Hyppää sisältöön

Seinäjoen Pajuluoman kunnostamistyöt alkavat syksyllä

Julkaistu 4.6.2024 10.29

 

Pajuluoman kunnostamista on suunniteltu pitkään. Väyläviraston ja Senaatin Asema-alueet Oy:n yhteishankkeena toteutettava uoman kunnostus käynnistyy valmistelevilla töillä syksyllä 2024. Uoman kunnostuksen jälkeen Seinäjoen kaupunki kunnostaa alueen viihtyisäksi puistoalueeksi.

Pajuluoma on Seinäjoen ratapiha-alueen läpi virtaava pieni uoma, joka laskee Seinäjokeen. Pajuluoman sedimentti on pilaantunut PAH-yhdisteillä, öljyhiilivedyillä ja metalleilla usean vuosikymmenen aikana. Aiempien tutkimusten perusteella on arvioitu, että haitta-aineet ovat kulkeutuneet Pajuluomaan pääosin ratapihalla sijainneen kaasutehtaan ja vetureiden tankkauspaikkojen alueelta. Altistuminen todetuille haitta-aineille on nykytilanteessa mahdollista, mutta ei todennäköistä. Altistuminen on mahdollista, jos uomassa kahlataan, uidaan tai syödään Pajuluomasta pyydystettyä kalaa.

Nyt alkavaa kunnostusta on edeltänyt pitkä suunnitteluvaihe, joka on sisältänyt muun muassa erilaisten kunnostusvaihtoehtojen tarkasteluja ja nykytilanteen tutkimista. Pajuluoman kunnostaminen voi nyt konkreettisesti alkaa, kun aluehallintovirasto on myöntänyt sille vesiluvan. Kunnostus sisältää osittaisen uoman siirtämisen kaivamalla tehtävään uuteen uomaan, nykyisen uoman peittämisen sekä haitta-ainepitoisen pohjasedimentin poistamisen niiltä uomaosuuksilta, joita ei siirretä.

"On hienoa, että pääsemme nyt etenemään maastossa tapahtuviin kunnostustöihin tässä tärkeässä hankkeessa. Pajuluoman kunnostaminen on tärkeää paitsi ympäristön, myös alueen jatkokehittämisen kannalta", summaa hankkeen projektipäällikkö Mikko A. Heiskanen Väylävirastosta.

Kaksivaiheinen kokonaisuus

Hanke, joka koostuu uoman kunnostuksesta ja puistoalueen kunnostamisesta, toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa uoma puhdistetaan Väyläviraston ja Senaatin toimesta. Uoman puhdistustöiden valmistuttua kohde viimeistellään Seinäjoen kaupungin toimesta puistoalueeksi.

Kunnostus sisältää pilaantuneen sedimentin käsittelyä sekä vesialueella tehtäviä rakennustöitä, kuten uoman siirtoa. Kunnostukseen kuuluu uusien uomaosuuksien kaivua, nykyisten uomaosuuksien täyttöä sekä kunnostettavia uomaosuuksia sedimenttiä poistamalla. Osa täytettävien uoma-alueiden sedimentistä stabiloidaan aktiivihiilellä ennen peittämistä. 

Puhdistustyö aloitetaan työalueen yläjuoksulta Seinäjoen ratapiha-alueelta ja työt ulottuvat valtatielle 19 saakka. Töiden arvioitu aloitusaika on loka-marraskuussa 2024. Töiden arvioitu valmistumisaika on vuoden 2026 loppuun mennessä.

Tulevaisuuden viihtyisä puistoalue

Pajuluoman vesialueen kiinteistön sekä suurimman osan Pajuluomaa ympäröiviä kiinteistöjä omistaa Seinäjoen kaupunki. Uusi Pajuluoma ei kulje yksityisten omistamien alueiden läpi eikä kunnostustöistä koidu asukkaille kustannuksia. 

”Seinäjoen kaupungin tavoitteena on kehittää alueesta viihtyisä puistoalue. Pajuluoman varrelle on mahdollista rakentaa puistopolkuja, leikkikenttiä, pelialueita tai esimerkiksi viljelypalstoja. Tarkemmat suunnitelmat ovat vielä työn alla", toteaa Seinäjoen kaupungin kaavoitusjohtaja Martti Norja.

Kunnostushankkeen toteuttamista varten Pajuluoman varrelta joudutaan raivaamaan puustoa ja kasvustoa. Alueelle rakennetaan työmaatiet, joiden rakentamisessa huomioidaan niiden mahdollinen jatkokäyttö Seinäjoen kaupungin puistoalueen jalankulun ja pyöräilyn väylinä kunnostustöiden jälkeen.

Työt suunnitellaan ja toteutetaan siten, että töistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa alueella asuville ja liikkuville. Töiden aloittamisesta ja vaiheistuksesta tiedotetaan alueen asukkaita etukäteen.

Lisätiedot:

Väylävirasto, projektipäällikkö Mikko A. Heiskanen, p. 029 534 3808, [email protected]
Senaatin Asema-alueet Oy, investointipäällikkö Virpi Koikkalainen, p. 040 747 7226, [email protected]
Seinäjoen kaupunki, kaavoitusjohtaja Martti Norja, p. 040 774 8501, [email protected]