Hyppää sisältöön

Vt 4 Hartola-Oravakivensalmi: Valtatien 4 parantaminen välillä Hartola–Oravakivensalmi käynnistyy

Julkaistu 19.10.2020 8.00

 

Valtatien 4 sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan noin 12 kilometrin matkalta Hartolan ja Oravakivensalmen välillä. Rakentamistyöt on suunniteltu aloitettaviksi ensi kesän alussa. Hanke urakoidaan suunnittele ja toteuta-mallilla, joka sisältää kehitysvaiheen (STk).

Valtatien 4 väli Hartola–Oravakivensalmi on osa laajempaa valtatien 4 parantamishanketta välillä Lusi–Vaajakoski. Hartolan kunnan alueella sijaitseva toteuttamatta jäänyt osahanke on noin 12 kilometrin mittainen, jota nyt lähdetään parantamaan.

Valtatien 4 sujuvuutta ja turvallisuutta parannetaan

Nyt parannettava osuus valtatiestä 4 on kapea ja osittain myös mäkinen. Muun muassa teiden kulkukelpoisuuteen, turvallisuuteen ja palvelutasoon liittyvä tien geometria ei tällä hetkellä Hartola–Oravakivensalmi-osuudella täytä nykyohjeiden vaatimuksia. Osuudella on myös useita yksityistieliittymiä, jotka alentavat väylän ajo- ja liikkumisolosuhteiden tasoa sekä turvallisuutta. Hankkeessa rakennetaan ohituskaistapari sekä melusuojauksia.

”Osuuden keskimääräinen liikennemäärä vuorokaudessa on noin 6900 ajoneuvoa, josta raskasta liikennettä on noin 15 %. Tavoitteena on sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden kohentaminen ohitusmahdollisuuksien ja liittymien turvallisuuden parantamisella”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastosta.

”Turvallisuuden parantamiseksi tietä levennetään ja se linjataan uudelleen nykyisen tien itäpuolelle Muikunlahden ja Kettuvuoren välillä. Yksityisteiden liittymiä karsitaan, mutta myös uusia yhteyksiä rakennetaan. Katkaistaville yhteyksille järjestetään korvaavat yhteydet joko olemassa olevien ja parannettavien, tai täysin uusien liittymien kautta”, Hämäläinen jatkaa.

Tien rakentamisen vaikutukset pohjavesialueeseen ja pohjaveden saatavuuteen vähäisiä

Hankkeen yhteydessä rakennetaan yhteensä yhdeksän kilometriä pohjavesisuojausta, koska nykyisen valtatien osuutta I-luokan pohjavesialueella välillä Hartola–Oravakivensalmi ei ole suojattu, ja myös uusi tielinjaus tulee sijaitsemaan pohjavesialueella. Jos tiejärjestelyt jätettäisiin nykyiselle tasolleen, veden laadun ennustettaisiin heikentyvän.

Valtatien 4 parantaminen osuudella toteutetaan siten, ettei pohjavedelle aiheudu pilaantumisvaaraa tai pohjavedenkorkeuden haitallista alenemista. Tämä varmistetaan esimerkiksi estämällä vaarallisten aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen. Pohjaveden laatua ja määrää tarkkaillaan koko hankkeen ajan. Yleisesti tien rakentamisen vaikutukset pohjavesialueeseen ja pohjaveden saatavuuteen on arvioitu vähäisiksi.

Rakentamistyöt käynnistyvät ensi kesänä

Tämän hetken tavoiteaikataulun mukaan varsinaiset rakentamistyöt käynnistyvät ensi kesän alussa. Sitä ennen toteutetaan Museoviraston edellyttämät arkeologiset tutkimukset hankealueella sijaitseville muinaismuistoalueille, koska hanke sivuaa tai ylittää useaa muinaismuistolain rauhoittamaa kiinteää muinaisjäännöstä.

”Arkeologiset tutkimukset aloitetaan nyt syksyn kuluessa. Vuoden vaihteen jälkeen järjestetään urakoitsijan kilpailutus, jonka jälkeen kevättalvella aloitetaan suunnittele ja toteuta -urakan kehitysvaihe. Kehitysvaiheessa olennaista on kaikkien osapuolten kehitysmyönteisyys. Kun lopullisia rakennussuunnitelmia ei ole vielä lyöty lukkoon, voidaan yhteisellä kehitysvaiheella saavuttaa merkittäviä säästöjä materiaaleissa ja työvaiheissa ja siten edelleen kustannuksissa ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista”, Hämäläinen sanoo.

Hankkeen kustannusarvio on 26 miljoonaa euroa ja se valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2023.

Karttapiirros rakennettavasta ja parannettavasta tieosuudesta valtatiellä 4.

Lisätiedot:

Juha-Pekka Hämäläinen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. +358 29 534 3563
[email protected]

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt-4-hartola-oravakivensalmi

Vt 4 Hartola-Oravakivensalmi-hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentää pohjaveden pilaantumisriskiä ja meluhaittoja. Valtatie 4 on Suomen tärkeimpiä päätieyhteyksiä ja tavaraliikenteen pääväylä etelä-pohjoissuunnassa, joka kuuluu Euroopan unionin määrittelemään TEN-T -ydinverkkoon.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.