Takaisin

Matkustamista ja kuljetuksia tuetaan yli 2 miljardilla vuosittain

Matkustamista ja kuljetuksia tuetaan yli 2 miljardilla vuosittain

Julkaistu 2.5.2012

"Liikennejärjestelmän tuet"-tutkimuksessa on ensimmäistä kertaa muodostettu kokonaiskuva liikenneinfrastruktuureihin, ajoneuvojen hankintaan ja omistamiseen sekä matkustamiseen kohdistuvista suorista taloudellisista tuista ja verotuista. Tarkastelun pääpaino on valtion myöntämissä tuissa, mutta mukana on myös kuntien myöntämiä tukia.

Tieliikenteen osuus 80 prosenttia

Kaikkia liikennemuotoja tuetaan, mutta tieliikenteen osuus on yli 80 % liikennejärjestelmän suorista tuista ja verotuista. Tätä osittain selittää, että tieliikenteen osuus henkilöliikennesuoritteesta on noin 90 % ja tavaraliikenteessäkin noin 65 %. Merkittävimmät tukien muodot ovat polttoaineverotukseen kohdistetut verotuet, julkisen liikenteen suorat tuet sekä yksityisautoilun ja julkisen liikenteen käytön verotuet.

Autoliikenteen verotuet on merkittävä tukityyppi. Vaikka yksityisautoilu ja raskas liikenne ovat voimakkaasti verotettuja, kohdistuu niihin myös verotukia. Eniten tukia kohdentuu kuitenkin julkiseen liikenteeseen, kuten linja-auto- ja taksiliikenteeseen. Tuet ovat lakisääteisiä ja kaikista valtion myöntämistä tuista päättää eduskunta. 

Kustannusvastaavuustarkasteluista nähdään, että tieliikenteen verotuksen yleisesti suureksi mielletty ylijäämä kääntyy alijäämäksi, kun tarkasteluun lisätään infrastruktuurikulujen ja ulkoisten kustannusten ohella tieliikenteeseen kohdentuvat tuet. Suurin alijäämä syntyy rautatieliikenteessä, jossa ratamaksun ja -veron tuotot kattavat vain noin 13 % radanpidon kustannuksista.

Vesiliikenteen samoin kuin ilmaliikenteen polttoaineiden verottomuus nousee verotuen muotona harvoin esille. Verovapauksien valtiontaloudellinen merkitys on kuitenkin kaiken kaikkiaan suuri. Ahvenanmaan kautta kulkevan matkustaja-alusliikenteen verovapaa myynti sekä verovapaa myynti EU:n ulkopuolelle suuntautuvassa lentoliikenteessä, ovat merkittävimmät tuet, joita ei tutkimuksessa ollut mahdollista arvioida.

Tuet oleellinen osa liikennepolitiikkaa

Tulevaisuudessa ainakin julkisen liikenteen tuet lisääntyvät, koska matkakustannusten korvausten tarve kasvaa esimerkiksi ikääntymisen ja palvelujen keskittämisen vuoksi. Lisäksi tukien avulla pyritään parantamaan julkisen liikenteen suosiota. Verotukien mahdollinen lisääntyminen liittyy muun muassa työssäkäyntimatkojen pitenemiseen sekä tieliikenteen bioperäisten polttoaineiden yleistymiseen. Toisaalta dieselöljyn verotukea on jo alettu pienentää ja sama kehityssuunta saattaa jatkua EU:n veroharmonisoinnin myötä.

Selvityksessä nostetaan esille jatkotutkimustarpeina mm. suorien ja verotukien tehokkuuden arviointi, tukien vaikuttavuuden arviointi suhteessa liikennepoliittisiin tavoitteisiin sekä yleisemmin tukien vaikutusten ja perusteiden kriittinen arviointi.

Tehdyt uudenlaiset kustannusvastaavuuslaskelmat avaavat myös uusia näkökulmia liikenteen hinnoittelun ja liikennejärjestelmän rahoituksen tarkasteluun.

Selvityksen tarkoituksena on esittää liikennejärjestelmän tuet ottamatta kantaa tukien perusteisiin tai niiden tehokkuuteen. Osa tarkastelluista tuista on saatu suoraan toteumatiedoista, osa on laskennallisia.

Lisätietoja: liikenne-ekonomisti Anton Goebel, p. 020 637 3904
 


reaktionapit