Hyppää sisältöön

Vt 4 Hartola-Oravakivensalmi-hanketta valmistellaan alueen kaivokartoituksella

Julkaistu 2.12.2020 9.00

 

Rakennustöitä valmistellaan alueen kaivoja kartoittamalla

Vt 4 Hartola-Oravakivensalmi-hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentää pohjaveden pilaantumisriskiä ja meluhaittoja alueella. Rakentamisen vaikutusten alueella ja niiden läheisyydessä kartoitetaan pohjaveden pinnan tasoa ja laatua joulukuun aikana liitteenä olevan kartan mukaisella alueella, jolla tehdään mm. kaivokartoitus, jonka yhteydessä kaivoista mitataan vedenkorkeus. Valtatien 4 läheisyydessä sijaitsevista kaivoista otetaan lisäksi vesinäyte. Tien lähialueen kaivojen pinnankorkeuden seurantaa jatketaan keväällä 2021 sekä rakentamisen aikana. 

Kaivokartoituksen toteutuksesta vastaa Ramboll Finland Oy. Kartoituksen toteutusta helpottaa, jos kaivot olisivat lukitsematta mittauksia varten. Kaivokartoituksen lisäksi asennetaan kaksi uutta pohjavesiputkea pohjaveden laadun ja pinnan tason seurantaa varten.

Pohjaveden suojaaminen avainasemassa hankkeessa

Hankkeen yhteydessä rakennetaan yhteensä 175 000 neliömetriä pohjavesisuojausta, koska nykyisen valtatien osuutta I-luokan pohjavesialueella välillä Hartola–Oravakivensalmi ei ole suojattu, ja myös uusi rakennettava tielinjaus tulee sijaitsemaan pohjavesialueella. 

Rakentamistyöt toteutetaan siten, ettei pohjavedelle aiheudu pilaantumisvaaraa tai pohjavedenkorkeuden haitallista alenemista. Tämä varmistetaan esimerkiksi estämällä vaarallisten aineiden pääsy maaperään. Pohjaveden laatua ja määrää tarkkaillaan koko hankkeen ajan. Yleisesti tien rakentamisen vaikutukset pohjavesialueeseen ja pohjaveden saatavuuteen on arvioitu vähäisiksi.

”Pohjavesien ennakkoseurannalla saadaan kattava kuva vesien nykytilanteesta, jotta rakentamisen sekä tien käytön aikana voidaan seurata hankkeen tuomia vaikutuksia pohjavesien tilaan”, toteaa hankkeen projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen.

Rakentamistyöt käynnistyvät ensi kesänä

Rakentamistöitä valmistellaan myös muilla tavoin. Maantietoimituksen aloituskokoukset on pidetty marraskuun loppupuolella ja niiden myötä tiesuunnitelman mukainen tiealue on haltuunotettu Väyläviraston ja sitä myötä talvella 2021 valittavan urakoitsijan hallintaan. 

Tämän hetken tavoiteaikataulun mukaan varsinaiset rakentamistyöt käynnistyvät vuoden 2021 ensimmäisen puoliskon aikana. Hankkeen kustannusarvio on 26 miljoonaa euroa ja se valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2023. Hankkeen urakoitsija kilpailutetaan ja valitaan alkuvuodesta 2021.

Lisätiedot:

Juha-Pekka Hämäläinen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. +358 29 534 3563
[email protected]

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt-4-hartola-oravakivensalmi

Vt 4 Hartola-Oravakivensalmi-hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentää pohjaveden pilaantumisriskiä ja meluhaittoja. Valtatie 4 on Suomen tärkeimpiä päätieyhteyksiä ja tavaraliikenteen pääväylä etelä-pohjoissuunnassa, joka kuuluu Euroopan unionin määrittelemään TEN-T-ydinverkkoon.

Liitteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.