Hyppää sisältöön

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie toteutetaan ympäristöarvoja noudattaen

Julkaistu 26.08.2019

Klaukkalan ohikulkutien työmaalla ympäristöarvot ohjaavat osaltaan hankkeen toteutusta. Jo tarjousvaiheessa ideoidut ratkaisut tehostavat materiaalien käyttöä, vähentävät kuljetusten määrää ja huomioivat alueen eläimistön. Tehokkuudella ja massojen siirtojen minimoimisella tavoitellaan mahdollisimman ympäristöystävällistä tienrakentamista. 

Väylähankkeiden ympäristöystävällisessä toteutuksessa materiaalitehokkuus on keskeisessä roolissa. Konkreettisesti ohikulkutien työmaalla tämä tarkoittaa massojen siirtomatkojen minimoimista, jolloin päästöt ja lähiympäristön kuormitus vähenevät. Materiaalien määrät määritellään tarkasti jo niitä tilattaessa niin, ettei ylijäämää tai hukkamateriaalia synny, jota pitäisi myöhemmin siirtää toiselle hankkeelle.

”Myös kiertotalouden keinoin saadaan lisättyä materiaalitehokkuutta. Tien kevennysrakenteissa hyödynnetään vanhoista autonrenkaista tehtyä kierrätyskumia, vaahtolasia tai kierrätyslekasoraa. Lisäksi päällysteiden alimmissa kerroksissa hyödynnetään uusio- eli kierrätysasfalttia”, kertoo hankkeen urakoitsijan projektipäällikkö Sami Laakso Kreatelta.

Pehmikkoalueilla käytetään yleisesti tien rakenteissa myös kevyempiä materiaaleja kuin ainoastaan louhetta tai maa-ainesta, jolloin pohjamaahan kohdistuvaa kuormitusta saadaan vähennettyä. Klaukkalan ohikulkutien kevennysratkaisut selvitettiin jo ennen urakan alkamista, tarjousvaiheessa, jolloin kierrätysmateriaalien käytöllä saavutettiin myös kustannushyötyjä. Ohikulkutien rakenteiden pohjakerroksissa käytettävä kierrätysasfaltti on kertaalleen muualta poistettua asfalttia, johon on lisätty bitumia ja mahdollisesti kiviainesta.
 Vanhoista autonrenkaista tehtyjä kumimattoja käytetään peittomateriaalina räjäytysten aikana. 


Ympäristösuunnitelma ohjaa ympäristöystävällisempään toimintaan tavoitteellisesti

Toteutusvaihetta varten hankkeessa on tehty ympäristösuunnitelma, jossa käsitellään muun muassa hankkeessa syntyvän jätteen käsittely ja sen minimointi. Suunnitelma sisältää myös ympäristötavoitteet. Yhtenä tavoitteena on, ettei ohikulkutien rakentamisen aikana aiheudu yhtään ympäristövahinkoa.

”Keväällä työmaalla rikkoutui kuorma-auton polttoainetankki. Vahinko havaittiin heti, polttoaine saatiin puhdistettua, eikä ympäristölle aiheutunut tästä pysyvää vahinkoa. Merkittävä ympäristövahinko voisi syntyä, jos esimerkiksi toimittaisiin pohjavesipinnan alapuolella. Tämä saattaisi aiheuttaa pohjavesipinnan alenemisen, mikä tarkoittaa sitä, että lähialueen kaivot saattaisivat kuivua. Klaukkalan ohikulkutiellä toimitaan kuitenkin pohjavesipinnan yläpuolella, joten tällaista vaaraa ei ole”, Laakso havainnollistaa.

Pohjaveden korkeutta ja sen mahdollisia muutoksia seurataan hankkeen alueella sijaitsevista pohjavesiputkista. Erikseen pohjaveden pintaa ei hankkeella lasketa. Rakennetussa ympäristössä syntyvät hulevedet ohjataan kuivatusrakenteiden kautta hallitusti laskuojiin. Tällaisia kuivatusrakenteita ohikulkutiellä ovat ojat, rummut ja erilaiset putket.

Materiaalien uusiokäyttöä edistetään mahdollisimman tehokkaasti

Siltojen puurakenteiset muotit, puiset tolpitukset ja niskapuut kierrätetään ensin hankkeen sisällä siltapaikalta toiselle ja mahdollisuuksien mukaan myös muille urakoitsijan hankkeille. Ylijäämä puutavarasta haketetaan tai annetaan polttopuuksi.

”Muottipuu, joka on suoraan betoniin kosketuksissa, on sillan rakentamisessa oikeastaan ainoa asia, jota ei pystytä käyttämään uudelleen”, kertoo Laakso.

Väylät ja rakenteet suunnitellaan niiden elinkaarikustannukset huomioiden. Tilaajana Väylän periaatteisiin kuuluu, että uusiomateriaaleja käytetään tien rakenteissa mahdollisimman paljon. Urakoitsijaa kannustetaan käyttämään Väylän tuotevaatimuksia vastaavia ja jo etukäteen hyväksyttyjä materiaaleja.
 

 

Kierrätettäviä puurakenteita käytetään siltarakenteissa. Kuvassa käynnissä Metsäkyläntien ylittävän sillan liikenneaukon asennustyöt.

