null
null Rautateiden turvallisuuskatsaus, joulukuu

Rautateiden turvallisuuskatsaus, joulukuu

Julkaistu 09.12.2019

Tällä kertaa rautateiden turvallisuuskatsauksessa asiaa muun muassa päivitetyistä ohjeista ja siitä, miten talviset olosuhteet kannattaa huomioida rautateillä. Turvallisia lukuhetkiä!

Kuvituskuva junasta talvisella rautatiellä.

Talvikauden erityispiirteitä

Talvi ja lumityöt ovat alkaneet rautateillämme. Lumitöitä tehdään usein haastavissa sääolosuhteissa. Töitä voi olla paljon ja niitä voidaan joutua tekemään rautatieliikenteen ehdoilla.

Onnistumisen mahdollistajia lumitöissä:

 • varmista työryhmien kokemus, osaaminen ja pätevyydet - alihankkijat mukaan luettuna!
 • suunnittele työt niin, että jaksaminen ja vireystila pysyvät hyvinä
 • varmista paikallistuntemus lumityökohteesta
  • raiteet, vaihteet, opastimet, ratatyöalueen rajat
 • varmista työvälineiden kunto ja käytettävyys
  • mm. työkoneet, käsityökalut, RUMA, RAPLI
 • varmista yhteinen tilannetieto lumityöryhmän sisällä
 • tunnista sääolosuhteiden ja lumityön sisältämät vaarat ja toimi niiden mukaisesti
 • mukauta toimintaa ja menettelyjä mm. sääolosuhteiden muuttuessa, turvallisuus varmistaen
 • vältä kiirettä ja kiireen tunnetta, sillä ne lisäävät riskejä huomattavasti

Muutoksia toimintatavoissa - tutustu päivitettyihin ohjeisiin

Väylä on julkaissut päivitetyt ohjeet Junaliikenteen ja vaihtotyön turvallisuusohjeet (Jt) ja Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO). Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2020. Ohjeet löytyvät Väylän rautatieohjeiden luettelosta https://julkaisut.vayla.fi/pdf7/rautatieohjeet_web.pdf.

Suorat linkit ohjeisiin:

Ohjeissa on huomioitu 1.1.2020 voimaan tuleva rautatiehätäpuheluun liittyvä Hätäviesti (mayday, mayday, mayday) sekä siihen liittyvät toimintamallit rautatieliikenteessä ja ratatyössä.

Väylä pyytää, että rautatiealan toimijat perehtyvät muutoksiin ko. ohjeiden kautta ja Väylän verkko-oppimisympäristössä https://rok.mmg.fi/course/view.php?id=142.

Väylä on lisäksi lähestynyt rautatiealan toimijoita tiedotteilla, joista viimeisin on lähetetty 29.11.2019.

Peruspilareita turvalliseen radalla tehtävään työhön

Kesän ja alkusyksyn osalta radalla tehtävien töiden turvallisuus on pysynyt käytännössä samalla tasolla kuin vuonna 2018.

Onnistumme turvallisuuden varmistamisessa hyvin usein. Joskus kuitenkin tapahtuu vaaratilanteita. Jotta onnistumme rautatieliikenteen ja työturvallisuuden varmistamisessa, on hyvä muistaa mm. seuraavia seikkoja:

Ratatyöalueen raja

Ratatyöalueen raja on turvallisuuden kannalta erittäin merkittävä asia. Sen ylittäminen joko raiteen pituus- tai sivusuunnassa on aina vakava poikkeama. Onnistumme silloin, kun kaikki ratatyöalueella työskentelevät tietävät ratatyöalueen rajat ja noudattavat niitä. Onnistumista tukee ratatyövastaavan antama työselostus. RUMA-järjestelmän ratatyöluvan tiedot sekä paikannusominaisuudet ja niiden käyttäminen ovat erittäin tärkeä väline turvallisuudelle.

Ratatyökoneen kuljettajan onnistuminen

Ratatyökoneen onnistumisessa on mallikkaan ja laadukkaan teknisen työsuorituksen lisäksi keskeistä edellä mainittu ratatyöalueen rajojen noudattaminen. Vaikka koneen toimintaa turvaisikin turvamies, ei kone tai sen osa saa hetkeksikään mennä liikennöidyn raiteen ratatyön suojaulottumaan. Koneen kuljettajan rooli turvallisuudelle on siis keskeinen.

