, työnaikainen tasoristeys voidaan rakentaa radanpitäjän luvalla, jos tasoristeyksestä ei aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle.

Luvat myönnetään hakemuksesta. Käsittelyaika on noin 2-4 viikkoa.

Hakemuksesta tulee ilmetä mm:

 • hakijan yhteystiedot
 • tarkka sijainti (ratakilometri+m, raiteiden numerot)
 • tasoristeyksen sijainti kartalla tai raiteistokaaviossa
 • tasoristeyksen käyttöaika (tilapäiset tasoristeykset)
 • tasoristeyksen kautta kulkevaksi suunniteltu liikennemäärä ja millä kulkuneuvoilla kuljetaan
 • kuinka turvallisuus varmistetaan, turvallisuussuunnitelma
 • suunnitellut kansirakenteet, suunnitelma tasoristeyksen toteuttamiseksi
 • tasoristeyksen / ylityspaikan sijainti raiteistokaaviossa
 • tarkka perustelu tasoristeyksen tarpeelle

Tasoristeyslupamaksu on 980€.

Maksun perusteet ovat Valtion maksuperustelaki (150/1992) 4 § ja 6 § sekä Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista (1026/2014) 2 §

Tasoristeyslupahakemus tulee lähettää Liikenneviraston kirjaamoon: kirjaamo(at)liikennevirasto.fi

Lisätietoja Liikennevirasto.fi sivuilla ja muualla verkossa

Ratalaki 28 §. Tasoristeysten perustaminen ja rautatien ylittäminen

Tasoristeykset valtion rataverkolla

Teiden ja rautateiden suunnittelua ja kunnossapitoa koskevat ohjeet tasoristeyksen kohdalta löydät Liikenneviraston ohjeluettelosta: www.liikennevirasto.fi/ohjeluettelo

Rautatiealan lupa-asiat:

Liikennevirasto
Anne Partanen,
puh. 029 534 3977,
etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi 

Sivu päivitetty 16.10.2018