Etukäteen suunnittelemalla vähennetään neitseellisten materiaalien käyttöä

Klaukkalan ohikulkutie oli alkuperäisten suunnitelmien mukaan 600 000 kiintokuutiota massaylijäämäinen, mikä olisi tarkoittanut noin 50 000 – 60 000 nuppiautokuormaa hankkeen ulkopuolelle kuljetettavaa kiviainesta. Tien tasauksen nostolla saatiin merkittävästi vähennettyä ohikulkutien maa- ja kallioleikkausmääriä ja siten samalla myös kuljetuksista syntyvää ympäristöhaittaa.

”Hankkeelta irrotettavaa kalliota hyödynnetään murskeena väylärakenteissa. Murskaamme itse liikuteltavassa murskaamossa osan hankkeessa tarvittavan hienomman kiviaineksen määrästä, niin tätäkään ei tarvitse hankkia ja kuljettaa muualta. Näin vähennetään myös hankkeen ulkopuolisten raaka-aineiden käyttöä, olemme siis ikään kuin omavaraisia”, Laakso sanoo.

Ohikulkutien rakentamisesta syntyvä louhe käytetään tierakenteiden lisäksi tien penkereisiin. Meluvalleihin ja ympäristön maisemointeihin käytetään hankkeessa syntyvä maa-aines, joka metsitetään koivu- ja mäntyistutuksilla. Osin maisemointiin käytetään maisemanurmea, joka on yhdistelmä eri lajikkeita monimuotoisuuden varmistamiseksi: punanataa 78 %, niittynurmikkaa 5 %, jäykkänataa 5%, nurmirölliä 5%, raiheinää 5% ja valkoapilaa 2%.

Pilaantuneet maa-ainekset käsitellään niiden vaatimalla tavalla 

Ohikulkutien tielinjaukselta on kolmesta kohtaa löytynyt pilaantunutta maa-ainesta. Pilaantuneet maat tutkitaan, poistetaan ja viedään asianmukaiseen jätteenkäsittelylaitokseen. Uutta tietä rakennettaessa pilaantuneet maat tutkitaan pääsääntöisesti. Riskinä on, että voimakkaasti pilaantunut maa-aines leviää tien alta laajemmalle alueelle.

”Pilaantunutta maata on eriasteista. Kaikkea ei aina välttämättä tarvitse poistaa, jos todetaan, ettei pilaantumisesta aiheudu vaaraa ympäristölle”, Laakso kertoo.

Eläimille omat kulkuyhteydet estevaikutusten minimoimiseksi

Klaukkalan ohikulkutien yhteyteen rakennetaan kaksi ylityspaikkaa liito-oraville, viisi pieneläinrumpua ja yksi ekologinen käytävä riistaeläimiä varten Metsäkyläntien risteyssillan yhteyteen.

”Hirviä ja peuroja varten tulee oma alikulku ohikulkutielle, jonka leveys on kokonaisuudessaan noin 20 metriä. Vertailun vuoksi mainittakoon, että tulevaisuudessa ohikulkutien alittavan Metsäkyläntien leveys pyörä- ja kävelyteineen on noin 11,5 metriä”, Laakso kertoo.
 

 

Viidestä ohikulkutielle rakennettavasta pieneläinrummusta yksi tulee Luhtajoentien eritasoliittymän kohdalle. Putkesta mahtuu vielä juuri ja juuri ryömimään ihminen, kettu ja sitä pienemmät eläimet kipaisevat putkesta kätevästi läpi. 

Melun ja tärinän huomiointi myös osa ympäristöajattelua

Tiesuunnitteluvaiheessa on hankkeessa tehty meluselvitys, jossa on arvioitu tulevan tien melukuormitusta lähikiinteistöille. Koska tien tasauksia nostettiin, tehtiin uusi meluselvitys. Uudenkaan meluselvityksen perusteella ei muutoksia ensimmäiseen meluselvitykseen havaittu. Tulevan ohikulkutien liikenteen melu pysyy annetuissa raja-arvoissa.

”Toteutusvaiheessa toki tulee enemmän melua kuin itse lopputilanteessa. Tämä saattaa antaa väärän kuvan todellisesta melusta”, Laakso toteaa.

Erilaiset maaperät johtavat tärinää eri tavoin. Ohikulkutiellä esimerkiksi Kirkkotien alueella osa lähimmistä taloista sijaitsee suoraan tai lähes kallion päällä, mikä on ympäristöön leviävän tärinän kannalta hyvä asia.

”Jotkut maaperät voimistavat tärinän haittavaikutusta. Mikäli kallion ja talon perustusten välissä olisi useampi metri esimerkiksi savea, tällöin tärinä saattaisi kallioperän ja talon anturoiden välisellä matkalla muuttua rakenteita rikkovaksi sen taajuuden muuttuessa. Kova maaperä on siis tärinän kannalta parempi”, kertoo Laakso.


Lisätiedot:

Projektipäällikkö Antti Koski, Väylä, puh. 0295 34 3546, [email protected]
Projektipäällikkö Sami Laakso, Kreate Oy, puh. 050 380 3105, [email protected]
Liikenneinsinööri Pia Korteniemi, Nurmijärven kunta, puh. 040 317 2311, [email protected]

Seuraa hanketta:
www.vayla.fi/klaukkalanohikulkutie
www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie on uusi Klaukkalan keskustaajaman kiertävä yhteys, joka parantaa alueen liikenneolosuhteita ja mahdollistaa lähialueiden maankäytön kehittämisen.

Liitteet

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.