Hyppää sisältöön

Liikennerauhaa edesauttaa tarkoin suunnitellut väylät

Julkaistu 7.5.2024

Toukokuussa vietettävän pyöräilyviikon pääteemana on tänä vuonna liikennerauha. Liikennerauhaan kuuluu sekä liikenneympäristön rauhoittaminen että liikkujien rauhallinen käyttäytyminen. Liikennerauhaa edistää hyvin suunnitellut ja toteutetut väylät, jotka mahdollistavat turvallisen, sujuvan ja miellyttävän liikkumisen. 

Pyöräilijä Lauttasaaressa vehreissä kesäisissä maisemissa.

Pyöräliikenteen suunnitteluohje muodostaa raamit laadukkaalle pyöräverkolle

Väyläviraston asiantuntijat ovat luoneet ohjeen pyöräliikenteen suunnittelulle, jossa esitetään myös laadukkaan pyöräliikenteen reitin ominaisuuksia ja suunnittelukriteereitä. Vuonna 2020 päivitetyn ohjeen mukaan laadukas pyöräliikenteen verkko on ennen kaikkea turvallinen, looginen, suora sekä miellyttävä. Vaikka ohje on alun perin suunniteltu maanteille, se on osoittautunut hyödylliseksi myös kaupunkiympäristöissä. 

”Pyöräteiden suunnittelussa on tärkeää huomioida verkollisuus eli pyörätien loogisuus, jatkuvuus ja ymmärrettävyys”, kertoo liikennejärjestelmien asiantuntija Maija Rekola Väylävirastosta.

Turvallista ja mutkatonta liikkumista suunnitelmallisten ratkaisujen avulla 

Pienilläkin yksityiskohdilla ja suunnitteluvaiheen ratkaisuilla voidaan vaikuttaa pyöräväylän turvallisuuteen sekä matkan sujuvuuteen ja miellyttävyyteen. 

”Pyrimme edistämään sitä, että arjen matkoilla pyöräliikenteen yhteys on sujuva, toimiva, nopea ja turvallinen. Tavoitteena olisi, että määränpäät saavutetaan mahdollisimman mutkattomasti”, toteaa Rekola Väylävirastosta.

Turvallisuus onkin keskeisessä asemassa pyöräväylien suunnittelussa. Turvallisuutta voidaan parantaa suunnitteluvaiheessa kiinnittämällä huomiota yksityiskohtiin, kuten teiden ylityksiin, odotustiloihin sekä tienkäyttäjien mahdollisuuksiin havaita toisensa. Esimerkiksi ylipitkiä tienylityksiä tulisi välttää. Erityisiä vaaranpaikkoja ovat risteämäkohdat. 

”Risteämäkohdissa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että näkemät ja ajonopeudet ovat sellaisia, että autoilijan on mahdollista havaita pyöräilijät ja reagointiin jää riittävästi aikaa. On kuitenkin hyvä muistaa, että vastuu on myös liikkujalla. Tieliikennelaissa on määritelty ennakointivelvollisuus, jonka mukaan tienkäyttäjien tulee sopeuttaa oma toiminta muu liikenne huomioiden”, muistuttaa tiensuunnittelun asiantuntija Ari Liimatainen Väylävirastosta.

Reitinvalintaan vaikuttaa sujuvuuden ja turvallisuuden lisäksi merkittävästi myös matkan miellyttävyys ja viihtyvyys. Esimerkiksi tasaiset ja suorat reitit voivat houkutella  enemmän kuin jyrkät mäet tai mutkaiset tiet. Näiden ohella hyvä valaistus, vehreä ympäristö ja selkeät opasteet tekevät reitistä usein miellyttävämmän ja houkuttelevamman. 

