null
null Tutkimus: Kansalaiset tyytyväisiä liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin

Tutkimus: Kansalaiset tyytyväisiä liikennejärjestelmään ja matkaketjuihin

Julkaistu 31.10.2017
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Keväällä 2017 tehty tutkimus osoittaa, että kansalaiset ovat yleisellä tasolla tyytyväisiä matkojen toimivuuteen ja turvallisuuteen. Kehitystyötä toivotaan joukkoliikenteen palvelutasoon sekä pääkaupunkiseudulla joukkoliikenneasemien pysäköintiin sekä häiriötiedottamiseen.

syksyinen kuva, jossa matkustaja nousemassa linja-auton kyytiin

Kaikkiaan 5 350 henkilöä ympäri Suomea vastasi Liikenneviraston ja HSL:n tutkimuskysymyksiin, jolloin tutkimuksen vastausprosentiksi saatiin 29,7 %.

Tyytyväisyydessä matkojen toimivuuteen ja turvallisuuteen yleisesti ei ole tapahtunut merkittävää muu-tosta aiempiin vuosiin nähden. Arvion antaneista vastaajista reilu 70 % on erittäin tai melko tyytyväisiä matkojen toimivuuteen ja turvallisuuteen. Tyytyväisyys pääkaupunkiseudulla on kasvanut tasaisesti viime vuosina ja vastaavasti tyytyväisyys on laskenut pienimmillä paikkakunnilla, joskin muutokset ovat olleet pienehköjä.

Joukkoliikenteeseen vastaajat ovat keskimäärin tyytyväisiä. Tyytyväisyydessä paikallisjoukkoliikentee-seen on kuitenkin suuria alueellisia eroja, sillä joukkoliikenteen palvelutaso ja mahdollisuus käyttää joukkoliikennettä vaihtelevat huomattavasti eri asuinseuduilla.

Joukkoliikenteen kehittämistä toivotaan eniten pääkaupunkiseudulla sekä muualla Uudellamaalla ja Riihimäen seudulla. Vastaavasti henkilöautoilua toivotaan useimmin kehitettävän pienissä alle 20 000 asukkaan kunnissa. Kävelyn ja pyöräilyn reittejä ja olosuhteita toivotaan kehitettäväksi melko tasaisesti kaikkialla Suomessa. 

Juna- ja linja-autoliikenteen osalta tyytymättömyyttä erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla aiheuttavat joukkoliikenneasemien pysäköintimahdollisuudet ja vastaavasti pienillä paikkakunnilla paikallisjoukkolii-kenneyhteydet asemalle. Lippujen hinnoissa tyytyväisyys on noussut erityisesti linja-autoliikenteessä ja kaukojunaliikenteessä hieman verrattuna aiempiin tutkimuksiin. Henkilöautolla tehtyjen matkojen osalta ollaan keskimäärin tyytyväisimpiä liikenteen sujuvuuteen, matka-aikaan ja liikenneturvallisuuteen. Tyy-tymättömyyttä herättävät katujen ja teiden kunto sekä talvikunnossapito, häiriö- ja poikkeustilanteista tiedottaminen ja erityisesti pääkaupunkiseudulla pysäköinti.

Myös jalankulun ja pyöräilyn osalta reittien talvikunnossapito nousee aiempien vuosien tapaan selvästi eniten tyytymättömyyttä aiheuttavaksi yksittäiseksi tekijäksi. Yksittäisistä osa-alueista tyytyväisyys pyö-räliikenteen opastukseen ja viitoitukseen on kasvanut eniten edellisiin vuosiin nähden.  

Liikenneviraston ja Helsingin seudun liikenteen (HSL) joka toinen vuosi toteuttamalla tutkimuksella hae-taan tietoa kansalaisten tarpeista ja tyytyväisyydestä matkaketjuja ja liikennejärjestelmää kohtaan. 


Tutkimusraportti (45/2017) 

Lisätietoa:

Liikennevirasto: Tytti Viinikainen, p. 029 534 3920, [email protected] 

HSL: Hanna Kitti, p. 040 752 7426, [email protected]