null
null LVM: Liikenneviraston liikenteenohjaustoiminnoista valtion erityistehtäväyhtiö

LVM: Liikenneviraston liikenteenohjaustoiminnoista valtion erityistehtäväyhtiö

Julkaistu 05.04.2018

Hallitus esittää, että Liikenneviraston nykyiset liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut muutetaan osakeyhtiöksi ja tehtävät siirretään perustettavaan valtion erityistehtäväyhtiöön. Hallitus antoi asiaa koskevan lakiesityksen 5.4.2018. Esitetyn lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2019.

kuvassa lakikirjoja

Uuden valtion erityistehtäväyhtiön tehtävänä on varmistaa liikenteen sujuvuus ja turvallisuus meri-, rautatie- sekä tieliikenteessä ja tarjota liikenteenohjaukseen liittyviä palveluita.

Perustettavan yhtiön tavoitteena on edistää liikenteen ohjauksella kerättävän tiedon hyödyntämistä uusien digitaalisten palveluiden kehitystyön tukena sekä edesauttaa uuden liiketoiminnan syntymistä, digitaalisen liikenteen liiketoimintaympäristön kehitystä ja suomalaisen liikennemarkkinan kasvua. Yhtiöittäminen parantaa liikenteen ohjaustoiminnan taloudellista tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä lisää toiminnan ja hinnoittelun läpinäkyvyyttä. Tavoitteena on myös lisätä edellytyksiä asiakaslähtöisyydelle ja tarjota entistä paremmat palvelut asiakkaiden tarpeiden mukaan. Lisäksi uudistus selkeyttää liikenne- ja viestintäalan viranomaistehtäviä.

Liikenteenohjausyhtiön erityistehtävänä on vastata alusliikennepalvelujen sekä rautatie- ja tieliikenteen ohjauspalvelujen tarjoamisesta turvallisuusviranomaisille siinä laajuudessa kuin se näiden viranomaisten lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi on tarpeen.

Liikenneviraston nykyisissä liikenteenohjaus- ja hallintapalveluissa 31.12.2018 työskentelevä henkilöstö siirtyy tehtäviensä mukana perustettavan yhtiön palvelukseen 1.1.2019 alkaen työsopimussuhteeseen liikkeenluovutuksen ehdoin.

Liikenneviraston liikenteenohjaustoimintojen yhtiöittämistä on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistuksen hankepäätöksen mukaisesti. Valmistelua on tehty tiiviissä yhteistyössä puolustus- ja turvallisuusviranomaisten kanssa. Myös liikennealan yksityisen sektorin toimijoiden näkemyksiä on huomioitu.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi Liikenneviraston liikenteenohjaustoimintojen yhtiöittämistä 13.6.2017.

Mitä seuraavaksi?

Hallituksen nyt eduskunnalle antamasta esityksestä käydään täysistunnossa lähetekeskustelu, jonka ajankohta ilmoitetaan eduskunnan verkkosivuilla (täysistuntojen päiväjärjestys).

Lähetekeskustelun jälkeen esitys siirtyy valiokuntaan, jonka mietinnön valmistuttua asian käsittely jatkuu täysistunnossa.

Lisätietoja:

Yksikön johtaja Sanna Ruuskanen, p. 050 376 2377 Hallitusneuvos Rita Linna, p. 040 582 9699

Tiedote lvm.fi-palvelussa: www.lvm.fi/-/liikenneviraston-liikenteenohjaustoiminnoista-valtion-erityistehtavayhtio-970371


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.