Takaisin

Liikennevirasto ja järjestöt yhdessä infra-alan harmaan talouden kimppuun

Liikennevirasto ja järjestöt yhdessä infra-alan harmaan talouden kimppuun

Julkaistu 20.4.2012

Liikennevirasto ja ELY-keskukset edellyttävät jatkossa infra-alan palveluntoimittajilta kuulumista Luotettava Kumppani -ohjelmaan ja sitä kautta Tilaajavastuu.fi-verkkopalveluun. Tavoitteena on saada kaikki infran rakentamista, kunnossapitoa ja hoitoa tarjoavat urakoitsijat ohjelman piiriin.

– Tämä on erittäin tärkeä asia ja Liikennevirasto haluaa olla vahvasti mukana torju-massa harmaata taloutta ja muita epäterveitä ilmiöitä infra-alalla. Tämä on kaikkien alalla toimivien yhteinen asia ja etu, sillä kyse on koko infra-alan maineesta ja uskot-tavuudesta, toteaa Liikenneviraston pääjohtaja Juhani Tervala.

Alan työnantajajärjestöt tukevat tavoitteeseen pääsyä. Infrarakentajia edustava
INFRA ry on jo pitkään suositellut jäsenilleen Luotettava kumppani -ohjelmaan liit-tymistä. Nyt järjestö alkaa tarjota ohjelmaan liittymistä uutena jäsenetuna. Etu on yksittäiselle jäsenelle rahanarvoinen, mutta hyöty koituu lopulta koko yhteiskunnalle.

– Harmaa talous aiheuttaa julkiselle taloudelle huomattavat tulonmenetykset joka vuosi. Lisäksi epärehelliset toimijat vääristävät alan kilpailua ja pilaavat suotta infra-alan mainetta. Alan toimijoiden yhteistyö on tehokkain tapa parantaa tilannetta, uskoo INFRA ry.n toimitusjohtaja Paavo Syrjö

Myös Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on mukana hankkeessa.

– Tilaajavastuu.fi on meillä yksi harmaan talouden torjuntakeinoista ja suosittelemme jäsenillemme Luotettava Kumppani -ohjelmaan liittymistä. Harmaan talouden torjunta on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme tänä vuonna, kertoo toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

Nettipalvelusta helpotusta

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäes-sä (tilaajavastuulaki) tuli voimaan 1.1.2007. Laki velvoittaa työn tilaajat selvittämään palvelun tuottajien kaupparekisteri-, verovelka- ja eläkevakuutustiedot sekä tiedot sovellettavista työehdoista ja harkitsemaan tilaustaan näiden tietojen pohjalta. Lain tavoitteena on kitkeä harmaata taloutta ja epätervettä hintakilpailua.

Tilaajavastuulain noudattaminen on aikaa vievä ja vaativa prosessi sekä tilaajalle että palveluja tuottaville yrityksille. Tilaajavastuu.fi-verkkopalvelu tekee lainkuuliaisuu-desta helpompaa. Palvelusta tilaaja saa helposti ja maksutta viranomaisen hyväk-symän ja ajantasaisen raportin siitä, miten tarjouksen tehnyt yritys yhteiskuntavel-voitteensa täyttää. Helppolukuinen raportti sisältää kaikki tilaajavastuulain vaatimat asiakirjat.

Yritys pääsee Tilaajavastuu.fi-palveluun liittymällä Luotettava Kumppani -ohjelmaan tai hankkimalla Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämän RALA-pätevyyden.
 


reaktionapit