Hyppää sisältöön

Mt 180 Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen -hanke: vaiherikasta väylätyötä – maantien kunnostaminen turvaa liikenneyhteyttä Turunmaan saaristoon

Julkaistu 20.12.2023

Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusimisen lisäksi hankkeessa parannetaan Saaristotietä molemmilla hankeosilla. Liikennemäärien on ennakoitu kasvavan alueella lähivuosina noin 30 prosenttia, joten tien hyvä kunto on toimivalle liikenteelle perusedellytys.

Kaiken kaikkiaan siltojen alueilla parannetaan maantietä 180 yhteensä noin 3,8 kilometrin matkalta. Liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta edistetään muun muassa uusimalla liittymäratkaisuja sekä rakentamalla kävelyn ja pyöräilyn väylä yhtenäisemmäksi molemmilla hankeosilla. Samalla myös raskaiden teollisten kuljetusten liikkuminen alueella helpottuu.

”Tieväylien parantaminen yhdessä uusien siltojen kanssa turvaa tärkeiden teollisuuskuljetusten onnistumisen. Liittymien lukumäärän vähentäminen ja esimerkiksi rakennettava Kalakoulun eritasoliittymä parantavat vilkkaan maantien sujuvuutta ja turvallisuutta tielle liityttäessä ja sieltä poistuttaessa”, kertoo Kreaten väylärakentamisen työpäällikkö Samuel Laitinen.

Monipuolista rakentamista ja huolellista suunnittelua

Silloille johtavat maantiet rakentuvat nykyisten siltojen itäpuolelle tulevien uusien siltojen mukaisesti. Liittymien parantamisen lisäksi tieosuuksille rakennetaan riista-aitaa, melusuojausta ja valaistusta. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulkua helpotetaan rakentamalla esimerkiksi Valoniemen alikulkukäytävä sekä Kirjalansalmen puolella alikulkukäytävä Riihipellontien liittymän eteläpuolelle. 

Hankkeen väylätyöt ovat Laitisen mukaan erityisen monipuoliset, sillä erilaisia tien rakentamiseen liittyviä työlajeja ja vaiheita riittää poikkeuksellisen paljon. Töihin kuuluu lisäksi vielä louhinnat, vesien hallinta, johtosiirrot sekä teiden vaativat pohjatyöt.

”Monen eri työvaiheen suunnittelu ja yhteensovitus on haasteellista etenkin, kun töitä tehdään olosuhteissa, joissa tilaa on liikenteen vuoksi melko vähän. Rakentamisen järjestys tulee suunnitella tarkasti siten, että työvaiheet yksityiskohtineen toteutuvat oikea-aikaisesti. Näin varmistetaan töiden jouheva eteneminen”, Laitinen painottaa.

Tie, heijastinlamelleja ja tien reunassa kiviset maa-aineskasat.

Kuva: Kalakouluntien uusi linjaus Hessundissa.

Pohjanvahvistuksilla tukea ja kestävyyttä

Ennen maantien näkyvien kerrosten rakentamista tulee huolehtia, että tien pohja on riittävän vakaa ja kestävä. Laitisen mukaan yksi hankealueen erityispiirteistä on pehmeät pohjaolosuhteet, joiden vuoksi tieosuuksille on jouduttu tekemään pohjanvahvistuksia.

Pohjanvahvistusmenetelmiä ovat muun muassa massanvaihto, jossa pehmeät maamassat korvataan louheella, paalulaatat sekä pilari- ja lamellistabilointi. Paalulaattoja tehtäessä maanpohjaan lyödään paalut, jonka jälkeen niiden päälle valetaan tukeva betoninen laatta. Pilaristabiloinnissa puolestaan tiekerros lujitetaan kantavaksi rakennepohjaksi sekoittamalla siihen esimerkiksi kalkki- tai sementtipohjaista sideainetta pilarimaisella koneella (kts. kuva). Lamellistabiloinnissa maaperää tuetaan ohuilla levymäisillä lamellirakenteilla.

Rakentaminen vilkkaan tien varrella asettaa omat haasteensa. Sekä liikenteen että rakentamisen turvallisuus taataan huolellisella suunnittelulla ja liikenteenohjauksella.

”Hankkeella on erikseen liikenneryhmä, jossa liikenteenohjaussuunnitelmat käydään läpi ja hyväksytään. Asukkaille pyritään tiedottamaan tulevista muutoksista aina ennakkoon. Lisäksi kiertoteillä varmistetaan se, että työmaaliikenne pääsee kulkemaan työmaalla turvallisesti”, Laitinen tarkentaa.

Peltoa, jossa etualalla stabilointikone savisella kentällä. Koneen kaulaan on kiinnitetty pitkä pilarimainen osa.

Kuva: Pilaristabilointia Ekbackan alueella.

Työt jatkuvat ensi vuoden puolella

Vuoden 2023 aikana hankkeessa saatiin väylätöiden osalta valmiiksi kaikki kiertotiet sekä johtosiirrot molemmilla hankeosilla. Tällä hetkellä rakennetaan uusia tieosuuksia ja työt jatkuvat edelleen ensi vuonna.

Hessundinsalmen sillan hankeosan työlistalle kuuluu ensi vuonna muun muassa tien lopullisten rakennekerroksien ja meluesteiden rakentaminen, päällystystyöt sekä ajoratamerkinnät ja vihertyöt. Myös Kalakoulun risteyssilta ja Valoniemen alikulku valmistuvat tulevan syksyn aikana. Tieosuus avataan liikenteelle kokonaisuudessaan loppuvuodesta 2024.

Kirjalansalmen sillan hankeosalla puolestaan valmistuu alkuvuodesta Ekbackan alueen pilaristabiloinnit. Uusi tielinjaus avataan osin liikenteelle syksyn 2024 aikana, jonka jälkeen Ekbackan alueella aloitetaan rakentamaan uusia liittymiä, melusuojausta sekä kävelyn ja pyöräilyn väylää. Lisäksi Kårlahdentien ja Ekbackan väliselle tiealueelle aloitetaan rakentamaan kaistojen levennyksiä sekä parannetaan Kårlahden risteysaluetta. Myös hankealueen pohjoispään maanrakennustyöt alkavat ensi vuoden aikana. Kokonaisuudessaan tieosuus avataan liikenteelle uuden sillan valmistuessa vuoden 2025 lopulla.