Takaisin

Liikennevirasto selvitti päätieverkon toimintalinjauksia

Liikennevirasto selvitti päätieverkon toimintalinjauksia

Julkaistu 27.6.2017

Liikennevirasto on julkaissut kaksi päätieverkon suunnittelua koskevaa selvitystä. Toisessa on määritelty valtakunnalliset tavoitteet ja linjaukset pääteiden suunnittelun ohjaukseen. Toisessa selvityksessä haettiin uutta toimintalinjaa pääteiden ja maankäytön suunnittelun yhteensovittamiseen kaupunkimaisilla alueilla. Molemmat selvitykset on luettavissa verkossa.

$mainPictureAltText.data

Pääteiden rakentamista, kunnossapitoa ja liikenteen palveluiden suunnittelua ohjaamaan tarvitaan yhtenäiset valtakunnalliset ja ajan tasalla olevat toimintalinjat. Edelliset linjaukset olivat kymmenen vuoden takaa. Nyt tehdyssä selvityksessä ”Keskeisen päätieverkon toimintalinjat” on määritelty käyttäjälähtöiset palvelutasotavoitteet, joista on johdettu yleisen tason ratkaisuperiaatteita päätieverkon suunnittelun tueksi. Työssä on myös arvioitu nykyistä ja tulevaa palvelutasoa suhteessa määriteltyihin tavoitteisiin ja jo päätettyihin hankkeisiin. Selvityksessä esitetyt toimintalinjat on hyväksytty Liikenneviraston suunnittelu- ja hankkeet –toimialan johtoryhmässä ja ne toimivat pohjana pääteiden tarkemmalle suunnittelulle ja ohjelmoinnille.

Pääteiden ja kaupunkikehityksen yhteensovittaminen –selvityksen tulosten tarkoituksena on edesauttaa yhteistyötä maankäytön ja liikenteen suunnittelussa kaupunkialueilla riippumatta siitä, millaisia muutoksia hallinnon rakenteissa tehdään. Tarkastelunäkökulma selvityksessä oli valtakunnallisten, seudullisten ja paikallisten intressien yhteensovittaminen. Työssä oltiin vuorovaikutuksessa kahdeksan kaupunkiseudun kanssa kaupunkikehityksen tarpeiden ymmärtämiseksi. Selvityksessä tarkastellaan liikenneverkkoja, liikkumista ja kuljetuksia väylänpidollisena kokonaisuutena. Maantieverkko puolestaan nähdään myös alustana uusille liikennepalveluille, tiedolle ja digitalisaation hyödyntämiselle. 

Keskeisen päätieverkon toimintalinjat –selvityksen ohjausryhmään kuului asiantuntijoita Liikennevirastosta, Liikenne- ja viestintäministeriöstä sekä Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan ELY-keskuksista. Pääteiden ja kaupunkikehityksen yhteensovittaminen –selvityksen tekemiseen osallistui edellä mainittujen tahojen lisäksi Ympäristöministeriön, Kuntaliiton sekä Trafin asiantuntijoita.

 
Lisätietoja:
Tie- ja liikennesuunnittelun asiantuntija Jukka Peura, p. 029 534 3031, etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi


reaktionapit