Raiteen liikennöitävyyden varmistaminen töiden jälkeen

Radalla tehdään usein työtä, jolloin tasoristeyslaitos joudutaan ottamaan pois päältä. Töiden jälkeen on keskeistä muistaa laittaa varoituslaitos takaisin päälle. Sama koskee muitakin varmistuksia, jotka liittyvät raiteen liikennöitävyyden varmistamiseen. Tasoristeyslaitosten osalta on aina tärkeää varmistua, miten itse tasoristeyslaitosten huoltotyöt vaikuttavat laitoksen toimintaan. Näin voidaan välttää vaaratilanteet tasoristeyksissä.

Osaaminen ja pätevyys

Väylän ohje Valtion rataverkon haltijan osaamis- ja pätevyysvaatimukset kuvaa radanpidon koulutuskokonaisuuden. Koulutuksilla tavoitellaan hyvää laatua ja turvallisuutta koko rautatieympäristöön. Koulutusten ja niiden mukaisten pätevyyksien ohella on tärkeää tunnistaa kunkin työntekijän aito kokemus ja osaamistaso. Radalla tehtävien töiden vaativuustaso vaihtelee kohteesta riippuen huomattavasti.

Urakoitsijan tulee tunnistaa, minkälaisiin ja miten vaativiin tehtäviin kukin työntekijä soveltuu. Myös jokaisen työntekijän on tärkeää tunnistaa oma osaamis- ja kokemustasonsa ja tuoda se työnantajalle esille, jotta kukaan ei joudu tehtävään, jota ei vielä hallitse.

Mikä on keskeistä radalla tehtävässä työssä?

Radalla tehtävässä työssä onnistutaan, kun rata on turvallisesti liikennöitävissä. Onnistumisen edellytyksenä on mm. se, että teemme työmme ammattilaisina ja keskitymme tekemiseen. Otamme aikaa turvallisuuden varmistamiseen. Nopeus ei useinkaan tarkoita hyvää turvallisuutta.

TURI-järjestelmän poikkeamaluokitus muuttuu 1.1.2020

Suomen rautatiejärjestelmä on vuosien myötä muuttunut yhden toimijan monopolista nykyiseksi monitoimijaympäristöksi. Turvallisuuden hallinta monitoimijaympäristössä edellyttää sujuvaa turvallisuustiedon vaihtoa, mm. tilannekuvaa ja tilastointia varten, eri toimijoiden välillä. Nykyisessä tilanteessa eri toimijoiden raportointijärjestelmät ovat niin erilaisia, että on vaikea siirtää tietoa eri järjestelmien välillä. Eri toimijoiden turvallisuuspoikkeama- ja onnettomuusilmoitukset ovat keskeinen osa tätä turvallisuustietoa. Turvallisuustietoa tarvitsevat tahot ovat mm. rautatiealan eri toimijat, Väylävirasto ja Traficom.

TURI-järjestelmässä otetaan 1.1.2020 käyttöön uusi kansallinen poikkeamaluokitus, joka yhtenäistää poikkeamien luokitteluun ja raportointiin käytettävien lomakkeiden tietokentät. Lomakkeet uudistuvat rautatieturvallisuuspoikkeamien osalta, muihin lomakkeisiin niillä ei ole vaikutusta. Uusi poikkeamaluokitus on toteutettu 3-vaiheisena, jolloin ensimmäisen vaiheen valinta vaikuttaa siihen, mitä seuraavassa vaiheessa on näkyvissä.

Uutta poikkeamaluokitusta suunniteltaessa on pyritty välttämään suuria muutoksia käytössä oleviin lomakkeisiin ja tavoitteena on ollut saada uusista lomakkeista nykyistä helpompia käyttää. TURI:n käyttäjille uusi poikkeamaluokitus ei näy suurena muutoksena ja koska TURI ohjaa käyttäjäänsä, muutos ei edellytä erillistä koulutusta.

Muutoksen tavoitteena on ollut helpottaa turvallisuuspoikkeamien sähköistä tiedonsiirtoa eri toimijoiden välillä sekä parantaa raportoitavan tiedon yhdenmukaisuutta. Muutoksen myötä saadaan yhtenäisempi tilannekuva Suomen rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja voidaan tuottaa laadukkaampaa tietoa päätöksenteon tueksi.