Takaisin

Yhdessä turvallisemman Itämeren puolesta

Yhdessä turvallisemman Itämeren puolesta

Julkaistu 23.10.2014

Viranomaisten yhteistoiminta merellä tuo säästöjä, tehokkuutta ja turvallisuutta. Jo 20 vuoden ajan Suomen merelliset toimijat (METO) ovat tehneet yhdessä työtä Itämeren turvallisuuden puolesta. Yhteistyö on turvallisuuden lisäksi parantunut meriliikenteen palveluita ja tuonut säästöjä, kun resursseja on voitu hyödyntää tehokkaammin. Yhteistyössä osapuolina ovat Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Rajavartiolaitos ja Puolustusvoimat.

Meriliikenteen ohjaus estää parikymmentä karilleajoa vuodessa

Liikennevirasto on mukana merellisten toimijoiden yhteistyössä muun muassa meriliikenteen ohjauksen kautta. Meriliikennekeskukset parantavat merenkulun turvallisuutta ja edistävät alusliikenteen sujuvuutta sekä tehokkuutta. Lisäksi ne ennaltaehkäisevät onnettomuuksia sekä niistä mahdollisesti syntyviä ympäristöhaittoja. Vuosittain Liikenneviraston meriliikennekeskukset estävät noin parikymmentä karilleajoa.

Alusliikennepalvelu lisää alusliikenteen turvallisuutta, koska sen puitteissa tiedotetaan muun muassa muusta alusliikenteestä, käytettävistä väylistä, turvalaitteista, vaaratilanteista, poikkeamisista väyliltä, sää- ja jääolosuhteista sekä vedenkorkeudesta.

METO toimintaa tarkasteltiin 20. toimintavuotta juhlistaneessa seminaarissa Säätytalolla 23.10.2014

METO- yhteistoiminnan kautta on kyetty osoittamaan parhaat voimavarat ja osaaminen merellisen turvallisuuden kehittämiseen. METO:n tunnuslause on "Enemmän kuin osiensa summa". Merellisten toimijoiden tehtävät ovat erilaisia vaikka ne toimivatkin pitkälti samassa toimintaympäristössä. Eri tehtävistä johtuen niiden toimintamenetelmät ovat erilaisia, jolloin ne helposti muodostuvat toisaalta päällekkäisiksi, toisaalta toimintaympäristöön saattaa jäädä katvealueita. Suorituskyvyn maksimoinnin näkökulmasta on luonnollista, että toimijat jakavat toisilleen tietoa aktiivisesti näin pyrkien poistamaan päällekkäisiä toimintoja ja täyttämään katvealueet. Tämä kaikki edellyttää muiden toimijoiden tehtävien ja toimintatapojen tuntemista ja keskinäistä luottamusta. METO toimijoiden on häiriö- ja onnettomuustilanteessa mahdollista siirtyä joustavasti normaaliolojen eriytyneistä toimistaan tehokkaaseen yhteistoimintaan.

Suorituskykyjen yhteiskäyttö tuo lisäksi säästöjä ja järkevöittää toimintaa. Esimerkiksi meriliikennekeskukset käyttävät yhteistyössä muiden viranomaisten järjestelmien kanssa samoja sensoreita ja tiedonsiirtojärjestelmiä, jolloin käytettyjen sensoreiden määrä voidaan optimoida. Tehokkaan sensoriverkoston kautta meriliikenteen palvelu parantuu ja näin syntyy myös kaupallista hyötyä.

Seminaarissa korostettiin lisäksi, että teknisen yhteistyön lisäksi on kyetty rakentamaan yhteistyön tahto ja luotu ryhmä ihmisiä, jotka kokevat Suomen merellisen turvallisuuden sekä toimintakyvyn kehittämisen ja turvaamisen yhteiseksi, organisaatiosta riippumattomaksi tehtäväkseen. Kansainvälinen vaikuttaminen ja yhteisen kansallisen kannan muodostaminen luo vankan pohjan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Sillä edistetään kansallista etua ja se helpottaa myös resurssien käytössä, kun kaikkien ei tarvitse olla joka paikassa. Yhdessä edistämme Suomen parasta.

Merellisten toimijoiden välinen yhteistyö on tiivistä. Yhdessä toteutetaan myös hankkeita. Esimerkiksi METO- toimijoiden monilta osin yhteishankintana toteuttama Suomen merivalvonnan, meripelastuksen ja meriliikenteenohjauksen järjestelmä sensoreineen, tiedonsiirtojärjestelyineen ja käyttösovelluksineen on tänäkin päivänä kansainvälisesti ainutlaatuinen esimerkki viranomaisten onnistuneesta laajasta yhteistyöstä.

METO:n tulevaisuus?

Yhteiskunnan muutostekijät näyttäytyvät eri tavoin eri toimijoille, mutta melkoisella varmuudella METO- yhteistyö kykenee vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin yhtä menestyksellisesti kuin on tehty jo 20 vuoden ajan, seminaarissa todettiin.

METO taustaa

METO:n lähtölaukauksena voidaan pitää hallinnon kehittämisen ministeriövaliokunnan hyväksyessä 15.4.1994 merellisten toimintojen tehostamista ja organisaatioiden keventämistä selvittäneen työryhmän mietinnön. Merellisten viranomaisten valtakunnallisen yhteistyöryhmän perustava kokous järjestettiin 18.5.1994. Yhteistyössä osapuolina olivat tällöin Merenkulkulaitos, Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla tehdyn virastouudistuksen jälkeen METO-osapuolet ovat olleet 1.1.2010 alkaen Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Rajavartiolaitos ja Puolustusvoimat.

Liikenneviraston rooli meriliikenteessä

Meriliikenteessä Liikennevirasto vastaa liikenteen hallinnasta, talvimerenkulun varmistamisesta, merikartoituksesta sekä vesiväylänpidosta. Lisäksi sen tehtävänä on varautua toimialallaan huolehtimaan liikennejärjestelmän toimivuudesta normaaliolojen häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

 


reaktionapit