Takaisin

Minskat godsflöde i utrikes sjötrafik – fortsatt ökning av vägtrafiken

Minskat godsflöde i utrikes sjötrafik – fortsatt ökning av vägtrafiken

Julkaistu 07.09.2015

Godstrafiken minskade i början av året i både utrikes sjötrafiken och på järnvägarna. Också på vägarna minskade den tunga trafiken i nästan hela landet. Eftersom person- och paketbilstrafiken fortsätter att öka, är det fortfarande en svag tillväxt av trafiken på huvudvägarna.

Både import- och exporttransporterna i utrikes sjötrafik minskade under januari–juni, medan det totala antalet passagerare stannade på ungefär samma nivå som under motsvarande period året innan.

I utrikes sjötransporter minskade exporten med 8,4 procent och importen med 5,1 procent.

Importen minskade särskilt i fråga om transport av råvirke och stenkol. Importen av råvirke minskade med 26 % och importen av stenkol med 11 %. Exporten av papper och cellulosa hölls på samma nivå som året innan, medan exporten av sågat virke minskade med 3 procent.

Det totala antalet passagerare i utrikes sjötrafik var 8,3 miljoner. Antalet passagerare var ungefär det samma som under motsvarande period året innan. Sverigetrafikens andel av hela utrikes passagerartrafiken var 48,2 procent och Estlandstrafikens andel var 45,6 procent. Under de senaste 10 åren har Sverigetrafikens relativa andel av utrikes passagerartrafiken småningom minskat, medan Estlandstrafikens andel har ökat.

Det totala antalet fartyg från utlandet som anlöpte finska hamnar minskade med ungefär en procent jämfört med året innan.

Mera detaljerade uppgifter om utrikes sjötrafiken fås via länken Trafikverkets månatliga statistik över utrikes sjöfart.

Trafiken på huvudvägarna fortsätter att öka

Trafiken på huvudvägarna ökade under januari–juli med cirka 1,5 procent jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. Person- och paketbilstrafiken ökade med 1,8 procent, medan den tunga trafiken (bussar och lastbilar) minskade med 1,6 procent.

Regionalt sett var utvecklingsskillnaderna i person- och paketbilstrafiken små. Mest ökade trafiken i Norra Österbotten, 2,3 procent, och i Södra Österbotten, 2,1 procent.

De regionala skillnaderna var större i den tunga trafiken än i person- och paketbilstrafiken. Den tunga trafiken visade en knapp ökning bara i Egentliga Finland och i Mellersta Finland. I resten av landet minskade den tunga trafiken, allra mest i Sydöstra Finland, där den minskade med lite över sex procent.

Information om trafiken på huvudvägarna erhålls från de automatiska mätstationerna (LAM).

Ytterligare information om volymerna och ändringarna i vägtrafiken finns på Trafikverkets webbplats Statistik.

Järnvägstrafiken minskade i början av året

Tillväxttrenden i godstrafiken på järnvägarna som pågått i flera år har vänt. Under årets första hälft minskade transportmängderna med 13 procent jämfört med året innan. Minskningen gällde både inrikes och internationella transporter. Sett enligt varuslag är det särskilt transporterna av koncentrat som har minskat.

Också i persontrafiken visar antalet resor i fjärrtrafik en nedåtgående trend. I början av året minskade antalet resor i fjärrtrafik med sex procent jämfört med året innan. Antalet resor i närtrafik ökade i juli på grund av den nyöppnade Ringbanan.

Mer statistik om järnvägstrafiken finns på Trafikverkets webbplats Statistik.

Ytterligare uppgifter:

Sakkunnig inom informationstjänster Vesa Lasaroff, tfn 029 534 3946, sjöstatistik

Trafiksakkunnig Harri Lahelma, tfn 029 534 3963, järnvägsstatistik

Sakkunnig inom informationstjänster Erkki Pakarinen, tfn 029 534 3668, landsvägsstatistik

www.trafikverket.fi/statistik

 

 

 


reaktionapit