Hyppää sisältöön

Tuulivoimalan etäisyys maanteistä ja rautateistä sekä vesiväyliä koskeva ohjeistus

Julkaistu 23.6.2011

Liikennevirasto antoi 6.6.2011 ohjeen noudatettavaksi viraston sekä ELY-keskusten tuulivoimaloiden sijoittamista koskevissa kannanotoissa. Ohjeistusta tarvitaan, sillä tuulivoimarakentaminen lisääntyy jatkuvasti ja se siirtyy enenevässä määrin maalle.

Liikenneviraston tehtävänä on edistää liikenteen turvallisuutta ja varmistaa viraston hallinnassa olevien liikenneväylien turvallinen käyttö. Ohjeessa määritellään tuulivoimalan riittävä etäisyys maanteihin sekä rautateihin sekä viitataan ohjeisiin tuulivoimaloiden turvallisesta sijoittamisesta merelle.

Tuulivoimala ei saa häiritä tienkäyttäjän keskittymistä liikennetilanteen seurantaan eikä muullakaan tavoin aiheuttaa tienkäyttäjille vaaratilanteita. Talvisin tuulivoimalan lavoista voi sinkoutua jäätä yllättävän kauas, ja myös tämä on otettava huomioon tuulivoimalan sijaintia selvitettäessä. Tuulivoimaloiden suunnittelussa ja sijoittamisessa tulee lisäksi ottaa huomioon ja selvittää niiden mahdolliset vaikutukset tutkien, radionavigointilaitteiden ynnä muiden merenkululle tärkeiden radiolaitteiden toimintaan.

Tuulivoima on nopeasti kasvava ja kehittyvä energiamuoto. Valtioneuvoston hyväksymän pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian mukaan tavoitteena on nostaa tuulivoiman asennettu kokonaisteho nykyisestä noin 120 MW:n tasosta noin 2000 MW:iin vuoteen 2020 mennessä, jolloin vuotuinen sähkön tuotanto tuulivoimalla olisi noin 6 TWh.
 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.