Takaisin

Liikenneviraston selvitys Kehäradan tunnelin lisä- ja muutostöistä

Liikenneviraston selvitys Kehäradan tunnelin lisä- ja muutostöistä

Julkaistu 19.9.2012

Sopimuserimielisyydet johtuivat muutos- ja lisätöistä, joita oli jouduttu tekemään Kehäradan itäi-sen suuaukon työmaalla. Erimielisyyttä ei saatu ratkaistua Kehäradan projektiorganisaatioissa edes ulkopuolisten selvitysmiesten avulla. Tästä syystä asia siirrettiin Liikenneviraston ja Lemminkäinen Infra Oy:n linjaorganisaatioiden ratkaistavaksi.

Tehtyjen selvitysten perusteella on selvä, että riidanalainen asia on ollut teknisesti ja oikeudellisesti vaikea. Liikennevirasto katsoo että, pitkän ja riitaisan oikeudenkäynnin välttämiseksi sovinnon tekeminen on ollut oikea ratkaisu.

Liikenneviraston puolesta sovintosopimuksesta neuvottelivat johtaja Harri Yli-Villamo ja yksikön päällikkö Pekka Petäjäniemi Liikenneviraston investointi-toimialan ylijohtaja Kari Ruohosen antaman toimeksiannon ja ohjeiden mukaisesti.

Julkisuudesta esitetyt väitteet Harri Yli-Villamon esteellisyydestä käsitellä sovintosopimusta koskevia asioita eivät tehtyjen selvitysten mukaan pidä paikkaansa.

Julkisuudessa on esitetty väitteitä siitä, että Liikenneviraston ja Lemminkäisen välinen sovintoso-pimus olisi ollut salainen eikä Vantaan kaupunkia olisi siitä informoitu. Liikennevirasto rakentaa Kehärataa yhdessä Vantaan kaupungin kanssa siten, että Liikennevirasto vastaa projektin toteut-tamisesta, suunnitelmien ja lupien hankkimisesta sekä suunnitelmien mukaisten hankintojen ja niihin liittyvien sopimusten tekemisestä. Useita vuosia kestävän projektin aikana tehdään satoja sopimuksia eikä tavanomaisista sopimuksista raportoida erikseen Vantaan kaupungille. Liikennevirasto katsoo kuitenkin, että Lemminkäisen ja Liikenneviraston välisestä sovintosopimuksesta olisi tullut informoida Vantaan kaupunkia.

Liikennevirasto katsoo, että erimielisyyden ratkaisu sopimusteitse on ollut valtion etujen mukaista. Selvityksissä on kuitenkin käynyt ilmi, etteivät menettelyt asiassa kaikilta osin täytä Liikenneviraston omalle toiminnalleen asettamia vaatimuksia. Selvitystyön yhteydessä on käyty läpi Vakeva Oy:lta tilattuja asiantuntijapalveluita. Tässä yhteydessä on käynyt ilmi, etteivät hankinnat ole kaikilta osin asianmukaisia. Liikennevirasto katsoo, että Harri Yli-Villamo on ollut näissä hankinnoissa esteellinen ja että hänen olisi tullut pidättäytyä palvelujen hankintaa koskevasta päätöksenteosta.

 


reaktionapit