Takaisin

Tehoa ja suunnitelmallisuutta liikennemelun torjuntaan

Tehoa ja suunnitelmallisuutta liikennemelun torjuntaan

Julkaistu 30.5.2013

Tulevaisuudessa, mikäli juuri valmistuneen Liikenneviraston meluntorjuntasuunnitelman toimenpiteet toteutuvat, entistä harvempi altistuu ohjearvot ylittävän tasoiselle melulle liikenteessä.

Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma vuosille 2013–2018 koskee Suomen vilkkaimmin liikennöityjä maanteitä ja rautateitä. Suunnitelma sisältää toimenpiteet kiireisimmille meluntorjuntakohteille sekä meluhaittojen vähentämisen pitkän ajan strategian.

Toimintasuunnitelmaan on valittu maanteiden ja rautateiden varsilta 58 kohdetta. Meluhaittoja on tarkoitus vähentää meluesteillä, ns. hiljaisella päällysteellä, alentamalla ajoneuvojen nopeutta ja hiomalla kiskoja.

Tavoitteena on, että toimintasuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden jälkeen ohjearvoa korkeammalle melutasolle altistuisi nykyistä harvempi. Suomessa käytettävä melutason ohjearvon on 55 desibeliä päiväsaikaan; sitä kovemmalle melulle altistuisi 18 663 asukasta harvempi kuin tällä hetkellä. Lisäksi yli 50 desibelin yömelulle altistuvien määrä vähenisi 20 202 asukkaalla. Toimenpiteiden karkea kustannusarvio on 154 miljoonaa euroa.

EU:n ympäristömeludirektiivi velvoittaa keräämään, vertailemaan ja välittämään ympäristömelua koskevaa tietoa viiden vuoden välein. Direktiivin edellyttämät selvitykset laadittiin suurimpien kaupunkien sekä vilkkaimpien väylien ja Helsinki-Vantaan lentoaseman alueelta, ja ne valmistuivat keväällä 2012. Meluntorjuntasuunnitelma laadittiin näiden tietojen pohjalta. Tausta-aineistossa tarkasteltiin 2080 kilometriä maanteitä ja noin 280 kilometriä rautateitä.

Liikennevirasto toimittaa toimintasuunnitelman heinäkuussa 2013 ympäristöministeriöön, joka välittää tiedot EU:lle.

EU:n ympäristömeludirektiivi edellyttää meluselvitysten ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman päivittämistä viiden vuoden välein, seuraavat meluselvitykset valmistuvat 2017 ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018.

Suunnitelma nähtävillä

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaan voi tutustua Liikenneviraston verkkosivuilla. Nähtävillä ovat suunnitelmaraportti sekä meluntorjuntakohteet niihin suunniteltuine toimenpiteineen. Suunnitelman löytää osoitteesta www.liikennevirasto.fi/ymparisto/melu-tarina.


reaktionapit