Hyppää sisältöön

Rataverkon kehityskuva kokoaa nykytilaa ja tulevaisuusnäkymiä vuoteen 2050 asti

Julkaistu 9.2.2021

Väylävirasto on laatinut rataverkon tavoiteltavan kehityskuvan vuoteen 2050. Pääpaino tarkasteluissa on pääväyläverkossa ja TEN-T-ydinverkoissa.

Kehityskuva on Väyläviraston asiantuntijanäkemys siitä, mitä kysymyksiä rataverkon kehittämiseen liittyy ja miten rataverkkoa kannattaisi kehittää lähivuosikymmeninä. Tarkastelu ulottuu aina vuoteen 2050 asti, mutta näkökulma on konkreettisempi vuoteen 2032 asti. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksen vuoksi tarkastelua on voitu tehdä tarkemmin 2030-luvun alkupuolelle asti. 

Kehityskuvassa tarkastellaan pääosin kehittämistä, mutta selvitys tarkastelee osin myös toimintatapoja ja perusväylänpidon kysymyksiä. Rataverkon edelleen kehittämisen edellytyksenä on riittävä perusväylänpidon rahoitus.

Miten rautateitä tulisi kehittää?

Selvityksessä käydään läpi keskeisiä toimintaympäristöä ja rautatieliikennettä koskevia lähtökohtia. Rautatieliikenteelle ongelmia aiheuttavia kohtia on jo nyt rataosilla ja ratapihoilla. Liikenteen kasvu ja liikenteen kehittyvät tarpeet korostavat entisestään ongelmia. 

Pääväyliä tulisi kehittää joustavasti ottaen huomioon esimerkiksi henkilö- ja tavaraliikenteen erilaiset lähtökohdat ja tarpeet nykyistä paremmin.  Keskeinen asia on JKV-järjestelmän (junien kulunvalvonta) korvaaminen modernilla radiopohjaisella eurooppalaisella junakulunvalvontajärjestelmällä (Digirata). 

Koko rataverkon turvallisuuden parantaminen on tärkeä kehityskohde. Infrastruktuurin tulisi mahdollistaa täsmällinen ja ennakoitava liikenne. Tästä syystä rataverkon ja liikennepaikkojen on oltava välityskyvyltään riittäviä niin henkilöliikenteen kuin kuljetustenkin tarpeisiin.

Lisäksi rautateiden tulee tukea valtakunnallisten saavutettavuustavoitteiden toteutumista ja matka- ja kuljetusketjujen toimivuutta. Ympäristöhaittojen tulee jäädä mahdollisimman vähäisiksi ja luonnonvaroja on käytettävä säästeliäästi.

Selvityksessä on käyty läpi myös yhteysväleittäin - ja teemoittain esillä olevia kohteita ja suunnitelmia.  Rautateitä koskevien kehittämistoimenpiteiden vaikutuksia on käsitelty yleisellä tasolla.

Miksi kehityskuva on tehty?

Kehityskuvan laatimisen taustalla on ollut liikenne- ja viestintäministeriön pyyntö, joka on liittynyt ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman eli Liikenne12-suunnitelman valmisteluun. Kehityskuvaa on luonnosvaiheessa hyödynnetty vuoden 2020 aikana Liikenne 12-suunnitelman valmistelussa.  Se kytkeytyy myös liikenneverkon strategiseen tilannekuvaan tuoden laajemmin esille tilannekuvassa (päivitysversio 12/2020) esiintuotujen asioiden taustoja.

Lisätietoa

Rataverkon tavoiteltava kehityskuva vuoteen 2050 (pdf)

Erika Helin
asiantuntija, liikennejärjestelmä
Väylävirasto
etunimi.sukunimi(at)vayla.fi 

Anna Saarlo
Osastonjohtaja, liikenne ja maankäyttö
Väylävirasto
etunimi.sukunimi(at)vayla.fi