Takaisin

Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuu 26 000 henkilöä vuodessa

Tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantuu 26 000 henkilöä vuodessa

Julkaistu 22.11.2012

Juuri valmistuvassa tieliikenteen onnettomuusrekistereiden peittävyystutkimuksessa selvitettiin, millaiset olivat vuonna 2011 tieliikenneonnettomuuksiin joutuneiden ja niissä loukkaantuneiden henkilöiden todennäköiset määrät. Tutkimuksessa selvitettiin myös onnettomuustietojen kirjautumista onnettomuustilastoihin.

Vuonna 2011 tieliikenneliikenneonnettomuuteen joutui Suomessa kaikkiaan 223 000 henkilöä tutkimuksen mukaan. Onnettomuuksissa loukkaantui arviolta 26 000 henkilöä. Viranomaisten tietoon tulee vain osa tapahtuneista tieliikenneonnettomuuksista: Tilastokeskuksen virallisen tieliikenneonnettomuustilaston mukaan vuonna 2011 tieliikenneonnettomuuksissa loukkaantui 7 901 henkilöä. Tilastoon kirjautui siis noin 30 % kaikista loukkaantuneista.

Joka kymmenes loukkaantuminen ei näy missään tilastossa

Tutkimus toteutettiin kaksivaiheisena kyselytutkimuksena keväällä 2012. Ensimmäinen vaihe kohdistettiin satunnaisotannalla 41 700 henkilölle, joista 38 % osallistui tutkimukseen. Toisessa vaiheessa tutkimus kohdistettiin niihin ensimmäisessä vaiheessa esille tulleisiin kotitalouksiin, joissa joku jäsen oli loukkaantunut onnettomuudessa.

Kyselytutkimukseen osallistuneista joka neljäs loukkaantunut arvioi loukkaantuneensa vakavasti. Rajana oli, että vamman hoito vaati vähintään kaksi vuorokautta hoitoa sairaalassa. Miehiä loukkaantui hieman enemmän kuin naisia. Yli 65-vuotiaille tapahtui loukkaantumisia suhteessa eniten ja alle 18-vuotiaille vähiten. Alle 18-vuotiaista yli puolet koukkaantui mopoilijana.

Parhaiten poliisin tietoon ja edelleen tieliikenneonnettomuustilastoon päätyivät henkilöautossa loukkaantuneet ja heikoimmin polkupyöräilijänä loukkaantuneet. Alle 18-vuotiaiden loukkaantumiset olivat selvästi useammin mukana tieliikenneonnettomuustilastossa kuin yli 65-vuotiaiden. Vakavasti loukkaantuneet olivat lievästi loukkaantuneita todennäköisemmin mukana tilastoissa. Arviolta 10 % loukkaantuneista jäi kaikkien tilastojen ulkopuolelle, kun taas 13 % oli mukana sekä poliisin, pelastuslaitosten, terveydenhuollon että vakuutusyhtiöiden tilastoissa.

Tiedon tilastoinnissa on parannettavaa

Tehty tieliikenteen onnettomuusrekistereiden peittävyystutkimus on osa tieliikenteen turvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelmaa (LINTU), jonka rahoittajina ovat Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto. LINTU-ohjelman taustalla on valtioneuvoston hyväksymä liikenneturvallisuusvisio, jonka mukaan tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla eikä loukkaantua vakavasti liikenteessä.

Tutkimus, joka julkaistaan LINTU-tutkimusohjelmassa (www.lintu.info), nosti esiin tarpeen parantaa tilastoidun tiedon peittävyyttä, yhteiskäyttöisyyttä ja luokittelua, jotta liikkumisen turvallisuus on voidaan paremmin huomioida yhteiskunnan eri lohkoilla. Jotta onnettomuuksia voidaan vähentää, tarvitaan ennaltaehkäisevän työn perustaksi todenmukaisempaa tietopohjaa loukkaantumisista ja niiden vakavuudesta.


reaktionapit