Hyppää sisältöön

Vt 8 parantaminen Eurajoen keskustan kohdalla: Tiesuunnittelu on yhteensovittamista ja yhteispeliä

Julkaistu 18.11.2021

Valtatie 8 Turku–Pori-välillä on tärkeä väylä Turun, Rauman ja Porin seutujen liikennejärjestelmässä. Eurajoen keskustan kohdalla kasitiellä paikallinen liikenne ja päätien liikenne ovat sekoittuneet, eikä tie ole täyttänyt tärkeimmille tieyhteyksille asetettuja tavoitteita. Nyt käynnissä olevan urakan tavoitteena on juuri parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Ison tiehankkeen onnistuminen vaatii tiivistä vuoropuhelua ja hyvää yhteistyötä kaikkien osapuolten kesken. Kuvassa vas. urakoitsija Destian työmaapäällikkö Timo Niemi, Väyläviraston projektipäällikkö Kari Partiainen ja pääsuunnittelija Ville Suntio Destialta Eurajoen kunnantalolla.

Urakan pääsuunnittelijana toimii Ville Suntio Destialta. Hän vastaa kaikista hankkeen suunnitelmista sekä niiden yhteensovituksesta niin teknisen toteutuksen, aikataulujen kuin resurssoinnin osalta. 

”Tällaisissa ST-urakoissa (suunnittele ja toteuta) haaste ja viehätys on suunnittelun ja rakentamisen yhteensovittaminen. On varmistettava, että suunnitteluratkaisut ja suunnitelmat ovat teknisesti oikein ja yhteensopivia ja tulevat ajallaan, jotta prosessi toimii. Esimerkiksi kaivinkoneen kuljettajalla pitää olla oikeaan aikaan ajantasaiset suunnitelmat”, sanoo Ville.

”Ilman hyvää suunnittelutiimiä ja yhteistyötä homma ei etenisi suunnitellusti”, Ville kehuu tiimiään, jossa on yli 20 henkilöä viideltä eri paikkakunnalta tekemässä tietokoneella mallipohjaista suunnittelua. Suunnittelijat ovat erikoistuneet eri osa-alueisiin, kuten tie- ja kuivatussuunnitteluun, siltasuunnitteluun, geosuunnitteluun, liikenteenohjaus- ja valaistussuunnitteluun sekä ympäristö- ja maisemasuunnitteluun", Ville kertoo.

Suunnittelua tehdään mallipohjaisesti eli 3D-mallia hyödyntäen. Mallissa esitetään suunnitellut rakenteet ja nykytila 3D-muodossa, jolloin yhteensovitus eri rakenteiden kanssa pystytään tekemään tarkasti ja visuaalisesti. Suunnitelman lopputuotteena on toteutusmalli, jota hyödynnetään työmaalla mm. kaivinkoneiden koneohjausjärjestelmässä.

Suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan alueen asukkaat ja liikenne

Eurajoen rakennusurakkaan kuuluu muun muassa 4,5 kilometriä uutta valtatielinjausta, joka sisältää uuden ohituskaistan Rauman suuntaan. Tämän lisäksi rakennetaan viisi uutta siltaa ja korjataan nykyinen Eurajoen ylittävä silta. Urakkaan kuuluu myös noin kilometri meluntorjuntatoimenpiteitä, kahdeksan kilometriä tie- ja katuvalaistusta, kaksi eritasoliittymää sekä tiejärjestelyjä rinnakkaisteiden sekä jalankulku- ja polkupyöräväylien osalta. Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa on otettu huomioon alueen asukkaat ja alueen liikenne. Suunnitteluratkaisuilla ja rakentamisen vaiheistuksella pyritään minimoimaan rakentamisesta aiheutuvat haitat.
 
Rakennussuunnittelu aloitettiin tämän vuoden tammikuussa noin puoli vuotta ennen rakentamisen käynnistymistä. Kevään aikana maastossa tehtiin paljon täydentäviä tutkimuksia. Maaperätutkimuksissa selvitettiin maaperän tietoja mm. teiden ja siltojen perustamistavan määrittämiseen. Lisäksi alueen nykyisten rakenteiden, kuten kaapeleiden ja putkien sijaintitietoja on selvitetty maastomittauksien ja laiteomistajien kanssa käydyn vuoropuhelun avulla. Nämä tiedot toimivat pohjatietoina suunnittelulle. 

Ympäristö on erityisesti huomioitu suunnittelussa. Esimerkiksi Jokilaaksoon tulee läpinäkyvät melukaiteet, jotta kaunis maisema näkyy kasitien käyttäjille. Melusuojausta tulee paljon, joten meluvaikutukset pienenevät. Hulevesien käsittely tehdään selkeytys- ja neutralointialtaiden kautta, jolla varmistetaan vesistöön johdettava veden hyvä laatu. Suunnittelulla minimoidaan myös se, ettei maa-ainesta tarvitse kuljettaa kauas pois vaan sitä hyödynnetään mahdollisimman paljon lähialueella. 

Suunnittelu tuottaa tarvittavat rakennussuunnitelmamallit, piirustukset ja dokumentit rakentamisen tarpeisiin. Aineisto koostuu tuhansista tiedostoista.

Tiivis vuoropuhelu hankkeen osapuolien kesken

Ville kertoo, että yhteistyö kaikkien osapuolien kanssa on sujunut hienosti.
Rakennussuunnittelusta on nyt noin 85 prosenttia valmiina ja suunnitelmat valmistuvat kokonaisuudessaan tämän vuoden aikana. 

”Yhteistyö asiakkaamme Väyläviraston kanssa on toiminut erinomaisesti koko hankkeen ajan. Erityisesti suunnitelmien tarkastus ja hyväksytys on sujunut hienosti. Tiiviillä vuoropuhelulla olemme myös varmistaneet kunnan toiveet kunnallistekniikan suhteen, kuten myös teleoperaattoreiden ja sähköyhtiöiden toiveet heidän verkostoihinsa liittyen”, Ville kertoo.

Uudet järjestelyt liikenteelle valmistuvat vuoden 2022 aikana. Viimeistelytöitä tehdään vielä jonkin aikaa sen jälkeen. Ville toivoo ihmisiltä kärsivällisyyttä, sillä työmaa aiheuttaa valitettavasti hidasteita liikenteelle: ”Teemme tätä tienkäyttäjille ja alueen asukkaille turvallisemman ja sujuvamman liikenteen puolesta.”