Tampereen Teiskontien pyöräväylän parannustyöt: ratkaisuja liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantamiseksi 

Tampereen Teiskontien pyöräilyväylä sai uuden ilmeen vuonna 2021, kun jalankulku- ja pyöräilyväylälle tehtiin parannustöitä noin 2,3 kilometrin matkalta. Hanke toteutettiin yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen, Tampereen kaupungin ja Fintraffic Tie Oy:n kanssa. 

Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristöasiantuntija Johannes Järvinen ja liikennejärjestelmävastaava Arto Luoma kertovat, että Teiskontien parannustöissä päästiin hyödyntämään Väyläviraston päivitettyä pyöräliikenteen suunnitteluohjetta. Parannustyöt ovat konkreettinen esimerkki siitä, miten erilaiset suunnitelmalliset ratkaisut voivat parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta käytännössä. 

Teiskontien pyöräväylällä oli ennen parannuksia koettu monia haasteita, kuten epäloogisuutta, jyrkkiä korkeuseroja sekä kapeahko pääpyöräväylä. Ensimmäiset parannustyöt tehtiin puistosuunnitelmalla, ja niiden tavoitteena oli korjata aiemmin havaitut puutteet väylän loogisuudessa sekä turvallisuudessa. 

Ensimmäisen vaiheen parannustöissä keskityttiin turvallisuutta ja sujuvuutta edistäviin toimenpiteisiin. Näitä olivat muun muassa pyöräilyväylän leventäminen, eri kulkumuotojen selkeämpi erottelu sekä korkeuserojen tasaaminen. Lisäksi risteyskohtien turvallisuutta parannettiin muun muassa lisäämällä punaiset pintaukset pyöräilyväylälle. 

Teiskontie ensimmäisen vaiheen parannustöiden valmistuttua. Kuva: ELY-keskus

Erityishuomiota monipuoliseen liikenneympäristöön ja erilaisiin liikkujiin

Teiskontien suunnittelutyössä on täytynyt huomioida erityisesti alueen monipuolinen liikenneympäristö, kuten vilkasliikenteinen valtatie ja monenlaiset liikkujat. 

”Teiskontien jalankulku- ja pyöräilyväylä sijaitsee esimerkiksi Tampereen yliopistollisen keskussairaalan, ala-asteen ja raitiovaunulinjan läheisyydessä. Kulkijoita löytyy siis vauvasta vaariin, joten suunnittelussa onkin pyritty huomioimaan kaikenlaiset liikkujat”, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen liikennejärjestelmävastaava Arto Luoma

Suunnittelussa on huomioitu myös esteettömyys, sillä sairaala-alue on esteettömyyden erityistason aluetta. Jalankulku- ja pyöräilyväylän erottaminen kivetyksen avulla on yksi esimerkki Teiskontiellä toteutetuista esteettömyysratkaisuista. 

Lisäksi viihtyvyys on pyritty huomioimaan turvallisuudesta tinkimättä. ”Puistoalueen vehreys pyrittiin säilyttämään tekemällä korvaavia istutuksia poistettujen puiden tilalle”, kertoo Pirkanmaan ELY-keskuksen ympäristöasiantuntija Johannes Järvinen

Teiskontien parannustyöt jatkuvat tänä vuonna jatkohankkeen parissa Jaakonmäenkadulta Alasjärven suuntaan noin 1,3 kilometrin matkalta. Jatkohankkeen on määrä valmistua vuoden 2025 aikana. 

Lisätietoja: 

liikennejärjestelmäasiantuntija Maija Rekola, Väylävirasto 
p. 029 534 3058
[email protected]

tiesuunnittelun asiantuntija Ari Liimatainen, Väylävirasto 
p. 029 534 3559
[email protected]

liikennejärjestelmävastaava Arto Luoma, Pirkanmaan ELY-keskus 
[email protected]

ympäristöasiantuntija Johannes Järvinen, Pirkanmaan ELY-keskus  
[email protected]

Katso myös

Pyöräilyvuosi: Pyöräilyviikko 3.–12.5.2024 Pääteemana Liikennerauha