Takaisin

Liikenneviraston sidosryhmätutkimuksen tulokset nousujohteisia

Liikenneviraston sidosryhmätutkimuksen tulokset nousujohteisia

Julkaistu 30.1.2015

Liikenneviraston sidosryhmien yleinen mielikuva virastostamme on parantunut viime vuodesta juuri valmistuneen sidosryhmätutkimuksen mukaan. Vuosittain toteutetussa tutkimuksessa Liikennevirastoon liitetyistä ominaisuuksista kiitosta saivat erityisesti asiantuntevuus, viraston rooli merkittävänä yhteiskunnallisena toimijana sekä yhteistyökykyisyys.

Liikennevirasto sai vuoden 2014 tutkimuksessa sidosryhmiltään melko hyvät arviot. Yleisarvosana viraston toiminnan onnistumisesta (asteikolla 1-5) oli 3,49. Tulos on aivan tyydyttävän ja hyvän arvosanan (yli 3,5) rajoilla ja jonkin verran parempi kuin vuonna 2013. Sidosryhmiltä saadut kehittämistoiveet liittyivät toiminnan tuloksellisuuteen, ennakoivan toimintatavan kehittämiseen sekä johtamiseen.

Liikenneviraston sidosryhmätoimintaan oltiin kohtalaisen tyytyväisiä. Aktiivisen vuorovaikutuksen sidosryhmien kanssa koettiin pääosin toteutuvan, joskin etenkin järjestöt näkivät toiminnan aktiivisuudessa olevan myös parantamisen varaa. Liikenneviraston kanssa tehtävää yhteistyötä pidettiin hyödyllisenä ja toimivana. Myös viraston kykyyn herättää toiminnallaan luottamusta oltiin kohtalaisen tyytyväisiä. Sidosryhmätoiminnassa eniten kehittämistarpeita nähtiin viraston kyvyssä ottaa huomioon eri toimijoiden näkemyksiä.

Henkilökohtaiset tapaamiset tärkein vuorovaikutuksen kanava

Viestinnän ja vuorovaikutuksen kanavista ylivoimaisesti hyödyllisimpinä pidettiin henkilökohtaisia tapaamisia viraston kanssa. Tärkeiksi viestintäkanaviksi nostettiin myös erilaiset tilaisuudet ja työryhmät sekä verkkosivut ja tiedotteet. Kriittisyys sosiaalisen median hyödyntämistä kohtaan viraston sidosryhmäviestinnässä on vähitellen vähenemässä. Toisaalta yhä kolmasosa vastaajista ei pidä sosiaalista mediaa hyödyllisenä viestintäkanavana.

Yli puolet vastaajista kokee Liikenneviraston toiminnasta tiedottamisen vähintään hyväksi. Kuitenkin joka kymmenes vastaaja toivoo saavansa enemmän tietoa viraston toiminnasta ja etenkin valmisteilla olevista asioista.

Yleisesti yritysedustajat antoivat tutkimuksessa Liikennevirastolle järjestöjä, julkishallintoa ja muita vastaajia kriittisempiä arvioita. Myönteisin palaute viraston toiminnasta saatiin poliittisilta päättäjiltä, medialta ja tutkimus- ja korkeakoulusektorilta. Tulokset olivat kuitenkin kaikilla tutkimuksen osa-alueilla vuotta 2013 paremmat.

Tutkimuksen taustat

Kerran vuodessa toteutettava sidosryhmätutkimus selvittää liikenne- ja viestintäministeriön sekä sen hallinnonalaan kuuluvien virastojen sidosryhmien näkemyksiä organisaatioiden tunnettuudesta, mielikuvista, sidosryhmätoiminnasta, palveluista ja johtamisesta.

Vuoden 2014 tutkimus kohdennettiin noin 1750:lle julkishallintoa, yrityselämää, järjestöä, mediaa, tutkimus- ja korkeakoulumaailmaa ja poliittisia päätöksentekijöitä edustavalle taholle. Näkemyksensä kertoi 400 eri sidosryhmien edustajaa, 26 % kohderyhmästä.

Tutkimuksen tuloksia käytetään yhtenä kriteerinä arvioitaessa ministeriön ja virastojen toiminnan onnistumista.
 


reaktionapit